Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

pernod_ricard t?ng tr??ng

pernod_ricard t?ng tr??ng
Nh?ng nhăn hàng n?i ti?ng c?a pernod_ricard phát tri?n và t?ng tr??ng m?nh m? trong n?m v?a qua.


Pernod Ricard công b? t?ng tr??ng m?nh m? & ti?t l? lănh ??o m?i

Tags: Pernod Ricard

 

Pernod Ricard sáng nay ?ă công b? doanh thu bán hàng c? n?m v?i con s? t?ng tr??ng l?i nhu?n m?nh m? nh?t t? n?m 2007/08, trong n?m tài chính k?t thúc hôm 30 tháng 6, 2012. Kênh bán l? du l?ch cho th?y hi?u su?t tuy?t v?i trong khu v?c Châu Á và khu v?c c̣n l?i c?a th? gi?i.

Công ty c?ng ti?t l? ??i ng? qu?n lư lănh ??o m?i, sau s? qua ??i ??t ng?t c?a c?a c?u Ch? t?ch kiêm Giám ??c ?i?u hành Patrick Ricard h?i ??u tháng này.

H?i ??ng qu?n tr? t? ḷng kính tr?ng t?i ngài Ricard, nh?n xét: “Trong su?t 34 n?m c?ng hi?n c?a ông v?i t? cách là ng??i ??ng ??u c?a Pernod Ricard, doanh nhân có t?m nh́n xa trông r?ng này ?ă có th? t?n d?ng nh?ng di s?n th?a h??ng l?i t? cha c?a ông, Paul Ricard, ?? ??a T?p ?oàn lên v? trí hàng ??u th? gi?i. ‘B?n không bao gi? ??t ???c thành công ch? d?a trên cá nhân b?n, thành công luôn là n? l?c c?a c? ekip’, ông luôn nói nh? v?y.”

Daniele Ricard ???c b? nhi?m là Ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr?. Pierre Pringuet ???c b? nhi?m là Phó ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? s? ti?p t?c vai tṛ T?ng giám ??c ?i?u hành.

Alexandre Ricard ???c b? nhi?m là Phó t?ng giám ??c ?i?u hành (Deputy CEO) và Giám ??c ?i?u hành c?p cao (COO) theo ?? xu?t c?a Pierre Pringuet. Ông c?ng ??ng th?i ???c ch?n tham gia nh? m?t Giám ??c thay th? cho Patrick Ricard.

S? b? nhi?m m?i này ph?n ánh ư ??nh c?a H?i ??ng qu?n tr? v?i vi?c Alexandre Ricard k? nhi?m Daniele Ricard và Pierre Pringuet trong vai tṛ Ch? t?ch kiêm T?ng giám ??c ?i?u hành vào cu?i Tháng 1, 2015, vào th?i ?i?m Pierre Pringuet ch?m ??n m?c gi?i h?n tu?i theo lu?t ??nh ??i v?i T?ng giám ??c ?i?u hành.

pernod ricard fy2011-12 brands organic growth

T?NG TR??NG M?NH M?

T?ng tr??ng doanh thu h?u c? t?ng +8% trong khi t?ng tr??ng l?i nhu?n h?u c? t? các ho?t ??ng ??nh k? ??t +9%, v??t kho?ng m?t ph?n tr?m so v?i m?c tiêu ?? ra. T? su?t l?i nhu?n t? ho?t ??ng kinh doanh c?i thi?n ?áng k? (t?ng +75bps).

Pringuet nh?n xét: “Trong su?t n?m tài chính 2011/12, T?p ?oàn ghi nh?n t? l? t?ng tr??ng t?t nh?t k? t? cu?c kh?ng ho?ng n?m 2008, có th? là cho biên trên ho?c d??i.”

“?ây là k?t qu? c?a m?t chi?n l??c rơ ràng và liên t?c: các kho?n ??u t? ?áng k? vào các th??ng hi?u c?a chúng tôi, ??i m?i, chính sách cao c?p hóa và m? r?ng th? tr??ng v? m?t ??a lư. Hi?u su?t này c?ng xu?t phát t? c? c?u t? ch?c ??c ?áo, phân quy?n thi?t l?p d?a trên ??ng c? thúc ??y và trách nhi?m c?a nam gi?i & n? gi?i mà Patrick Ricard ?ă thi?t l?p ra.”

Ông cho bi?t thêm: “M?c dù n?n kinh t? b?t ?n ??nh, chúng tôi luôn t? tin vào kh? n?ng c?a công ty có th? ??y m?nh t?ng tr??ng b?n v?ng nh? trong n?m nay.”

Doanh s? bán ra cho th?y s? t?ng tr??ng b?n v?ng ???c thúc ??y b?i các th? tr??ng m?i n?i, v?i m?c t?ng tr??ng ?ă ???c kh?ng ??nh trong các th? tr??ng tr??ng thành, công ty báo cáo. Doanh thu bán hàng c? n?m ??t t?ng 8.125 tri?u euro (không bao g?m thu?), t??ng ???ng v?i t?ng tr??ng (gián ti?p) +7%.

L?i nhu?n t? các ho?t ??ng ??nh k? t?ng +9% trên c? s? h?u c?, ??t 2.114 tri?u euro. Kho?n này ???c chia ra b?i quá tŕnh cao c?p hóa không ng?ng, giúp c?i thi?n t? su?t l?i nhu?n g?p; duy tŕ các chi?n d?ch và chi phí ti?p th?, t?p trung vào nh?ng th??ng hi?u có l?i nhu?n cao nh?t; nh?m m?c tiêu c?ng c? t? ch?c trong th? tr??ng có xu h??ng t?ng nh? các n?n kinh t? BRIC; và tác ??ng tích c?c c?a trao ??i ngo?i h?i.

V? khu v?c, doanh s? bán ra ???c thúc ??y b?i ‘xu h??ng t?ng’ t?i Châu Á/Ph?n c̣n l?i c?a th? gi?i; t?ng tr??ng không ng?ng c?a các th??ng hi?u cao c?p t?i M?; và hi?u su?t t?ng th? t?t t?i Châu Âu, ??c bi?t là ?ông Âu.

Châu Á/Ph?n c̣n l?i c?a th? gi?i, v?i t?c ?? t?ng tr??ng h?u c? +15%, duy tŕ ??ng l?c t?ng tr??ng c?a T?p ?oàn, ch? y?u do Trung Qu?c, ?n ??, Vi?t Nam, ?ài Loan và kênh Bán l? du l?ch, Pernod Ricard cho bi?t. T?ng tr??ng c?ng h?t s?c m?nh m? t?i Châu Phi/ Trung ?ông.

M? báo cáo t?ng tr??ng doanh thu h?u c? ??t +6% trong khi Châu Âu, tr? Pháp, ghi nh?n m?c t?ng tr??ng +2% “ v?i s? phân c?c rơ r?t gi?a ?ông và Tây Âu”.

T?i ?ông Âu, t?ng tr??ng doanh thu bán hàng t?ng ??n +16% so v?i +9% trong n?m 2010/11, trong khi doanh thu bán hàng t?i Tây Ân s?t gi?m -1%, gi?m t??ng t? v?i n?m tr??c ?ó (-2%). S? suy gi?m này ch? y?u do các n?n kinh t? ?ang g?p khó kh?n c?a Tây Ban Nha (-4%), Ư (-13%), Hy L?p (-13%) và Anh (-4%).

T?i Pháp, doanh thu bán hàng gi?m -1% do s? duy gi?m l??ng tiêu th? r??u m?nh sau vi?c t?ng thu? tiêu th? ??c bi?t vào ngày 01 tháng 01 n?m 2012 (t?ng +14% trên trung b́nh), trong ?ó ??c bi?t ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n danh m?c r??u h?i (aniseed).

pernod ricard fy2011-12 sales analysis by region

TR?NG TÂM CAO C?P HÓA ‘?ÁP TR?’

Các th??ng hi?u cao c?p hi?n nay chi?m h?n 73% doanh s? bán hàng c?a công ty, t?ng 2% so v?i n?m tr??c ?ó. Top 14 th??ng hi?u hàng ??u ??i di?n cho 6% h?n h?p t?ng th?.

Top 14 t?ng tr??ng kh?i l??ng +3% ??t k? l?c c?a m?i th?i ??i – 47,2 tri?u thùng 9lit, bao g?m 8 th??ng hi?u c?u thành nên nó: Absolut (+3%), Chivas (+7%), Jameson (+15%), Malibu (+6%), Beefeater (+6%), Martell (+10%), The Glenlivet (+15%), và Royal Salute (+20%).

Theo giá tr?, hi?u ?ng t?ng +6% giá/ h?n h?p ‘?áng k?’ cho phép Top 14 t?ng tr??ng ??t +10%. Sáu trong s? các th??ng hi?u này báo cáo t?ng tr??ng hai con s? v? h?u c?: Martell (+25%), Royal Salute (+23%), The Glenlivet (+19%), Jameson (+18%), Perrier Jouet (+14%) và Chivas (+11%).

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status