Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u Macallan hi?m-hàng ??c

R??u Macallan hi?m-hàng ??c
Phiên ??u giá l?ch s? di?n ra vào tháng 11/2011 sau chuy?n l?u di?n t?i 12 thành ph? c?a chai decanter pha lê Lalique. Chai decanter này ch?a ḍng whisky lâu ??i nh?t và hi?m có nh?t t?ng ???c ?óng chai c?a nhà Macallan.

Macallan phá v? k? l?c trong phiên ??u giá t?i Sotheby’s v?i chai whisky tr? giá 8 t? VN?

\By ThienLong Co Leave a Comment    
Categories: News - Wine & Spirits
Tags: The Edrington Group, The Macallan

Macallan c?a Edrington Group tuyên b? l?p k? l?c th? gi?i (Guinness World Record) cho ‘whisky ??t giá nh?t t?ng ???c bán ??u giá’. Macallan 64 n?m tu?i trong chai decanter Lalique Cire Perdue ?ă ???c bán v?i giá 460,000 ?ôla M? (t??ng ???ng 291,125 b?ng Anh) t?i Sotheby’s, New York, v?i 100% s? ti?n thu ???c s? ???c trao cho qu? t? thi?n n??c s?ch, cung c?p n??c u?ng s?ch & an toàn cho ng??i dân t?i các n??c ?ang phát tri?n.

Phiên ??u giá l?ch s? di?n ra vào tháng 11/2010 sau chuy?n l?u di?n t?i 12 thành ph? c?a chai decanter pha lê Lalique. Chai decanter này ch?a ḍng whisky lâu ??i nh?t và hi?m có nh?t t?ng ???c ?óng chai c?a nhà Macallan.

Giám ??c m?ng whisky h?o h?ng & hi?m có c?a Macallan, David Cox nh?n xét: “Chúng tôi r?t vui m?ng khi l?p k? l?c th? gi?i Guinness cho ‘chai whisky ??t giá nh?t t?ng ???c bán ??u giá’ này. ?ây là gi?i th??ng l?n t? m?t t? ch?c n?i ti?ng & uy tín trên th? gi?i, ch?ng minh và cho t?t c? bi?t r?ng Macallan là ng??i hi?n n?m gi? k? l?c th? gi?i.”

Ông ti?p t?c: “Chúng tôi nh?n ???c ph?n ?ng mang tính hi?n t??ng trên kh?p th? gi?i ??i v?i chai decanter c?c k? ??c bi?t & hi?m có này, và tôi c?m nh?n ???c nó phù h?p ?? quyên t?ng cho d? án t? thi?n, nâng qu? t?ng th? cho t? ch?c t? thi?n n??c s?ch m?t kho?n ?áng kinh ng?c lên ??n 600,000 ?ôla M?.”

Ch? t?ch kiêm giám ??c ?i?u hành c?a Lalique, Silvio Denz cho bi?t thêm: “Chúng tôi r?t t? hào v?i k? l?c th? gi?i này, chúng tôi chia s? v?i b?n bè t?i Macallan, v?i nh?ng ng??i cùng h?p tác thành công t? n?m 2004. Trong nh?ng n?m qua, các chai pha lê decanter c?a chúng tôi, ??u hoàn toàn ???c làm th? công b?i các th? th? công c?a chúng tôi, ?ă ch?ng minh b?i s? s?n lùng & ng??ng m? vô cùng c?a ng??i tiêu dùng whisky, nh?ng ng??i am hi?u c?ng nh? nh?ng nhà s?u t?p chai pha lê Lalique và nh?ng ng??i yêu chu?ng nh?ng ‘tác ph?m ngh? thu?t’ tuy?t ??p. Thành t?u m?i nh?t, ???c th?c hi?n b?ng k? thu?t ?úc ch?y sáp ‘lost-wax’ (cire perdue trong ti?ng Pháp), là minh ch?ng cho ch?t l??ng ??c ?áo, truy?n th?ng ngh? thu?t lâu ??i, ???c chia s? b?i c? Lalique và Macallan.”

Tour ‘l?u di?n’ toàn c?u c?a Lalique và Macallan nh?m gây qu? t? thi?n ?ă góp h?n 600,000 ?ôla M? (t??ng ???ng 375,000 b?ng Anh) cho t? ch?c t? thi?n n??c s?ch

            Macallan 25

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status