Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Phân bi?t th?t gi? Johnnie Walker Blue Label

Phân bi?t th?t gi? Johnnie Walker Blue Label
Là nhà phân ph?i r??u c?a Johnnie walker, công ty chúng tôi ??a ra nh?ng s?n ph?m chính hăng c?a Johnnie walker . V?i nh?ng cách nh?n bi?t ??n gi?n ng??i tiêu dùng có th? t? ki?m ??nh ???c ?âu là r??u s?n ph?m chính hăng, và ?âu không ph?i s?n ph?m chính hăng, ?âu là s?n ph?m m?i và ?âu là hàng c? t?n kho.

 

Phân bi?t th?t gi? Johnnie Walker Blue Label

 

Trên th? tr??ng hi?n nay Johnnie Walker Chivas Regal là 2 th??ng hi?u r??u có s?n l??ng hàng bán nhi?u nh?t trên th? tr??ng tiêu dùng Vi?t. Chúng tôi, thay m?t hăng Johnnie Walker ??i di?n t?i Vi?t Nam thông báo m?t chút v? s?n ph?m Johnnie Walker, mà ? ?ây là ḍng s?n ph?m Johnnie Walker Blue Label.

New-Johnnie-Walker-Blue1

Johnnie Walker Blue Label

Là ḍng s?n ph?m cao c?p nh?t c?a Johnnie Walker tính ??n n?m 2009, dù gi? ?ă có m?t vài ḍng s?n ph?m h?ng cao h?n nh?ng Johnnie Walker Blue Label v?n là s?n ph?m chi?n l??c dành ??n nh?ng khách hàng VIP.

H??ng v? ??m ?à n?ng ?m, h??ng g? s?i và tho?ng tho?ng v? khét socola là nh?ng ǵ ??c tr?ng nh?t trong s?n ph?m tuy?t h?o này. Hi?n trên th? tr??ng ?ang ???c tri?n khai s?n ph?m này là lo?i chai dáng cao, các c?nh vai c?a chai vát th?ng và chai ???c ?? trong h?p có dán kín nilong. Nilong này th? hi?n tính niêm phong, ?? c̣n Zin c?a s?n ph?m, cùng v?i d??i ?áy chai có dán tem ph? và ?ánh s? seri s?n xu?t chai, ?ây là ?i?u ?? ?ánh giá chính xác s?n ph?m chính hăng c?a Johnnie Walker Blue Label.

2014-08-03 12.22.532014-08-03 12.21.59

S?n ph?m ???c thay ??i m?u mă chai ra t? n?m 2012 ?? tránh hàng gi? hàng nhái, s? thay ??i trong tính thi?t k? chai và m?u mă ?ă thành công trong vi?c ch?ng hàng gi? hàng nhái c?a ḍng s?n ph?m Johnnie Walker Blue Label trong 1 n?m g?n ?ây. Cách nh?n bi?t trên v?n là cách ??n gi?n nh?t ??i v?i ng??i tiêu dùng và ai c?ng có th? ?ánh giá ???c.

B?n là ng??i yêu s?n ph?m Johnnie Walker, b?n thích h??ng v? c?a Blue Label, chúng tôi ??ng ư v́ ?ó là l?a ch?n chính xác cho m?t ḍng s?n ph?m cao c?p l?i h?p túi ti?n. M?t h??ng v? tuy?t v?i nh?ng c?ng v́ nhi?u s? tuy?t v?i nên hi?n t?i trên th? tr??ng có nhi?u lo?i Johnnie walker làm b?n ??t câu h?i t?i sao cùng 1 lo?i l?i có nhi?u ki?u khác nhau.

Hăy là ng??i tiêu dùng thông thái.

- Johnnie Walker Blue Label ph?i ???c dán linong kín.
- Johnnie Walker Blue Label ph?i có tem ph? và tem ?ánh s? seri trên chai.

Hăy ??n các ??i lí và các nhà phân ph?i c?a Johnnie walker ?? mua s?n ph?m c?a Johnnie walker chính hăng. Khách hàng ??ng v́ m?t chút l?i ích ?? mua ph?i s?n ph?m giá r? ho?c s?n ph?m không ?? các tiêu chu?n c?a Johnnie Walker.

2014-08-03 12.15.50

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status