Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u Baileys v?i 4 cách u?ng

R??u Baileys v?i 4 cách u?ng
Baileys H??ng v? ??m ?à khó quên c?a socola và kem s?a , k?t h?p h??ng r??u nh? thoáng. Hăy t́m nh?ng cách u?ng ?? l?u l?i nh?ng kho?ng kh?c tuy?t v?i c?a r??u baileys s?a.

4 cách th??ng th?c r??u s?a Baileys

Baileys là nhăn hi?u r??u kem s?a Ailen ???c ?a chu?ng nh?t th? gi?i và ?ă ???c x?p v? trí s? 1 trong ngành hàng r??u kem s?a và ??ng th? 6 trong 10 nhăn hi?u r??u có uy tín nh?t toàn c?u. Baileys r?t thích h?p cho nh?ng bu?i ti?c vui t?i nhà v?i 4 cách u?ng ??n gi?n.

Baileys ???c s?n xu?t v?i nh?ng nguyên li?u có ch?t l??ng t?t nh?t: kem s?a t??i t? Ailen, whisky Ailen, r??u Ailen, và chocolate. Kem s?a ???c b?o qu?n hoàn toàn t? nhiên, b?ng quy tŕnh ph? c?n trên kem ?ă ???c ??ng kư ??m b?o tính thanh khi?t c?a kem s?a.

V? ngon h?o h?ng c?a Baileys ???c ??m b?o ??ng b? b?ng cách k?t h?p nh?ng nguyên li?u t?t nh?t v?i công th?c ??c ?áo ? hai n?i có công ngh? s?n xu?t tiên ti?n nh?t là Dublin and Belfast. Baileys không ch?a ch?t b?o qu?n và có th? ???c gi? trong ṿng 24 tháng.

Baileys r?t thích h?p cho nh?ng bu?i ti?c vui t?i nhà v?i 4 cách u?ng ??n gi?n:

- Baileys v?i ?á: 50ml Baileys rót vào m?t ly tumbler ch?a ??y ?á.

- Baileys l?c: 50ml Baileys l?c v?i ?á b?ng b́nh l?c cocktail, rót vào ly Martini và trang trí v?i b?t chocolate.

- Baileys xay: 50ml Baileys xay v?i 3 viên ?á trong máy xay cho ??n khi nhuy?n (không c̣n th?y ?á n?a) và rót vào m?t ly cao.

- Baileys v?i cà phê: Rót cà phê và 35ml Baileys vào m?t ly lát tê l?n và ph? trên m?t m?t l?p b?t kem.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status