Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Pernod Ricard t?ng k?t 2012

Pernod Ricard t?ng k?t 2012
Doanh thu h?p nh?t trong quư II n?m 2012/2013 (Q2) t?ng +3% ??t 2,703 tri?u euro. T?c ?? t?ng tr??ng m?nh m? ti?p t?c duy tŕ t?i các th? tr??ng m?i n?i (+14%), v?i ?ông Âu t?ng tr??ng +12% và Trung Qu?c (+18%), ?n ?? (+17%) ti?p t?c là ??ng l?c t?ng tr??ng chính t?i Châu Á (+13%).

Pernod Ricard ti?p t?c t?ng tr??ng trong n?a ??u n?m tài chính 2012/13 nh? kênh bán l? du l?ch

Pernod RicardPernod Ricard báo cáo t?ng tr??ng doanh thu thu?n +6% (t?ng tr??ng h?u c? +3%) ??t 4,907 tri?u euro (không bao g?m thu?) trong n?a ??u n?m tài chính 2012/2013 k?t thúc hôm 31 tháng 12 n?m 2012 v?i ‘ho?t ??ng n?ng ??ng ti?p t?c’ trong kênh bán l? d?ch duy tŕ t?i các th? tr??ng chính. L?i nhu?n t? ho?t ??ng ??nh k? trong n?a ??u n?m ??t 1,459 tri?u euro, t?ng tr??ng +6% (t?ng tr??ng h?u c? +1%).

Giám ??c ?i?u hành Pernod Ricard kiêm phó ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? – Pierre Pringuet cho bi?t: “N?ng su?t tuy?t v?i ??t ???c trong k? này kh?ng ??nh tính ?úng ??n c?a mô h́nh kinh doanh c?a chúng tôi : m?t danh m?c s?n ph?m hoàn thi?n c?a các th??ng hi?u ??ng c?p qu?c t? & ??a ph??ng, chi?n l??c cao c?p hóa t?ng c??ng ?nh h??ng b?i chính sách ??i m?i m?nh m?, và ti?p xúc toàn c?u – cho phép chúng tôi n?m b?t các nh?p t?ng tr??ng.”

“Chúng tôi t? tin vào s? t?ng tr??ng trung h?n ti?p t?c c?a chúng tôi, và chúng tôi xác nh?n ??nh h??ng t?ng tr??ng h?u c? trong l?i nhu?n t? các ho?t ??ng ??nh k? g?n +6% cho c? n?m tài chính 2012/2013.”

Phân tích doanh s? bán ra theo khu v?c

Châu Á / Ph?n c̣n l?i c?a th? gi?i

Khu v?c này có m?c t?ng tr??ng +11%. Martell t?ng tr??ng +25% trong khi whisky ?n ?? t?ng +21%, ???c thúc ??y b?i s? thành công c?a b? s?u t?p m?i Blenders Pride Reserve Collection và Royal Stag Barrel Select trong th? tr??ng ?n ??.

Top 14 ḍng Scotch whisky t?ng tr??ng nh?, do ‘thách th?c’ t? th? tr??ng Hàn Qu?c và ‘t́nh tr?ng suy gi?m’ t?i Trung Qu?c.

??ng l?c t?ng tr??ng m?i (Absolut, Champagne, vang) ti?p t?c phát tri?n tích c?c.

Imperial công b? +12% t?ng tr??ng và t?ng th? ph?n th??ng hi?u, trong khi khó kh?n v?n ti?p t?c kéo dài v?i 100 Pipers (-7%) ??c bi?t t?i Thái Lan.

pernod_ricard_1HY2012-13_sales_analysis_by_region

Ho?t ??ng c?a các th? tr??ng chính trong khu v?c :

    Trung Qu?c : +18% t?ng tr??ng ???c thúc ??y b?i Martell, ti?p t?c t?ng th? ph?n. Absolut và Jacob’s Creek ti?p t?c m?c t?ng tr??ng m?nh m?.
    Vi?t Nam : Chivas, Martell và Ballantine’s ti?p t?c t?ng tr??ng nhanh.
    ?n ?? : s? t?ng tr??ng n?ng ??ng c?a whisky ??a ph??ng v?n ti?p t?c (+18%), h? tr? b?i chính sách cao c?p hóa. 100 Pipers và Top 14 (Chivas, Absolut, The Glenlivet) t?ng tr??ng m?nh m?.
    Châu Phi/ Trung ?ông: t?ng tr??ng (+13%) ???c thúc ??y b?i Top 14 v?i kh?i ??u ??y h?a h?n c?a các vùng lân c?n (Angola, Kenya, Morocco…)
    Bán l? du l?ch : ho?t ??ng n?ng ??ng ti?p t?c (+15%) ???c thúc ??y b?i các th??ng hi?u cao c?p.
    Hàn Qu?c : m?c t?ng tr??ng ???c t?ng c??ng b?i chính sách t?ng giá ???c công b? ngày 01 tháng 01 n?m 2013. S? suy gi?m c?u trúc c?a kênh bán l? truy?n th?ng v?n ti?p t?c, trong khi s? m? r?ng nhanh chóng c?a kênh bán l? hi?n ??i thúc ??y s? phát tri?n nhanh c?a Absolut (+64%).
    Thái Lan : môi tr??ng v?n không thu?n l?i cho 100 Pipers, nh?ng s? n?ng ??ng m?nh m? c?a Top 14 (+13%) v?n ti?p t?c.
    Nh?t B?n : t?ng tr??ng m?nh m? (+3%) ???c thúc ??y b?i Top 14 (+7%) ??c bi?t là Champagne.
    Úc : t?ng tr??ng v?n m?nh m? v?i Top 14, ??c bi?t là Mumm. Chi?n l??c giá tr? cao v?i r??u vang cao c?p ?u tiên – Priority Premium Wines v?n trong quá tŕnh phát tri?n.

Châu M?

T?ng tr??ng ? khu v?c Châu M? (+6%) ???c thúc ??y b?i M?.

Top 14 (+7%), thúc ??y ??c bi?t b?i Jameson, The Glenlivet, Absolut và Malibu, v?n là ??ng l?c t?ng tr??ng chính.

Priority Premium Wines (+2%) ti?p t?c t?ng tr??ng, d?n ??u b?i Canada.

Trong s? các th??ng hi?u ??a ph??ng ch? l?c, Something Special (Venezuela) và Passport (Mexico) t?ng tr??ng 2 con s?.

Hi?u su?t c?a các th? tr??ng chính trong khu v?c ???c tóm t?t nh? sau:

    M? : t?ng tr??ng +9% c?a Top 14, ??ng l?c t?ng tr??ng chính, v?i hi?u su?t t?ng th? c?a các th??ng hi?u khác (Avion, Mumm, Cuvee Napa, Seagram’s Gin, s? ra m?t ??y h?a h?n c?a Oddka). Các th??ng hi?u cao c?p c?ng ??t hi?u su?t m?nh m? : Absolut (+1%), Jameson (+24%), Malibu (+10%), Beefeater (+16%), Perrier Jouet (+17%), và The Glenlivet (+21%).
    Brazil : xu h??ng c? b?n thu?n l?i cho các th??ng hi?u chi?n l??c, v?i con s? c?a Nielsen th? hi?n t?ng tr??ng giá tr? v?ng ch?c cho Absolut (+20%), Chivas (+12%) và Ballantine’s (+25%). Tuy nhiên, doanh s? suy gi?m do s? ch?m tr? c?a vi?c thông quan các lô hàng (c?i cách thu?, gi?m hàng t?n trên th? tr??ng,…).
    Mexico : mô h́nh kinh doanh m?i hi?n ?ă ???c ??a vào ho?t ??ng & d?n ??n s? phát tri?n m?i (+8% trong quư II, +5% trong h?n 6 tháng).
    Canada : t?ng tr??ng ???c thúc ??y b?i r??u vang (??c bi?t là Jacob’s Creek), c?ng nh? Wiser’s, The Glenlivet và Jameson.
    Bán l? Du l?ch : doanh s? bán ra ?n ??nh ? m?c so sánh cao. Xu h??ng rơ r?t ???c ghi nh?n trong quư II, s? ti?p t?c vào n?a cu?i n?m tài chính.
    Trong h?u h?t các th? tr??ng khác, ??c bi?t là các th? tr??ng g?n khu v?c Andes, cho th?y hi?u su?t m?nh m?.

Châu Âu (tr? Pháp)

Hi?u su?t toàn khu v?c (-1%) xác nh?n nh?ng ǵ t?p ?oàn mô t? là “s? phân c?c kép c?a m?t ?ông Âu n?ng ??ng v?i m?t Tây Âu v?n c̣n ??y thách th?c”.

Top 14 v?n là ??ng l?c t?ng tr??ng chính (+2%), d?n ??u b?i Jameson, Chivas, Absolut, Havana Club và Beefeater, m?c dù 6 tháng th? thách ??u tiên cho Ballantine’s (-7%).

Priority Premium Wines t?ng th? khá ?n ??nh, ?ánh d?u m?t xu h??ng ???c c?i thi?n so v?i các n?m tr??c, ??c bi?t là Campo Viejo.

Các th??ng hi?u ??a ph??ng chính (-1%) công b? hi?u su?t hoàn toàn t??ng ph?n : ArArAt và Olmeca (Nga), Seagram’s Gin (Tây Ban Nha) và Wyborowa (Ba Lan) t?ng tr??ng m?nh m?, trong n?a ??u n?m tài chính, t́nh h́nh l?i khó kh?n h?n v?i Ramazzotti, Ruavieja (Tây Ban Nha) và Becherovka.

T?c ?? t?ng tr??ng ???c duy tŕ t?i ?ông Âu (+12%):

    Nga : th? tr??ng ch? y?u góp ph?n t?ng tr??ng, ???c d?n ??u b?i Jameson, ArArAt, Chivas, Olmeca và Ballantine’s.
    Ba Lan : doanh s? bán ra gi?m nh? ch? y?u do các nhăn hi?u vodka tiêu chu?n ??a ph??ng. C?ng ?áng chú ư là s? phát tri?n m?nh m? c?a Wyborowa và Passport, duy tŕ t?ng tr??ng c?a Chivas, và khó kh?n ??i v?i Ballantine’s (chi?n l??c giá tr? cao v?i giá/h?n h?p +5%).
    C?ng ḥa Séc : suy gi?m (-15%) do l?nh c?m bán r??u (trong hai tu?n cu?i tháng 9) – k?t qu? c?a v?n ?? s?c kh?e c?ng ??ng.
    Ukraine : t?ng tr??ng ???c thúc ??y b?i Jameson, Absolut, Ballantine’s và ArArAt.
    Kazakhstan : phát tri?n nhanh chóng (+29%) trong th? tr??ng ??y h?a h?n này.

Tây Âu gi?m -4%, trong t́nh h́nh kinh t? ??y khó kh?n:

Nam Âu là lư do chính c?a s? suy gi?m này.

T?i Tây Ban Nha, b?t ch?p s? suy gi?m ?áng chú ư (-9%) so v?i xu h??ng c?a nh?ng n?m tr??c, Pernod Ricard v?n t?ng th? ph?n c?ng nh? giành ???c v? trí d?n ??u v? giá tr?.

Pháp

Pháp tr?i qua s? suy gi?m -3%, ch? y?u b? tr?m tr?ng thêm b?i các hi?u ?ng k? thu?t & t́nh th? khác nhau.

Danh m?c s?n ph?m c?a Pernod Ricard v??t tr?i so v?i m?t th? tr??ng b? ?nh h??ng b?i vi?c t?ng thu? tiêu th? ??c bi?t : s? li?u th?ng kê c?a Nielsen cho th?y kh?i l??ng bán ra c?a Pernod Ricard gi?m -1% trong m?t th? tr??ng suy gi?m -3%. C? th? là :

    Ricard ch?ng minh tính linh ho?t h?n so v?i danh m?c c?a nó (Ricard -3%, trong khi toàn danh m?c r??u h?i gi?m -5%).
    M?t s? th??ng hi?u c?ng ch?u cùng hoàn c?nh : Chivas (-10%), Malibu (-14%).
    Các th??ng hi?u chi?n l??c khác công b? t?ng tr??ng m?nh m? : Ballantine’s (+4%), Jameson (+5%), Absolut (+10%), Havana Club (+14%), Clan Campbell (+8%), Long John (+6%), Aberlour (+7%) và Suze (+2%).

K?t qu?, Pernod Ricard ti?p t?c t?ng th? ph?n.

Doanh s? bán ra trong khu v?c Euro b? gi?i h?n trong ng??ng 20% c?a doanh s? toàn t?p ?oàn trong n?a ??u n?m tài chính 2012/2013.

Phân tích doanh s? bán ra theo th??ng hi?u

pernod_ricard_1HY2012-13_brands_organic_growth

Top 14

Top 14 t?ng tr??ng +4% v? giá tr?. Không bao g?m hi?u ?ng k? thu?t t?ng tr??ng ??t +7%, v?i giá/h?n h?p +8%. Martell (+23%) và Jameson (+13%) ti?p t?c công b? hi?u su?t “tuy?t v?i”.

R??u tr?ng công b? hi?u su?t m?nh m?:

    Absolut ti?p t?c ph?c h?i t?i M?, v?i s? phát tri?n m?nh t?i các th? tr??ng m?i n?i.
    Havana Club ghi nh?n xu h??ng ???c c?i thi?n, thúc ??y b?i th? tr??ng Châu Âu (??c bi?t t?i ??c).
    Beefeater t?ng tr??ng t?t, ??c bi?t t?i M?, Tây Ban Nha và Nga.

Các ḍng Scotch whisky h?u nh? v?n ?n ??nh so v?i các m?c so sánh cao ( n?a ??u n?m tài chính 2011/2012 t?ng +12%):

    The Glenlivet công b? giá/h?n h?p thu?n l?i v?i m?c t?ng tr??ng ‘xu?t s?c’.
    M?c t?ng tr??ng ch?m h?n ???c ghi nh?n t?i Châu Á (t́nh h́nh suy gi?m t?i Trung Qu?c, và c?u trúc t?i Hàn Qu?c) và Tây Ban Nha.

Champagne công b? hi?u su?t t??ng ph?n:

    Hi?u su?t m?nh m? c?a Perrier Jouet (Châu M?, Châu Á và Pháp)
    S? suy gi?m c?a Mumm (ch? y?u t?i Tây Âu).

Priority Premium Wines

‘Vang cao c?p ?u tiên’ t?ng tr??ng +2% v? giá tr? do chi?n l??c giá tr? cao và s? ?a d?ng hóa ??a lư c?a các th??ng hi?u này.

Campo Viejo và Jacob’s Creek t?ng tr??ng v? giá tr?, trong khi Graffigna và Brancott Estate công s? s? suy gi?m doanh s? bán ra.

?áng chú ư h?n, trong n?a ??u n?m tài chính 2012/2013, các th??ng hi?u này công b? m?c t?ng tr??ng hai con s? trong t?ng doanh thu sau khi kh?u tr? chi phí qu?ng cáo & khuy?n măi.

18 th??ng hi?u ??a ph??ng tr?ng ?i?m

M?c t?ng tr??ng chung c?a 18 th??ng hi?u r??u m?nh ??a ph??ng chính v?n r?t m?nh.

?à phát tri?n c?a whisky ??a ph??ng c?a ?n ?? ti?p t?c (+21%) v?i giá/h?n h?p ?áng k?.

Passport (+14%), mà m?c tiêu nh?m vào t?ng l?p trung l?u m?i n?i, công b? t?ng tr??ng b?n v?ng t?i Mexico và Nga.

Các th??ng hi?u khác c?ng công b? t?ng tr??ng 2 ch? s? : ArArAt (+24%), Olmeca (+21%) và Something Special (+32%).

Th??ng hi?u Imperial, thúc ??y b?i s? t?ng giá t?i Hàn Qu?c ??a ra ngày 01 tháng 01 n?m 2013, t?ng tr??ng +12%, trong khi khó kh?n ti?p t?c kéo dài v?i 100 Pipers (-7%). Ngoài ra, hi?u ?ng k? thu?t liên quan ??n vi?c mua hàng tr? tr??c c?a Pháp ?ă gây ra tác ??ng b?t l?i v?i các th??ng hi?u ??c bi?t là ti?p xúc v?i th? tr??ng Pháp (Pastis 51, Clan Campbell).

Các th??ng hi?u cao c?p chi?m 76% doanh thu c?a c? t?p ?oàn t?ng 3 ?i?m so v?i n?m tài chính tr??c ?ó.

pernod ricard 1hy2012-13 brands organic growth

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status