Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u bí quy?t t?o nên vô ??ch

R??u bí quy?t t?o nên vô ??ch
Bí quy?t vô ??ch Euro: u?ng r??u whisky, hút thu?c và....sex gi? ???c các V?V OLYMPIC h?c theo.

 


Các V?V kiêng sex và r??u ? OLYMPIC 2012

 

Nh?m giúp ??i nhà g?p may m?n t?i gi?i ??u h?p d?n nh?t châu Âu ???c t? ch?c t?i Ukraine và Ba Lan, nhi?u ng??i hâm m? ?T Ireland quy?t ??nh nói không v?i sex và ch?t kích thích trong th?i gian di?n ra EURO.

Tr??c khi EURO 2012 chính th?c b?t ??u, m?t cu?c ?i?u tra v? cách c? ??ng viên Ireland ?ng h? ??i nhà t?i gi?i ??u l?n nh?t châu Âu ?ă ???c ti?n hành. Nhi?u ng??i hâm m? ??i tuy?n n??c này cho bi?t r?t mu?n Ireland ?ánh b?i ?T Anh ? EURO 2012.

?áng ti?c ?i?u này không th? x?y ra s?m, b?i Ireland ch? cùng b?ng C v?i nhà ?KV? Tây Ban Nha, ?T Italia và Croatia. ?ây là b?ng ??u khá khó kh?n ??i v?i ?oàn quân c?a HLV Giovanni Trapattoni.
 
Nhi?u c? ??ng viên Ireland s? t? b? r??u trong th?i gian di?n ra EURO 2012
Nh?m giúp ??i nhà có thêm s? ?ng h? c?a th?n may m?n ?? v??t qua ṿng b?ng, 20 % c? ??ng viên Ireland cho bi?t s? t? b? sex trong ṿng m?t tháng ?? ??i nhà có th? giành chi?n th?ng ? gi?i ??u l?n này.

Ngoài ra, 30 % ng??i hâm m? s? nói không v?i r??u trong th?i gian các tr?n ??u ? EURO 2012 di?n ra. Tuy nhiên, t? l? trên v?n c̣n khá khiêm t?n, b?i 71 % c? ??ng viên Hy L?p cho bi?t s? t? b? r??u trong kho?ng th?i gian 1 tháng.

Khi ???c h?i v? vi?c ph?i ??i ??u v?i nhà ?KV? Tây Ban Nha ? ṿng b?ng, 58 % ng??i hâm m? Ireland s? ??i nhà ph?i ?ón nh?n th?t b?i. ?i?u này không quá b?t ng?, b?i ?T x? s? ḅ tót ???c ?ánh giá m?nh nh?t trong 4 ??i ? b?ng C và ???c xem là ?ng c? viên hàng ??u cho ch?c vô ??ch. ? b?ng này, ?T Ireland s? ph?i c?nh tranh v? trí th? 2 v?i ?T Italia và Croatia.
 
??i bóng c?a HLV Trapattoni s? g?p r?t nhi?u khó kh?n khi cùng
b?ng v?i ?T Tây Ban Nha và Italia
Trong tr??ng h?p ??i nhà không may ph?i r?i cu?c ch?i ? EURO 2012 s?m h?n mong ??i, ch? 13 % c? ??ng viên c?a Ireland s? quay sang c? v? cho ?T Anh.

Dù không ?a ??i tuy?n láng gi?ng, nh?ng s? l??ng ng??i hâm m? Tam s? quay sang ?ng h? ?T Ireland lên t?i 27 % trong tr??ng h?p ?T Anh b? lo?i. T?i gi?i l?n này, Tam s? r?i vào b?ng ??u khá khó khi ph?i c?nh tranh hai v? trí ??u b?ng v?i ?T Pháp và ??i ch? nhà Ukraine.

?? l?t ti?p vào ṿng sau, th?y tṛ HLV Roy Hodgson s? ph?i n? l?c r?t nhi?u. Hi?n t?i, Tam s? ?ang ph?i ??i di?n v?i v?n ?? hàng công khi ti?n ??o s? 1 Wayne Rooney v?ng m?t trong 2 tr?n ??u tiên ? ṿng b?ng do án ph?t th?.

Bí quy?t vô ??ch Euro: u?ng r??u whisky, hút thu?c và....sex

Mu?n vô ??ch m?t gi?i ??u l?n nh? EURO, các c?u th? c?n ch?m ch? t?p luy?n, kiêng nh?ng th? ??c h?i nh? r??u, bia, thu?c lá... th?m chí là sex. Nh?ng theo nhà vô ??ch EURO 1996, Mario Basler, quan ?i?m này hoàn toàn sai l?m.

?T ??c vô ??ch EURO 1996 trên ??t Anh.

VCK EURO 1996 t?i Anh, “C? xe t?ng ??c” d??i s? c?m lái c?a “t?ng tr??ng” Berti Vogts ?ă “nghi?n nát” t?t c? b?ng s?c m?nh vô song ?? l?n th? 3 ??ng quang t?i ??u tr??ng châu l?c. V?y bí quy?t c?a ??i tuy?n ??c là ǵ? Mario Basler - c?u ngôi sao Bayern Munich, thành viên ?T ??c vô ??ch EURO trên x? s??ng mù v?a ti?t l? “bí quy?t” trong bài vi?t dài trên t?p chí Playboy.

Các ông th?y ng??i ??c v?n n?i ti?ng là nghiêm kh?c, nh?ng Berti Vogts l?i là m?t tr??ng h?p ngo?i l?. Theo quan ?i?m ông Vogts, ?ă l?t vào VCK th́ tŕnh ??, chi?n thu?t hay th? l?c ??i nào c?ng ngang nhau c?, ?n nhau là ? b?n l?nh và ??c bi?t là tinh th?n tho?i mái.

VCK EURO 4 n?m m?i có m?t l?n nên ông Vogts cho r?ng các ??i bóng c?n ph?i luy?n t?p tr??c ?ó c? n?m, c? tháng ch? không ph?i ??n n??c ??ng cai r?i m?i lùa quân ra sân t?p hùng h?c.

Nghiên c?u ??i th? c?ng v?y, ?ó là công vi?c ph?i làm tr??c ?ó c? n?m. Quan ?i?m c?a ông Vogts nh? th? nên Mario Basler kh?ng ??nh, anh cùng ??ng ??i th?i ?y ??n Anh thi ??u m?t gi?i l?n mà c? nh? ?i… du l?ch.
Mario Basler u?ng r??u ngoài ???ng piste.

Trong nh?ng bu?i t?p…cho có, ?ám Mario Basler, Juergen Klinsmann, Markus Babbel, Mehmet Scholl, Matthias Sammer… ch? t?m n?m t?m b?y vào nghiên c?u. Nh?ng không ph?i nghiên c?u chi?n thu?t c?a ??i ph??ng mà nghiên c?u… t?p chí Playboy.

Berti Vogts ph?n ?ng ra sao v? chuy?n này? Basler ti?t l?: “M?t hôm khi bu?i t?p ch? di?n ra ???c 45 phút, ông Vogts b?o chúng tôi: T?p th? ?? r?i, này Sammer! Cho th?y m??n cu?n Playboy ?i”.

Ngày t?p nh?, xem Playboy. C̣n ban ?êm? Th?y tṛ Berti Vogts vui nh? h?i. Basler k?: “?êm nào c?ng vui nh? h?i, chúng tôi hút Marlboro, u?ng r??u vodka, gin, bia ho?c b?t c? th? ǵ tùy thích. V?a u?ng, chúng tôi v?a nói chuy?n v? nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t trong cu?c s?ng. D? nhiên, ?êm nào chúng tôi ch?ng ch?nh choáng. C̣n quan ?i?m kiêng sex 1 tu?n tr??c tr?n ??u, ?ó là sai l?m”.

C?ng theo Mario Basler, 2 ngày tr??c tr?n bán k?t v?i ?T Anh, nh?n th?y ?ám h?c tṛ có d?u hi?u c?ng th?ng, ông th?y Vogts không “lên dây cót tinh th?n” cho Basler cùng ??ng ??i nh?ng bài h?c c?ng nh?c. Thay vào ?ó, ông g?i ư nên… ?i ra ngoài mà ch?i cho tho?i mái, ch? su?t ngày bù khú trong khách s?n c?ng chán.

???c ông th?y Vogts “b?t ?èn xanh”, Basler cùng ??ng ??i kéo nhau vào m?t h?p ?êm t?i London. Th? là ? vào th?i ?i?m ?ó, trong khi Terry Venables b?t nh?ng con “sâu r??u” nh? Paul Gascoigne ph?i ng? s?m và kiêng khem, th́ ?âu ?ó trong h?p ?êm ? London, Basler cùng nh?ng ngôi sao tuy?n ??c x? láng nh? khói Marlboro ra kh?i mi?ng r?i l?i t?ng vodka c?ng vào… nh?ng cái mi?ng không ?áy ?ó.
Sex giúp c?u th? ??c vô ??ch EURO 1996?.

D? nhiên, thu?c lá, r??u m?nh và Playboy làm cho con ng??i ta ph?i phát sinh ra thêm m?t nhu c?u n?a, ?y là gái. Basler ti?t l?, ?êm ?y anh cùng ??ng ??i b? m?c ?ám WAGs, m?i anh m?t cô.

Riêng Matthias Sammer c̣n… “gi?i quy?t” m?t cô ph?c v? d? tính ngay trong pḥng VIP c?a h?p ?êm. R?i sau ?ó? Nh? ?ă bi?t, Matthias Sammer cùng các ??ng ??i ?ă th? hi?n ???c b?n l?nh thép trong lo?t penalty cân năo v?i ng??i Anh, r?i th?ng ti?n vào chung k?t.

Ông Loew có nên h?c ông Vogts?

??c Playboy, n?c r??u, hút thu?c và ch?i gái tr??c m?i tr?n ??u, ??c bi?t là ? nh?ng gi?i ??u l?n nh? EURO hay World Cup ngày nay ???c xem là thác lo?n, là làm lo?n và c?u th? b? nghiêm tr?.

Nh?ng 16 n?m tr??c, ch?ng ph?i Vogts ?ă giúp nh?ng chàng trai nh? Basler, Klinsmann, Babbel, Scholl… tho?i mái tâm lư ?? ??ng quang b?ng nh?ng th? c?m k? ?ó sao? V?y mu?n vô ??ch VCK EURO 2012 t?i t?i Ba Lan và Ukraine, ông Joachim Loew có nên b? ph??ng pháp hu?n luy?n c?ng nh?c, kiêng khem ?? th? nh? ông ?ang áp d?ng ??i v?i ?T ??c?

Tr??c ?ó, khi b? các phóng viên ng??i ??c ch? trích là quá nghiêm kh?c và c?ng nh?c trong ph??ng pháp hu?n luy?n ?T ??c t?i Nam Phi 2010, Joachim Loew lên ti?ng r?ng: “S?c m?nh c?a ??i bóng là… k? lu?t. Chúng tôi không ??n Nam Phi ?? ngh? Hè”.

C?ng gi?ng nh? ông Loew, dám ch?c ch?ng ông th?y nào ? EURO 2012 dám h?c cách hu?n luy?n c?a ông Vogts. Nh?ng gi? d?, ch? là gi? d? thôi: n?u c?ng gi?ng nh? Vogts, ông Terry Venables cho nh?ng “b?m” nh? Paul Gascoigne c? tho?i mái n?c r??u, hút thu?c và… sex th́ bi?t ?âu chi?c Cúp châu Âu ?ă ? l?i quê h??ng c?a bóng ?á 16 n?m tr??c?

Ch?ng bi?t sau ti?t l? gây s?c c?a Basler, Venables có ngh? th? không…

                      vo-dich-euro-can-thuoc-ruou-va-gai-d0cb47

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status