Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u s?a Baileys m?i

R??u s?a Baileys m?i
Baileys v?i h??ng v? ??m ?à c?a r??u và béo ng?y c?a s?a ?ă ?i sâu vào ḷng nh?ng ng??i thích khám phá h??ng v?. Hăy t?n h??ng h??ng v? m?i khi b?n có ???c trong tay s?n ph?m Bailey gi?i h?n orange truffle.

baileys ra m?t phiên b?n gi?i h?n orange truffle

Diageo, ch? s? h?u th??ng hi?u Baileys , hôm th? ba v?a qua, v?a ra m?t ḍng s?n ph?m b? sung m?i nh?t vào B? s?u t?p h??ng v? h?t s?c thành công c?a Baileys : Baileys Orange Truffle.

Phiên b?n gi?i h?n m?i, h?n h?p pha tr?n c?a r??u mùi Baileys Original Irish Cream cùng v?i h??ng chocolate cam, s? có m?t trong kênh bán l? du l?ch t? tháng 10/2012, trong th?i gian l? h?i.

Baileys là th??ng hi?u quan tr?ng trong mùa Giáng sinh ??i v?i khách mua hàng, s? xu?t hi?n c?a chi?n d?ch hàng n?m c?a th??ng hi?u báo hi?u cho s? b?t ??u c?a mùa l? h?i dành cho nh?ng ng??i yêu thích Baileys trên toàn th? gi?i, Diageo cho bi?t.

Giám ??c th??ng hi?u Vodka, Gin, r??u mùi c?a Diageo, Du l?ch toàn c?u và Trung ?ông, Pamela Dinh gi?i thích: “Baileys Orange Truffle Flavour ???c t?o ra t? ư t??ng v? mùa l? h?i, khai thác nh?ng suy ngh? c?a ng??i tiêu dùng, ??ng th?i c?ng nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?a h? ??i v?i s? ??i m?i & d?ch v? m?i m? thú v? trong ph?m vi b? s?n ph?m chính.”

“H??ng v? chocolate cam phong phú pha tr?n v?i Baileys g?i lên suy ngh? v? s? xa hoa, sang tr?ng c?a l? Giáng sinh, và gi?i thi?u t?i khách hàng c?a chúng tôi m?t th? ǵ ?ó m?i m? ?? m?i b?n bè th??ng th?c hay làm quà t?ng.”

“H??ng v? m?i gi?i thi?u m?t c? h?i th??ng m?i tuy?t v?i cho kênh bán l? du l?ch trong nh?ng tháng t?i. Ch??ng tŕnh khuy?n măi ???c thi?t k? v?i tr?ng tâm là ng??i tiêu dùng n? sành ?i?u, ??ng th?i c?ng thu hút nh?ng khách hàng n? ti?m n?ng.”

?i?m bán l? cao c?p, màn h́nh hi?n th?, và ư t??ng th? n?m nh?m gi?i thi?u ch?t l?ng này, và h??ng v? sang tr?ng c?a s?n ph?m. ?i?u này nh?m t́m cách t?o h?ng thú cho khách, và thu hút h? vào trong gian hàng, khuy?n khích h? mua hàng ngay l?p t?c, ??y m?ng doanh s? bán l?.

Phiên b?n gi?i h?n c?a s?n ph?m k?t h?p v?i kênh phân ph?i m?c tiêu trong các th? tr??ng n?i ??a quan tr?ng ???c d? ??nh ?? nâng cao doanh s? c?a ḍng s?n ph?m sáng t?o này.

Baileys Orange Truffle Flavour s? có m?t trên th? tr??ng t? tháng 10/2012 ??n tháng 1/2013.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status