Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u ngo?i và r??u n?i

R??u ngo?i và r??u n?i
So sánh r??u ta và r??u "tây" ? ?ây không ph?i ? ph??ng di?n khoa h?c, thành ph?n, n?ng ?? c?n...vv mà so sánh c?m tính theo c?m nh?n c?a m?t ??c gi? yêu r??u Vi?t và có ḍng r??u Vi?t ch?y trong máu nhi?u h?n r??u "Tây"

R??u Vi?t Nam trong s? so sánh v?i r??u “Tây.

R??u  "Ta"

Vi?t Nam n?m trong khu v?c ?ông Nam Á, khí h?u nhi?t ??i gió mùa nóng, ?m t?o m?a nhi?u, ??a h́nh có nhi?u sông ng̣i dày ??c là ?i?u ki?n thích h?p phát tri?n ngh? nông nghi?p tr?ng lúa n??c, ng??i Vi?t ?ă bi?t thu?n d??ng cây lúa n??c cách ?ây 3000 ??n 4000 n?m, nên r??u Vi?t truy?n th?ng g?n nh? ??u ???c làm ra t? ng? c?c: lúa, ngô, s?n... Trong th?c t? có nhi?u lo?i r??u khác nhau nh? r??u mùi ???c ??p h??ng th?m c?a hoa sen, hoa chanh… hay r??u thu?c là lo?i r??u ???c ngâm v?i các loài th?o d??c ho?c ??ng v?t, nh?ng quan tr?ng nh?t v?n là r??u tr?ng hay c̣n g?i r??u ?? ???c ch?ng c?t t? g?o ho?c n?p. Dù gia ?́nh có giàu có ??n ?âu nh?ng ??n ngày gi? ông bà nh?t thi?t ph?i dùng r??u tr?ng.

Làng quê Vi?t m?i n?i cho ra m?t lo?i r??u khác nhau, t? h??ng th?m ??n v? ng?t cay, ch?t men say, cùng c?m giác khi u?ng m?t h?p r??u ??u không trùng l?p t?o nên h?ng thú riêng ??i v?i t?ng lo?i r??u c?a t?ng vùng mi?n, r?t quy?n r?, h?p d?n. Th? nh??ng, th?i ti?t cho nhi?u l?ai ng? c?c không gi?ng nhau, n??c m?i vùng m?i khác, r?i công th?c làm men ?, các lo?i lá cây t?o mùi h??ng, nhi?t ?? khi ch?ng c?t và c? nh?ng kinh nghi?m truy?n ??i c?a ḍng t?c, hàng h?, làng b?n. T?t c? t?o nên nh?ng danh t?u có h??ng v? khác nhau, danh b?t h? truy?n - qu?c t?u Vi?t Nam.

Theo chi?u dài ??t n??c, ngoài các s?n v?t trên r?ng d??i bi?n, ngang d?c các vùng châu th?, duyên h?i…, ng??i ta th?y không th? thi?u ???c ch?t men say g?n li?n v?i tên mi?n ??t. ?ó chính là m?t y?u t? gi? chân bao khách ph??ng xa t́m ??n m?t l?n r?i nh?, r?i không th? quên ?? l?i t́m v?. R??u M?u S?n – L?ng S?n, r??u b?n Ph? - B?c Hà, r??u San Lùng – Bát Xát – Lào Cai, r??u ?ao – Yên Bái, r??u Bó N?m – B?c C?n, r??u Làng Vân – B?c Giang, S?n, r??u Kim Long, r??u Làng Chu?n, r??u ?á B?c, r??u B?ng S?n, r??u Phú L? - B?n Tre, r??u Xuân Th?ch, r??u Tân L?c,… Các lo?i r??u c?n Tây B?c, Tây Nguyên... G?n nh? mi?n ??t nào c?ng có m?t lo?i r??u c?a riêng ḿnh, ?? ḿnh u?ng, ḿnh say và ?ăi khách ph??ng xa.

R??u "Tây"

? các n??c Ph??ng Tây, ???c xem là kinh ?ô v?n minh c?a nhân lo?i , v?i ?i?u ki?n v?t ch?t t?t và ??y ??, gi?i quí t?c Ph??ng Tây b?t ??u có th?i gian và  ?i?u ki?n quan tâm, chau chu?c cu?c s?ng c?a ḿnh h?n. Chính v́ th?, r??u Tây c?ng ?a d?ng v? h́nh th?c, ch?ng lo?i và r?t c?u k? trong cách u?ng. H? có r??u khai v?, r??u mùi, r??u cho ph? n?, r??u ?? pha… V?i m?i lo?i r??u th́ l?i ph?i dùng m?t lo?i ly khác nhau th́ m?i phát huy h?t v? ??p và h??ng v? c?a nó.

??i v?i nh?ng lo?i r??u ???c  ch?ng c?t t? ng? c?c khi th??ng r??u h? dùng ly nh? v́ n?ng ?? lo?i r??u này khá cao. Nh?ng c? dân x? l?nh (vùng Sêbêri, Alaxca..) và t?ng l?p b́nh dân th??ng dùng lo?i này v́ ??n gi?n và kinh t?, có tác d?ng ch?ng rét r?t t?t. ??i v?i nh?ng lo?i ???c ch?ng c?t t? trái cây, ng??i ta ph?i dùng ly to, c?n khi u?ng cho vài viên ?á nh? l?c ??u ?? h?i n??c b?c lên mang theo mùi v? ??c tr?ng c?a r??u.

Nh?ng c?u k? nh?t ph?i k? ??n r??u vang, trong ?ó Champagne ???c m?nh danh là n? hoàng. R??u vang có nhi?u lo?i nh?ng ph? bi?n nh?t là lo?i dùng trong bàn ti?c v?i hai tên g?i theo c?m quan v? màu s?c là vang tr?ng và vang ??. Tùy theo t? l? c?a qu? nho, cu?ng, cành mà r??u vang có v? ng?t hay chát khác nhau. N?u không có v? và cành mà ch? có qu? th́ là vang ng?t, hay ch? làm t? v?, h?t và cành th́ ta có vang r?t chát. R??u vang quí ph?i là lo?i lâu n?m ???c ch? bi?n r?t công phu t? khâu l?a ch?n nguyên li?u, ph?i là nh?ng qu? nho ngon nh?t, chín m?ng ???c bàn chân c?a các cô gái ??ng trinh d?m ??u ép ra n??c, ???c lên men trong thùng g? s?i, ?óng chai và b?o qu?n v?i nhi?t ?? thích h?p.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status