Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u Sake

R??u Sake
Sake u?ng và s?ng nh? ng??i Nh?t mà b?n không ph?i ?i ra kh?i nhà n?a b??c.

R??u Sake

Sake (phiên âm ti?ng Vi?t sa kê) theo cách hi?u ph? bi?n trên th? gi?i là m?t th? r??u nh? truy?n th?ng n?u t? g?o qua nhi?u công ?o?n lên men mà ng??i Nh?t g?i là Nihonshu (??? | R??u Nh?t B?n) ho?c Lu?t Thu? R??u c?a Nh?t B?n g?i là Seishu. Thêm n?a, ng??i n??c ngoài khi nói v? sake th??ng hàm ư th? Nihonshu nguyên ch?t. Trong khi ?ó, ng??i Nh?t có th? pha nhi?u th? vào Nihonshu nh? ???ng, g?ng hay ngâm m?t s? th? hoa qu? vào Nihonshu. Trong các th? r??u ? Nh?t B?n, ch? có Nihonshu và các lo?i Nihonshu pha hay ngâm khác m?i u?ng c? lúc ngu?i l?n lúc nóng.

Th??ng th?c sake

Sake có th? u?ng khi ngu?i, khi ?m ho?c nóng tùy theo mùa và theo lo?i sake. Th??ng th́ khi mùa ?ông, ng??i ta hay u?ng sake nóng.

Th?i nay, khi sake ???c s?n xu?t hàng lo?t ki?u công nghi?p và ng??i ta có th? mua sake t? các siêu th?, th́ sake th??ng ???c ??ng trong các chai th?y tinh dung tích 0,5 lít hay 1,7 lít. Sake c?ng có th? ???c ch?a trong các b́nh g?m và b́nh h?p b?ng gi?y. ? các chùa, ??n và nhi?u quán r??u truy?n th?ng ? Nh?t B?n, sake ???c ch?a trong các thùng to.

?? hâm nóng sake, ng??i ta chuy?n sake sang ch?a trong các chai b?ng g?m, r?i ngâm chai trong n??c sôi.

Ba lo?i c?c ?? u?ng Sake

Chén u?ng sake có nhi?u lo?i. Khi u?ng sake theo cách t??ng ??i trang tr?ng và mang tính truy?n th?ng, ng??i Nh?t có th? dùng m?t cái ??a nh? và nông g?i là sakazuki, ho?c m?t chi?c chén nh? không có quai g?i là ochoko. Trang tr?ng h?n n?a và ??m nét truy?n th?ng h?n n?a, ng??i Nh?t dùng c?c b?ng g? g?i là masu. Masu th??ng có h́nh d?ng nh? m?t chi?c h?p, h́nh vuông, có th? ph? s?n ho?c không. ? gia ?́nh và ? n??c ngoài, sake có th? u?ng b?ng ly th?y tinh.

Các lo?i Sake

Có 2 lo?i r??u sake c? b?n: Futs?-shu ( Sake th??ng) and Tokutei meish?-shu ( Sake pha ??c bi?t). Futs?-shu t??ng ???ng v?i r??u vang và chi?m ph?n l?n trong s? r??u sake ???c s?n xu?t. Tokutei meish?-shu ???c coi nh? r??u sake ch?t l??ng cao, ???c phân bi?t b?i ?? t?i bong c?a g?o và ph?n tr?m r??u mà ng??i làm r??u thêm vào ho?c b?t ?i các ch?t ph? gia. Có 8 lo?i r??u sake ??c bi?t: Junmai Daiginj?-shu (g?o tinh, pha cách ??c bi?t), Daiginj?-shu (pha cách ??c bi?t), Junmai Ginj?-shu (g?o tinh, pha ??c bi?t), Ginj?-shu (pha ??c bi?t), Tokubetsu Junmai-shu (g?o tinh ??c bi?t), Tokubetsu Honj?z?-shu (r??u pha thu?n ch?ng ??c bi?t), Junmai-shu (g?o tinh), Honj?z?-shu (r??u thu?n).

Sotaydulich ruousake

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status