Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u ngo?i và Ly c?c

R??u ngo?i và Ly c?c
Ch?n các lo?i Ly ?i kèm v?i nh?ng ḍng r??u ?? th??ng th?c m?t cách ?úng ki?u nh?t. Các cách t́m hi?u T?n h??ng tr?n v?n th?c u?ng mà con ng??i t?o ra.

Ly sâm banh

R??u sâm banh th??ng ???c dùng khai v? ho?c khi ?i ng? t?o s? h?ng ph?n. ?ây là lo?i r??u nh?, mùi d?u, có v? ng?t nên th??ng rót nhi?u. V?i các b?a ti?c ?ông ng??i, ti?c ??ng, ng??i ta th??ng x?p ly theo h́nh tháp ?? rót nhi?u ly cùng lúc, do ?ó ly th??ng s? d?ng là lo?i ng?n, mi?ng rông. C̣n ? các bàn ti?c ít ng??i, nên dùng ly có h́nh d?ng thuôn dài, ???ng kính nh?. Lo?i ly này th??ng gi? cho r??u s?i t?m lâu h?n, t?o c?m giác thú v? h?n. Dù ly dài hay ng?n chúng ??u có chân ?? cao, ng??i u?ng th??ng c?m ly t?i ph?n chân ?? ?? nhi?t ?? bàn tay không làm m?t ?? l?nh c?n thi?t c?a r??u trong ly.

                  ChocoDipped-Su cam do ngot ngao

Ly r??u vang

R??u vang th??ng dùng trong b?a ?n. Vang tr?ng th??ng s? d?ng c? ly 145 ml, dùng khi ?n món ?n ch? bi?n t? th?t màu tr?ng (cá, tôm, cua…) .

Vang ?? dùng ly l?n h?n, c? 205 ml, dùng khi ?n món ?n ch? bi?n t? th?t màu ?? (th?t ḅ, trâu, nai…). Khi rót vang ?? không rót ??y nh? vang tr?ng, ch? rót 2/3 ly. Lo?i ly này c?n trong su?t ?? l? rơ màu nguyên ch?t c?a r??u. Khi u?ng vang c?ng nh? sâm banh ph?i có ?? l?nh c?n thi?t, nên c?m ly ? ph?n ??, ch? dùng ngón tay nâng nh? ly r??u, ??ng bao gi? n?m ch?t ?? tránh làm t?ng nhi?t ?? c?a r??u ?nh h??ng ??n h??ng v?.

               uong-moi-ngay-mot-ly-ruou-vang-giup-giam-can-1

Ly cocktail

Ly ?? pha cocktail c?ng có ki?u dáng khác nhau tu? theo ng??i pha ch? s? d?ng. Chúng th??ng ???c dùng theo tên g?i c?a lo?i cocktail ho?c phù h?p v?i cách tŕnh bày t??ng ?ng.

M?t d?ng c? không th? thi?u ?? ch? bi?n cocktail là shaker (xem ?nh). Ngoài ra, ly cocktail c̣n có th? ???c trang trí b?ng nh?ng lát chanh, lát dâu, cà chua, cà r?t, v.v… ???c t?a thành nh?ng h́nh d?ng vui m?t và nh?ng chi?c ô con con ?? màu s?c ng? ngh?nh. ?ôi khi, nh?ng th? ?? ch?i xinh xinh nh? nh?ng chi?c ki?m nh?a, hay ṿng xo?n nh?a c?ng tô ?i?m thêm cho ly cocktail th?t b?t m?t.

           6963062006 b03d938897 z

Ly r??u m?nh

Th??ng là lo?i nh?, có chân ho?c không chân h́nh tr? dày. Là lo?i r??u th??ng ???c dùng sau b?a ?n, m?i l?n rót ch? kho?ng 30cc, tránh cho ng??i u?ng c?m giác b? s?c. Khi u?ng dùng ngón tay cái và tr? nh?c ly r??u lên, áp ly vào ḷng bàn tay, sau ?ó xoay nh? ly ?? h?i ?m c?a bàn tay th?m vào trong r??u. Sau khi r??u ?m lên, nh? nhàng nh?p t?ng chút m?t ?? th??ng th?c v? ngon c?a r??u.

                             glass types

Gin

Ly Cô nh?c

M?c dù là m?t lo?i r??u m?nh, nh?ng do có ngu?n g?c t? nho, r??u Cô nh?c th??ng ???c th??ng th?c b?ng các ly có h́nh hoa tuy líp. Lo?i ly này, thân b?u nh?ng mi?ng nh?, giúp cho h??ng v? tinh t? c?a Cô nh?c ???c l?u gi? t?t h?n và tôn ???c màu s?c c?ng nh? ?? trong c?a r??u.

Ly u?ng cô nh?c

L??ng Cô nh?c rót ra trên các ly lo?i to th??ng ít m?t, ?? ?? chi?c ly khi ??t n?m trên m?t bàn c?ng không sánh r??u ra ngoài. Khi c?m ly nên dùng ḷng bàn tay ôm d??i m?t ?áy c?a ly, s?c nóng t? c? th? con ng??i truy?n sang giúp cho h??ng th?m c?a r??u n?i b?t h?n. Khi ??a ly lên m?i s? c?m nh?n ???c mùi ban ??u. Khi h?i l?c nh? ly s? c?m nh?n ???c ?? sánh, ?? trong c?a r??u và h??ng th?m tr? nên m?nh m? h?n. Khi ch?m l??i vào Cô nh?c, t?ng chút m?t, ng??i th??ng r??u s? c?m nh?n ???c toàn di?n cái ngon c?a s? k?t h?p h??ng th?m ??m ?à và v? r??u ??c bi?t, ??c nh?t vô nh?, không l?n v?i các lo?i r??u khác trên th? gi?i. R??u Cô nh?c, ngoài cách u?ng nguyên ch?t nh? trên, c̣n có th? ???c pha tr?n v?i các lo?i n??c có gaz hay tonic ?? làm các lo?i n??c gi?i khát ho?c khai v? v?i nh?ng h??ng v? ??c bi?t.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status