Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u trái cây Sangria

R??u trái cây Sangria
Th??ng th?c Sangria s? cho b?n m?t tr?i nghi?m m?i ??y thú v?: mùi th?m n?ng nàn c?a r??u ḥa quy?n v?i nh?ng h??ng v? ??c s?c khác nhau c?a trái cây và v? ng?t ngào c?a m?t ong s? t?o cho b?n c?m giác h?ng ph?n, khi?n b?n nh? măi!

??c nh?t vô nh? - R??u trái cây Sangria

Sangria là lo?i th?c u?ng “??c nh?t vô nh?” trên th? gi?i. Nó có màu ?? th?m ??m ?à, hay m?t chút s?c vàng nh?, ?i?u ?ó c̣n tùy thu?c vào lo?i R??u dùng ?? pha ch? là r??u tr?ng hay r??u ??

T?i Tây Ban Nha có 3 lo?i Sangria truy?n th?ng . Lo?i Sangria có cùng tên g?i Sangria, ???c làm t? r??u ??, r??u brandy và trái cây nh? táo, lê và nho. Sangria blanco c?ng có nguyên li?u t??ng t?, ch? có ?i?u khác là ???c làm t? r??u tr?ng ho?c r??u vang. Zurra ???c ch? bi?n ? mi?n Nam Tây Ban Nha và c?ng s? d?ng r??u ??, nh?ng ch? có trái ?ào và xuân ?ào.

Sangria ?ích th?c c?a ng??i Tây Ban Nha ???c pha trong m?t b́nh l?n, nh?ng múi qu? t??i th? vào v?i vang ?? và ngâm qua m?t ?êm, cho r??u ng?m vào v?i qu? và qu? to? mùi ra r??u. dâu m?u ??, d?a m?u vàng s?m, d?a màu vàng nh?t, táo m?u tr?ng xanh, lê m?u tr?ng, chanh v?i cái vi?n vàng m?ng và cam v?i cái vi?n vàng s?m… v? chat c?a vang ?? nh?t ?i, thay vào ?ó là v? ng?t và th?m ??n ngào ng?t c?a  các lo?i hoa qu?.

Sangria ???c ch? bi?n l?n ??u tiên t?i Tây Ban Nha vào n?m 1.600, v?i nguyên li?u là r??u Rioja tr?n l?n v?i trái cây. Vào n?m 1964, Sangria l?n ?âu tiên ???c xu?t hi?n ? M? trong m?t cu?c tri?n lăm qu?c t?.  Gi? ?ây, lo?i n??c u?ng này ?ă lan r?ng ra toàn th? gi?i, ???c nhi?u ng??i ng??ng m? và thích thú. Sangria có m?t ? nhi?u nhà hàng, khách s?n kh?p các qu?c gia, và các ??u b?p luôn sáng t?o bi?n hóa t? Sangria, cho ra nhi?u h??ng v? khác nhau, phù h?p v?i kh?u v? c?a t?ng dân t?c.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status