Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u UK là ǵ ?

R??u UK là ǵ ?
R??u UK không ngon h?n nh?ng s?n ph?m cùng lo?i ???c bày bán ? các qu?c gia khác, nh?ng nó có nh?ng tiêu chu?n kh?t khe nh?t ??nh c?a United Kingdom ?? ra thêm cho s?n ph?m r??u mà h? nh?p vào.

R??u UK  ???? Tr??c tiên, ta s? t? h?i là r??u UK là ǵ ?

R??u ???c ??t hàng theo tiêu chu?n qu?c gia United Kingdom th́ ???c g?i t?t là r??u UK. Kho?ng th?i gian t? n?m 2015 tr? l?i ?ây ngoài vi?c ng??i tiêu dùng Vi?t hay older hàng Hi?u c?a các hăng th?i trang n?i ti?ng nh? HM , LV , Rolex ….th́ r??u ???c bán t?i n?i ??a n??c Anh c?ng ???c ng??i tiêu dùng Vi?t h??ng t?i và ??t older v? .

V?y hàng r??u ? Anh ( UK ) th́ có khác ǵ so v?i r??u ???c nh?p t? các qu?c gia khác. Nh? chúng ta ???c bi?t b?t k? 1 th??ng hi?u nào qu?c t? ??u hi?n di?n ? r?t nhi?u qu?c gia, nh?ng có 1 s? qu?c gia ngoài tiêu chu?n c?a s?n ph?m h? c̣n ?ánh giá thêm 1 s? tiêu chu?n khác n?a ( tiêu chu?n này do n??c nh?p kh?u ?? ra cho nhà s?n xu?t ) , ví d? v? n?ng ?? và hàm l??ng ch?t có th? thay ??i theo yêu c?u c?a n??c nh?p kh?u – và Anh ( UK ) là m?t trong s? ít nh?ng n??c nh? v?y.

R??u t?i UK khá ??t so v?i m?t b?ng chung , ??t h?n ngay c? so v?i 1 s? n??c láng gi?ng nh? Pháp và ??c, nh?ng ?i?u này không làm n?n ḷng nh?ng v? khách mu?n s? h?u nh?ng chai r??u ??t ch?t l??ng và tiêu chu?n t?t nh?t th? gi?i. Trên m?i chai r??u t?i Anh ??u có logo n?i ??a UK ???c in h?n lên mác sau c?a chai r??u không gi?ng nh?ng chai r??u n?i ??a các n??c khác, H?u h?t r??u t?i các n??c ??u có 1 cái tem n?i ??a c?a n??c s? t?i dán lên chai.

20170710 190924

?nh ví d? 

C̣n t?i UK th́ không, bi?u t??ng UK ???c in h?n lên s?n ph?m .

V?y chúng ta c?ng ?ă bi?t thêm v́ sao r??u UK l?i ??t , và v́ sao l?i g?i là r??u UK r?i nhé ! V?i ư ki?n cá nhân ng??i vi?t bài, 1 chai r??u Scotland ???c s?n xu?t ra th́ là ?ă ??t tiêu chu?n qu?c t? và áp d?ng cho c? th? gi?i r?i nên ḿnh c?m th?y khá măn nguy?n v?i 1 chai r??u Scotland 18 hay 21 n?m dùng ?? th??ng th?c ho?c g?p g? b?n bè . V?i 1 chai r??u UK th́ dù r?t thích nh?ng v́ lí do kinh t? ḿnh s? dùng 1 chai r??u Scotland chu?n.

C̣n ư ki?n c?a riêng b?n th́ b?n s? ch?n lo?i nào ^^

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status