Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u t?t cho c? th?

R??u t?t cho c? th?
L?m d?ng ?i?u ǵ quá nó c?ng s? ph?n tác d?ng, không ch? trong r??u bia mà t?t c? nh?ng ch?t kích thích khác c?ng v?y. Tuy nhiên ch? v?i bia r??u, m?i ngày 1 l??ng nh? và duy tŕ ??u ??n s? khi?n c? th? l?u thông khí huy?t, trách ???c các b?nh v? tim m?ch , huy?t áp và nhi?u lo?i b?nh do tu?i già gây nên. Nên m?t m?t có th? nói r??u là m?t ph?n ?? góp và cu?c s?ng kh?e m?nh và kéo dài tu?i th?.

 

C? th? s? t?t h?n n?u b?n s? d?ng r??u hàng ngày.

XEM GIÁ R??U NGO?I CÁC LO?I  : T?I ?ÂY 

 

T?p chí Buisiness Insider v?a công b? nghiên c?u m?i cho th?y nh?ng ng??i u?ng bia r??u th??ng xuyên ít có nguy c? ch?t s?m h?n ng??i kiêng khem.

ngu-coc-nguyen-hat

U?ng r??u có tác d?ng kéo dài tu?i th??

Theo t?p chí, nghiên c?u ?ă ch? ra r?ng nh?ng ng??i u?ng bia r??u ?i?u ??, th??ng xuyên s? có th? s?ng lâu h?n nh?ng ai kiêng hoàn toàn. ??t t?t 2014 các ḍng r??u ngo?i trên th? tr??ng r?t ???c ?u chu?ng nh?: Giá r??u johnnie walker, Giá r??u Single Malt, Giá r??u Chivas Regal ..

ruou1 Custom_TYTB.jpg

U?ng r??u có tác d?ng kéo dài tu?i th??

Ng??i ??ng ??u d? án nghiên c?u là nhà tâm lư h?c Charles Holahan c?a ??i h?c Texas, M?. Các nhà khoa h?c ?ă k?t lu?n r?ng, nguy c? ch?t s?m cao nh?t là c?a nh?ng ng??i c? ??i không u?ng ng?m r??u, bia nào, sau ?ó là nh?ng ng??i u?ng quá nhi?u và cu?i cùng, ai u?ng ?i?u ?? s? s?ng lâu nh?t.

Nghiên c?u ???c th?c hi?n v?i nhi?u ??i t??ng t? 55 – 65 tu?i, ? các ngành ngh?, t́nh tr?ng kinh t? khác nhau, kéo dài trong su?t 20 n?m.

Loi-ich-cua-ruou-vang

U?ng r??u có tác d?ng kéo dài tu?i th??

Trong s? 1.824 ng??i tham gia nghiên c?u, ch? có 41% nh?ng ng??i u?ng r??u ?i?u ?? b? ch?t s?m, trong khi con s? ??i v?i nh?ng ng??i không bao gi? u?ng là 69%. Th?m chí, nh?ng ng??i nghi?n r??u c̣n ít có nguy c? h?n khi ch? có 60% trong s? h? ch?t s?m.

20140110-0457-ruou-keo-dai-tuoi-tho-3

Nghiên c?u c?ng tính c? nh?ng ca t? vong do x? gan, ung th? gan hay tai n?n do say x?n. Tuy nhiên, k? c? v?y th́ s? ng??i u?ng r??u b? ch?t s?m v?n ít h?n.

Theo Business Insider, r??u là 'ch?t xúc tác xă h?i tuy?t v?i, t?o ra nh?ng liên k?t xă h?i m?nh m? t? ?ó nâng cao ??i s?ng tinh th?n và th? ch?t cho ng??i u?ng'.

U?ng r??u có tác d?ng kéo dài tu?i th??

Ngoài ra, m?t s? lo?i r??u nh? vang ?? có kh? n?ng l?u thông máu, kích thích ho?t ??ng c?a tim, r?t t?t cho s?c kh?e n?u u?ng v?a ph?i.

Trong khi ?ó, nh?ng ng??i không bao gi? u?ng r??u ???c cho là s? d? r?i vào t́nh tr?ng tr?m c?m, suy gi?m s?c kh?e v́ cô ??c.

thuc-an-tay

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status