Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u Tequila

R??u Tequila
T́m hi?u v? Cuba v?i Tequila n?i ti?ng.

 

Tequila

Khi nh?c ??n ??t n??c Mexico, ng??i ta s? ngh? ngay ??n Tequila - m?t lo?i r??u n?i ti?ng ? các cao nguyên khô c?n c?a mi?n trung ??t n??c này.?
Lo?i r??u này ???c lên men và ch?ng c?t t? nh?a cây thùa (hay cây Maguey ), ?ây là m?t lo?i cây b?n ??a m?ng n??c. Th??ng th́ r??u Tequila có ?? c?n t? 38 - 40%, song cá bi?t có lo?i có ?? c?n lên t?i 43 - 46%. R??u Tequila ???c ch?ng c?t l?n ??u tiên vào nh?ng n?m 1500 ??n n?m 1600 ? bang Jalisco, th? ph? là Guadalajara . Tên g?i c?a lo?i r??u này nguyên là tên g?i c?a ??a ph??ng ch? y?u s?n xu?t ra nó - vùng Tequila, bang Jalisco trên cao nguyên phía Tây c?a Mexico, n?i cây thùa phát tri?n m?nh nh?t. Ngày nay, lo?i r??u này ???c ch?ng c?t t?i ti?u bang Jalisco xung quanh th? tr?n Tequila.

patron-anejo-patron-reposado-patron-silver
Maguey ?óng chai


R??u Tequila ???c làm t? trái cây thùa (cây Maguey), ???c thu ho?ch b?ng tay và ch?n l?c l?i. M?t cây thùa tr??ng thành có lá dài 5-8 feet (m?i feet là m?t b??c chân), ???ng kính 7-12 feet . Tu?i th? c?a chúng t? 8 ??n 15 n?m, tùy thu?c vào loài, ?i?u ki?n phát tri?n và khí h?u. Tên cây thùa xu?t phát t? ti?ng Hy L?p, có ngh?a là “cao quư”. Có 136 loài thùa ? Mexico, trong ?ó cây thùa Weber xanh là loài duy nh?t ???c cho phép ?? s? d?ng trong s?n xu?t r??u Tequila. M?t s? loài thùa khác ???c dùng trong r??u mezcal, trong ?ó có m?t loài hoang dă quư hi?m là Tobala.

Các lo?i thùa khác th́ ???c dùng ?? s?n xu?t các lo?i ?? u?ng khác nhau trong khu v?c nh? sotol, raicilla, bacanora và pulque. Ph?i m?t 8-12 n?m ?? cây thùa tr??ng thành. Khi thu ho?ch, lá ???c c?t r?i kh?i ph?n tâm. K? thu?t ?nh h??ng ??n v? ngon c?a r??u. Ph??ng pháp ch?ng c?t r??u truy?n th?ng th́ v? cây thùa m?nh h?n so v?i ph??ng pháp s?n xu?t hi?n ??i. Không có ?? u?ng c?n nào ???c làm t? cây x??ng r?ng nh? ng??i ta v?n ??n ??i. Tuy nhiên, x??ng r?ng ???c s? d?ng trong m?t s? th?c u?ng trái cây, sa lát và các m?t hàng th?c ph?m khác ? Mexico.


Giá c? c?a lo?i r??u này không ph? thu?c vào ch?t l??ng, mà c̣n ph? thu?c vào vi?c thi?t k? chai ??ng, quy tŕnh ?óng chai, các chi?n d?ch qu?ng cáo…? Mexico, có m?t khu ch? bán r??u Tequila th??ng h?ng ch? v?i giá 20 ??n 30 USD, lo?i ngon h?n n?a lên t?i 50 USD. Lo?i d??i 20 USD h?u h?t là lo?i r??u Tequila ???c s?n xu?t hàng lo?t cho th? tr??ng ??a ph??ng và th??ng là ?ă b? pha tr?n, không ph?i là Tequila 100%.

600-399-nhung-ly-cocktail-noi-tieng-the-gioi-1595

Margarita - th?c u?ng cocktail n?i ti?ng dùng tequila

Mezcal là m?t lo?i lâu ??i h?n c?a r??u Tequila. Ngày nay, có nhi?u s?n ph?m khác nhau c? v? quy tŕnh s?n xu?t c?ng nh? h??ng v?. Nhi?u ng??i thích r??u Tequila Blanco v?i h??ng th?m, ng?t d?u. S? khác thích ?? m?nh và cay h?n c?a lo?i Reposado. C?ng có nh?ng ng??i l?i thích h??ng th?m c?a g? trong Añejo. Khách hàng s? th? l?n ??u t?i m?t quán ??a ph??ng r?i m?i quy?t ??nh mua r??u. S? r?t khó ?? cho nh?ng ng??i ch?a ???c th??ng th?c nhi?u r??u Tequila có th? phân bi?t ???c ?âu là lo?i Blanco, ?âu là Reposado và Añejo, b?i có hai lo?i r??u, 100% và lo?i pha tr?n.

Lo?i 100%

•    Blanco: r??u thùa 100%, không pha tr?n.

•    Reposado: r??u thùa 100%, ???c c?t gi? trong cây s?i trong ṿng hai tháng ??n m?t n?m.

•    Añejo: 100% r??u thùa nh?ng ???c c?t gi? lâu n?m (ít nh?t là 1 n?m)

Lo?i pha tr?n: là ba lo?i trên nh?ng ???c pha tr?n thêm.

R??u Tequila ???c ?? lâu n?m trong thùng g?, th??ng là g? s?i. G? s?i có th? gi? mùi v? c?a r??u ít nh?t là 3-4 n?m.

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status