Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u ???c duy?t vào ?? u?ng Hàng Không

R??u ???c duy?t vào ?? u?ng Hàng Không
U?ng Vodka Nga ?? c?m nh?n nh?ng ǵ ng??i dân Nga b?y lâu nay tr?i nghi?m. V?i Standard ng??i dân Nga ?ă coi nh? là món ?? u?ng gi?i trí t? hàng ch?c n?m nay, nhi?u ng??i dân Nga coi nó nh? n??c u?ng hàng ngày

Hăng hàng không easyJet ??a Standard Vodka vào danh m?c s?n ph?m cho ???ng bay t?i Moscow

Hăng hàng không giá r? easyJet ??a Russian Standard Vodka vào danh m?c s?n ph?m ???c bán trên các chuy?n bay qu?c t?, trùng h?p v?i s? ki?n ra m?t ???ng bay m?i t?i Moscow.
Th??ng hi?u này s? ???c ??a vào danh sách t? 14 tháng 3 trên kh?p m?ng l??i 600 ???ng bay t?i 30 qu?c gia. Chuy?n bay ??u tiên t?i Moscow s? c?t cánh t? sân bay London Gatwick trong 4 ngày t?i, v?i d?ch v? b?t ??u t? sân bay Manchester vào 28 tháng 3.
“Chúng tôi chu?n b? ra m?t hai tuy?n ???ng m?i t?i Moscow, và chúng tôi r?t t? hào ???c cung c?p ḍng vodka cao c?p s? 1 c?a Nga trên các chuy?n bay c?a chúng tôi,” Sharon Huetson t? easyJet cho bi?t.

                      russian standard miss russia
Theo Russian Standard, danh m?c s?n ph?m c?a h? chi?m ??n 40% th? ph?n vodka cao c?p t?i Nga, doanh s? bán hàng ??ng ??u v?i 2.9 tri?u thùng trên toàn c?u n?m 2012. Th??ng hi?u này c?ng ???c trích d?n trong b?ng s? li?u th?ng kê c?a Niesel nh? ḍng vodka cao c?p th? 2 t?i Anh.
Giám ??c ti?p th? toàn c?u kênh bán l? du l?ch c?a Russian Standard, Andrew Notcutt cho bi?t: “Chúng tôi r?t vui m?ng ???c h?p tác v?i easyJet, & t? tin r?ng danh m?c này s? thu hút du khách ??n t? m?i qu?c gia trong d?p ngh? l? này.”
Ḍng vodka này s? ???c ??a vào danh m?c ph?c v? tr?c tuy?n ‘Boutique & Bistro’ m?i nh?t trên các chuy?n bay c?a easyJet t? 14 tháng 3 t?i : buyonboard.easyjet.com.

russian standard cdg aelia aug11

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status