R??u cooktail Sangria linh h?n nh?ng b?a ti?c
Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u cooktail có l?i súc kh?e

R??u cooktail có l?i súc kh?e
Theo nghiên c?u, kho?ng 35 ml n?u b?n là ph? n? ho?c 70 ml n?u b?n là ?àn ông, ?ó là li?u l??ng phù h?p cho m?t ngày c?a b?n n?u b?n mu?n s?ng kh?e m?nh.

M?t s? lo?i r??u có l?i cho s?c kh?e

 Trong nh?ng cu?c vui, ?? u?ng có c?n nh? R??u, bia là m?t thành ph?n không th? thi?u. Th?m chí ??i v?i nhi?u ng??i, ?? u?ng có c?n là m?t ph?n cu?c s?ng c?a h?, m?i b?a ?n ??u ph?i ?i kèm v?i m?t c?c r??u ho?c m?t chai bia. M?t s? ng??i cho r?ng vi?c u?ng ch?t c?n hàng ngày là bi?u hi?n c?a nghi?n ?? u?ng có c?n và bi?u hi?n này có nguy hi?m h?n vi?c u?ng say kh??t sau m?i b?a ti?c. Nh?ng nghiên c?u khoa h?c ?ă ch? ra r?ng tuy c? th? chúng ta coi nh?ng ?? u?ng có c?n không khác ǵ thu?c ??c khi ??a chúng vào trong c? th?, tuy nhiên, vi?c u?ng ?? u?ng có c?n m?i ngày v?i li?u l??ng h?p lư l?i có l?i cho v?i s?c kh?e c?a chúng ta.
Ch?c ch?n vi?c tr? nh? u?ng r??u không ch? không t?t cho s?c kh?e c?a nh?ng ??a tr? này mà nó c̣n có th? d?n t?i nh?ng thói quen x?u v? sau c?a tr?, th?m chí chúng ta c̣n có th? th?y chút ǵ ?ó sai trái v? m?t ??o ??c khi xúi gi?c tr? em u?ng r??u bia. Hăy cùng xét ??n nh?ng ng??i tr??ng thành. Nh? ?ă nói ? trên, vi?c s? d?ng ?? u?ng có c?n ??u ??n hàng ngày t?t cho s?c kh?e c?a chúng ta, nh?ng b?t c? th? ǵ quá nhi?u c?ng không t?t.


Vi?c l?a ch?n ?? u?ng là m?t ?i?u r?t quan tr?ng. Nh? trên, c? th? chúng ta coi các lo?i ?? u?ng có c?n là m?t lo?i ch?t ??c, do ?ó, vi?c l?a ch?n ?? u?ng sao cho c? th? chúng ta ít b? ?nh h??ng nh?t là vi?c không nên quên. N?u b?n là m?t ng??i thích v? c?a ch?t c?n, n?u b?n không th? b? r??u hoàn toàn ???c, hăy th? t́m m?t trong nh?ng lo?i ?? u?ng sau ?ây.
Trong bài vi?t này, chúng ta s? cùng ?i?m tên m?t vài lo?i ?? u?ng có c?n ???c coi là t?t nh?t ( Hay có th? là ít gây h?i nh?t) cho s?c kh?e c?a con ng??i.


M?t s? lo?i r??u th??ng g?p
Vodka là m?t trong nh?ng lo?i ?? u?ng có c?n ít calo nh?t và trong soda không có calo. Vi?c u?ng bia r??u th??ng ?? l?i h?u qu? lâu dài là nh?ng chi?c b?ng to k?nh, x?u xí mà chúng ta v?n th??ng g?i là “b?ng bia”. N?u nh? b?n là m?t k? ?am mê r??u và mu?n ch?n lo?i ?? u?ng khi?n b?n ít có kh? n?ng béo lên nh?t, Vodka Soda chính là s? l?a ch?n hoàn h?o c?a b?n.
Tuy nhiên, lo?i ?? u?ng này không h?n là không có tác d?ng ph?. Vi?c pha r??u v?i các lo?i n??c có ga, n??c ng?t th??ng khi?n cho r??u mau ng?m h?n. Theo nh?ng nhà nghiên c?u v? th?c ph?m, vi?c s? d?ng Vodka Soda có th? khi?n c? th? d? r?i vào tr?ng thái bu?n ng? và th?m chí trong m?t s? tr??ng h?p, ng??i s? d?ng c̣n b? ngh?t th? và t? vong. Nh?ng nh? chúng ta ?ă nói, n?u mu?n vi?c u?ng r??u bia n?u mu?n tr? nên có l?i th́ ph?i ki?m soát ???c li?u l??ng thích h?p, 1 ??n 2 c?c Vodka Soda m?i ngày ch?c ch?n không th? gây nguy h?i ??n tính m?ng c?a b?n ???c.
Ngoài Vodka, ḍng r??u nh? Whiskey hay Gin c?ng có tác d?ng t??ng t?. Chúng ??u là nh?ng lo?i r??u có ít calo. Trên kho?ng 35 ml r??u Vodka, Whiskey hay Gin ch? có kho?ng 95 ??n 110 calo. R??u nho v?i kho?ng 110 – 130 calo trên 35 ml c?ng không quá t? n?u b?n không mu?n làm h?i ??n vóc dáng c? th? c?a chính ḿnh, ngoài ra, trong r??u nho c̣n ch?a nhi?u ch?t có l?i cho c? th?.


Michelada
Michelada - Nguyên li?u: Bia nh?, Chanh, N??c x?t Worcestershire, N??c x?t cay Valentina, Tiêu ?en, Mu?i.
T? thành ph?n c?a lo?i ?? u?ng này, chúng ta có th? th?y ???c r?ng món cocktail này khá giàu giá tr? dinh d??ng.
Bia. M?c dù không t?t cho s?c kh?e n?u nh? ???c s? d?ng quá nhi?u, m?t l??ng bia v?a ?? l?i ???c coi là m?t trong nh?ng th?c ph?m giàu n?ng l??ng. Trong Michelada, b?n nên s? d?ng các lo?i bia nh? nh? Corona Light, Tecate ho?c Modelo Especial…(Bia tiger t?i Vi?t Nam c?ng có th? ???c coi là m?t lo?i bia nh?).
N??c chanh. Trong thành ph?n c?a n??c chanh r?t giàu Vitamin C. Thành ph?n này giúp t?ng s?c ?? kháng cho c? th? và giúp cho chúng ta vô hi?u nh?ng ch?t gây h?i cho da và n?i t?ng.
N??c x?t cay Valentina. Lo?i n??c x?t cay này xu?t x? t? Mexico. Khoa h?c ?ă nghiên c?u và ch?ng minh ?t có th? khi?n chúng ta gi?m c?m giác thèm ?n và thúc ??y quá tŕnh trao ??i ch?t. Thành ph?n n??c x?t cay Valentine ( Ch? y?u là ?t) có trong Michelada có th? khi?n chúng ta ?n ít h?n và ??t n?ng l??ng th?a trong c? th?. Nghiên c?u c?ng ch? ra thành ph?n ch?t capsaicin trong n??c x?t có th? giúp chúng ta ch?ng l?i ung th? tuy?n ti?n li?t.
Mu?i. Thành ph?n mu?i bi?n b? sung ch?t ?i?n phân cho c? th?.
N??c x?t Worcestershire. Món n??c x?t này b?n ch?t ?ă là m?t lo?i cocktail giàu n?ng l??ng. Bên trong n??c x?t Worcestershire có thành ph?n c?a t?i, m?t ???ng, cây ?inh h??ng ( ??u có ch?a vitamin B6) r?t t?t cho máu và h? th?n kinh, ngoài ra c̣n có vitamin C, vitamin K và ch?t niacin có l?i cho ???ng tiêu hóa.

Michelada


Manhattan
Manhattan - Nguyên li?u: Bourbon, Sweet Vermouth, Augostura Bitter.
Whiskey ngô ( Bourbon). ?ây là ?? u?ng có c?n có l??ng calo th?p, s? d?ng các lo?i ?? u?ng này s? ít khi b? “phát t??ng”.
Sweet Vermouth. Lo?i r??u này là m?t trong nh?ng lo?i r??u vang b?. Mùi v? c?a Vermouth có th? ?i?u ch?nh b?ng cách cho thêm các lo?i th?o d??c.
Augostura Bitter. Trong thành ph?n c?a Augostura Bitters có ch?a v? m?t cây thu?c lo?i cam có tác d?ng gi?i nhi?t r?t t?t. Thành ph?n này trong Manhattan có th? giúp b?i b? cho c? th?, ch?a n?c và b?nh d? dày.

manhattan-special


Mimsa/Bellini
Mimosa là lo?i cocktail có r??u champagne k?t h?p v?i n??c cam, trong khi ?ó, Bellini là r??u champagne k?t h?p v?i n??c ép ?ào.
R??u champagne. Nhi?u ng??i cho r?ng r??u ?? có ch?a nhi?u thành ph?n dinh d??ng h?n do khi ép r??u nho, v? nho không b? lo?i b?. Tuy nhiên, r??u champagne tr?ng l?i có nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa h?n. ?i?m không t?t c?a champagne chính là v́ nó r?t giàu calo, nó không t?t cho l?m ??i v?i nh?ng ng??i ?ang c? g?ng gi?m béo.
N??c cam. Chúng ta có l? không l? l?m ǵ v?i n??c cam c?ng nh? tác d?ng c?a nó v?i c? th?. Trong thành ph?n n??c cam có Vitamin C (T?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch, trung ḥa ch?t gây h?i trong c? th?), Kali ( ?óng vai tṛ trong vi?c t?o c? b?p và gi?m huy?t áp), Acid Folic (?óng vai tṛ quan tr?ng trong quá tŕnh phân chia t? bào), Calcium (T?t cho x??ng, h? tim m?ch), Vitamin B6, sinh t? B.
N??c ép ?ào. Trong qu? ?ào có ch?a Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin B2, niacin và thiamin. Trong ?ào c̣n có khoáng ch?t calcium, ph?t pho, kali và Magie.

                  bel


Sangria
Sangria - Nguyên li?u: Vang ??, Chanh, Cam, ???ng, Gin, Táo, Mâm xôi, Dâu tây.
M?c dù không ph?i là ?? u?ng ít calo, Sangria v?n ???c li?t vào m?t trong nh?ng lo?i ?? u?ng t?t cho s?c kh?e c?a con ng??i. Ngoài các thành ph?n nh? r??u nho, gin, cam, chanh nh? ?ă nói ? trên, trong Sangria c̣n có m?t s? thành ph?n khác nh?:
Táo. Trong táo có Beta Carotin, vitamin C ngoài ra c̣n giàu ch?t ch?ng oxy hóa và các ch?t có l?i cho c? th? nh? quercetin, epicatechin, procyadin B2.
Mâm xôi. ?ây là m?t trong 10 lo?i trái cây, rau qu? giàu ch?t ch?ng oxy hóa polyphenol nh?t. Trong qu? mâm xôi c̣n có các ch?t ch?ng viêm nh? anthocyanin t?ng c??ng th? l?c và c?i thi?n trí nh?. Trong qu? mâm xôi có c? Vitamin C, mangan chúng có tác ??ng t?t ??n h? tim m?ch, th?n kinh và th?m chí c̣n có kh? n?ng ng?n ng?a ung th?.
Dâu tây. Trong dâu tây ngoài l??ng l?n Vitamin C, nó c̣n có kali và nhi?u ch?t x?.


Bloody Mary
Bloody Mary - Nguyên li?u: Vodka, Horseradish, N??c x?t Worseradish, N??c x?t Tabasco, C?n tây, Mu?i, H?t tiêu.
C?ng nh? nh?ng ch? tiêu ?? ?ánh giá v? các lo?i ?? u?ng t?t cho s?c kh?e hay không, chúng ta th??ng tính v? m?t dinh d??ng ho?c l??ng calo ch?a trong ?? u?ng. Bloody Mary là m?t trong nh?ng lo?i ?? u?ng giàu ch?t dinh d??ng mà l?i ít calo.
Cà chua. Thành ph?n n?i b?t nh?t trong cà chua là lycopene (Tác d?ng b?o v? tuy?n ti?n li?t), catechin (Tác d?ng d??ng da), zeaxanthin (Tác d?ng b?o v? th? l?c), vitamin A, Vitamin C, ch?t ch?ng oxy hóa, lutein, xanthin và kali. Cà chua th?c s? có tác d?ng b?o v? ch?ng l?i nguyên nhân gây ung th?.
Horseradish. ?ây là m?t cây thu?c h? rau c?i có tác d?ng ch?ng nhi?m khu?n, c?m l?nh. Ch?t glucosinolate trong lo?i rau này c?ng có tác d?ng ch?ng ung th?.
C?n tây. Lo?i rau t??i này có tác d?ng ch?ng l?i ung th?, huy?t áp th?p, ch?ng m?t ng?, s?i th?n và có tác d?ng t?t cho h? tiêu hóa.

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status