Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang = khoái c?m

R??u vang = khoái c?m
Vang c?ng gi?ng nh? ph? n? luôn khi?n phái m?nh b?i h?i tr??c v? ??p l?ng l?y pha chút huy?n bí. Song b?n tính c?a ?àn ông v?n là nóng v?i nên h? h?p t?p ch?n vang c?a Tân Th? gi?i ?? c?m s?c xuân ph?i ph?i, ??y ??n l?i l?m h??ng v?, nói chung là không c?n ch? ??i, có th? u?ng ngay.

Vang = khoái c?m và ?iên cu?ng

M?m m?i, n?ng nàn hay n?ng n?u, g?t g?ng, ??ng ??nh hay m?n tr?n… ch?ng ph?i ??u là nh?ng cung b?c mà ?àn bà c?ng nh? r??u vang luôn khi?n ?àn ông khoái c?m t?t ??nh ??n… phát ?iên ??y ??! Victor Hugo nói "God made only water, but man made wine" Th??ng ?? sinh ra n??c lă, con ng??i làm ra r??u vang. T?t nhiên r?i, con ng??i làm ra r??u vang v́… T́nh yêu. Do không có b?ng ch?ng xác th?c nên ta ch?ng bi?t ?àn ông hay ph? n?, ai là ng??i ??u tiên làm ra r??u vang. Tôi th́ ?oán r?ng ?ó là ph? n?! B?i ?àn ông s?n b?n, ph? n? hái l??m và làm ti t? th? hay ho mà ?àn ông ch?ng th? nào bi?t ???c.

Th? nh?ng, ngay c? trong th?n tho?i th́ Th?n r??u vang thu?c gi?i tính ǵ th́ c?ng v?n c̣n là cu?c tranh căi ch?a có h?i k?t (Th?n - t?m g?i là "man-womanish"). C̣n ??c Giáo hoàng John XXIII th́ nói “Men are like wine - some turn to vinegar, but the best improve with age”. ??i ư là ?àn ông gi?ng nh? r??u vang m?t s? th́ b? h?ng, chuy?n hóa thành gi?m chua lè, c̣n l?i th́ s? tr??ng thành theo th?i gian!

Và v́ cho r?ng ph? n? làm ra vang nh? m?t th? bùa yêu nên tôi v?n luôn tin r?ng ph? n? và r??u vang lúc nào c?ng làm ?àn ông ngây ng?t v́ s? bí ?n và quy?n r?, t? x?a ??n nay v?n luôn là v?y.

Phái ??p, r??u vang và phái m?nh

Th? nh?ng ng??i sành s?i bi?t ch?i l?i luôn nghe l?i ph? n? khuyên: ??ng v?i vàng! (b?n ??ng nh?m v?i m?t ca khúc cùng tên c?a Hoàng Thùy Linh). D? nhiên ph? n? luôn ?úng! R??u vang và ng??i ph? n?, n?u ???c ng??i thân ch?m sóc, ch? che, s? ngày càng ??p h?n qua th?i gian, m?n mà h?n theo n?m tháng. Vang Ư, Pháp nh?ng chai có th? gi? l?i c? tr?m n?m, v?n luôn là nh?ng chai tuy?t h?o nh?t. Chúng có h??ng v? vô cùng quy?n r? ??y h? ?o, khi?n ?àn ông ???c u?ng d?u ch? m?t l?n, không ??n n?i b? ám ?nh su?t ??i song c?ng khó th? quên ???c. Và d? nhiên, c?ng r?t ??t! (Có giá lên t?i hàng tr?m tri?u ??ng m?t chai không k? nh?ng chai lâu ??i quư hi?m có giá lên t?i hàng t? ??ng).

Vang c?a Tân th? gi?i u?ng ngay th́ ok, ?? lâu th́ h?ng. Rơ r?i! th? th́ c?n c? ǵ mà ta không u?ng luôn - ?àn ông cay cú ?áp l?i. Ch? có ?i?u các b?n c?ng nên nh? r?ng danh ca Tây Ban Nha Julio Iglesias ng??i hát nh?ng b?n t́nh ca mùi m?n ?ă “hát” cho ta nh? r?ng “Love is like wine. To sip is fine, but to empty the bottle is a headache” T́nh yêu nh? r??u vang u?ng t?ng ng?m nhâm nhi th́ hay nh?ng mà u?ng nhi?u/hay khi k?t thúc th́ gây ?au ??u.

vang hp g

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status