Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Phiên b?n m?i JW Blue

Phiên b?n m?i JW Blue
V?i m?c tiêu không ng?ng b??c t?i, Johnnie walker l?i v?a cho ra m?u m?i c?a JW Blue khi k?t h?p v?i Alfred Dunhill. Sang tr?ng quư phái v?i ch?t l??ng tuy?t h?o, d??ng nh? JW Blue ?ang ? m?t v? th? khó có lo?i r??uj h?ng trung nào sánh ???c.

Johnnie Walker h?p tác v?i Alfred Dunhill cho ra m?t phiên b?n gi?i h?n m?i

johnnie walker blue labelDiageo ra m?t Johnnie Walker Blue Label Limited Edition Collection, thi?t k? b?i Alfred Dunhill – phiên b?n m?i nh?t trong lo?t s?n ph?m h?p tác v?i các nhà thi?t k? n?i ti?ng.

B? s?u t?p này bao g?m gói quà t?ng ??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch, v?i chai Johnnie Walker Blue Label 1lit ??c ?áo, ???c trang trí b?ng nh?ng ???ng nét b?n ??.

Bao b́ s?n ph?m mang ch? kư màu xanh lam c?a th??ng hi?u và thi?t k? ch? kí ‘Chassis’ c?a Dunhill, v?i ?i?m nh?n ‘gunmetal’ (h?p kim chuyên dùng ?? ch? t?o súng ). Thi?t k? này ???c l?y c?m h?ng t? h́nh ?nh các t?nh ??ng ???c s? d?ng trong quá tŕnh ch?ng c?t whisky.

Phiên b?n quà t?ng gi?i h?n này bao g?m chai dung tích 70cl, v?i bao b́ t??ng t? trên n?n xanh lam c? ?i?n / gun-metal, nh?ng không có t?nh ??ng trong quá tŕnh hoàn thi?n.

?i?m nh?n c?a b? s?u t?p là Phiên b?n gi?i h?n Travellers’ Truck, v?i 500 phiên b?n ???c s?n xu?t theo ??n ??t hàng riêng trên toàn c?u. D?a trên h́nh ?nh thân xe c? ?i?n phong cách vintage c?a Dunhill, thi?t k? hi?n ??i mang h́nh ?nh ch? kư màu s?c c?a Blue Label, dây ?ai da và tay n?m v?i ?inh tán ???c làm b?i Sam Brown, vi?n b?i ???ng nét c?a b?n ?? ???c kh?c trên g? b?ch d??ng.

johnnie walker_4

johnnie walker blue labelB? s?u t?p này ???c cho là ch?a t?t c? m?i th? c?n thi?t ?? th??ng th?c Blue Label m?t cách tr?n v?n trong hành tŕnh s? chia, bao g?m chai Blue Label phiên b?n gi?i h?n, 4 ly pha lê ???c ch?m kh?c tinh x?o, ph?u rót whisky, c?p k?p ?á và chai ??ng r??u b?c da.

“Johnnie Walker là ḍng Scotch whisky pha tr?n s? 1 th? gi?i, trong khi Johnnie Walker Blue Label d?n ??u trong danh m?c siêu cao c?p, và là h́nh ?nh thu nh? c?a nh?ng ǵ ??i di?n cho s? sang tr?ng c?a chúng tôi,” Giám ??c ?i?u hành Diageo kênh Reserve toàn c?u, James Thompson cho bi?t.

“Chúng tôi tin r?ng các th??ng hi?u c?a chúng tôi c?n ph?i t?p trung vào 2 ?i?u . M?t là liên t?c ??i m?i không ng?ng ?? t?ng c??ng di s?n c?a chúng tôi; Và ?? t?ng c??ng uy tín c?a chúng tôi v?i các ??i tác th??ng hi?u có cùng h??ng ?i, mang ??n giá tr? th??ng hi?u cao, ti?p thêm giá tr? th??ng hi?u và làm phong phú h?n các tr?i nghi?m .”

Diageo cho bi?t, s? h?p tác này là m?t d?u hi?u n?a c?a kh? n?ng ph?c h?i c?a th? tr??ng cao c?p toàn c?u, ???c cho r?ng t?o ra ?? h??ng t?i m?c 400 t? ?ôla M? vào n?m 2017, thúc ??y b?i danh m?c r??u.

johnnie walker_3

johnnie walker blue label

“Quan h? ??i tác là ??ng l?c chính d?n ??n s? thành công c?a Johnnie Walker Blue Label,” ông cho bi?t. “Chúng tôi k? ni?m l?ch s? h?p tác thành công ?ă giúp chúng tôi t?o nên nh?ng gói quà t?ng ???c yêu thích, nh? b? s?u t?p Johnnie Walker Blue Label thi?t k? b?i Porsche Design Studio.”

“N?m nay, chúng tôi t?ng c??ng v?i Phiên b?n gi?i h?n Johnnie Walker Blue Label thi?t k? b?i Alfred Dunhill. ?ây ???c gi?i thi?u là m?t trong nh?ng món quà ?áng mong ??i nh?t ?? t??ng th??ng cho nh?ng thành t?u phi th??ng, món quà hoàn h?o cho mùa l? s?p t?i.”

johnnie walker blue label

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status