Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ông hoàng Whisky

Ông hoàng Whisky
???c m?nh danh ông Hoàng c?a các lo?i Whisky. Hy v?ng trong t??ng lai ḍng whisky này s? ??n ???c tay dùng nh?ng ng??i sành r??u t?i Vi?t Nam.

 

“Ông hoàng whisky c?a th? gi?i” Pulteney 21 n?m tu?i

 

Lo?i whisky v?i nguyên li?u duy nh?t là m?ch nha ???c s?n xu?t b?i nhà máy r??u t?i m?t vùng xa xôi c?a Scotland v?a ?ánh b?i 1200 “??i th?” ??n t? m?i n?i trên th? gi?i ?ă ???c trao ngôi vua Whisky ??nh Cao Toàn C?u C?a N?m World Whisky of the Year.

Lo?i whisky Old Pulteney ???c s?n xu?t b?i nhà máy r??u Pulteney ? Wick, b?c Scotland chi?m gi? v? trí ??u b?ng trong 2012 Whisky Bible.

M?c dù Scotland n?i ti?ng v?i danh hi?u là x? s? c?a whisky nh?ng ?ây m?i ch? là l?n th? 2, m?t nhà máy r??u c?a Scotland ??t ???c gi?i th??ng mà nhi?u hăng m? ??c.

Lo?i whiskey 21 n?m tu?i dành ???c 97.5/100 ?i?m, ?ây là ?i?m s? cao nh?t t? tr??c ??n nay trong b?ng x?p h?ng Murray.

Các chuyên gia v? Whisky c?a Murray ?ă n?m th? 1200 lo?i whisky và Pulteney 21 n?m tu?i là m?t trong nh?ng lo?i whiskey cu?i cùng ???c ??a vào ṿng trong.

Murray nói: “Lúc ?ó, tôi ?ang trên ???ng tr? v? nhà sau 4 tháng ṛng làm công vi?c n?m r??u. Vào th?i ?i?m ?y, tôi ?ă khá ch?c ch?n v? lo?i whisky nào s? giành gi?i vô ??ch. Nó ph?i có cái ǵ ?ó là riêng bi?t ?? ?ánh b?i các ?ng viên n?ng kí top trên”

“?ó chính xác là nh?ng ǵ ?ă x?y ra. Th?t ḷng mà nói, tôi c?m th?y r?t ng?c nhiên. Ch?a bao gi? trong ??i tôi ???c n?m th? m?t lo?i Pulteney 21 n?m tu?i nào gi?ng nh? th?”.

Lo?i whisky ?ó ???c ??ng trong nh?ng thùng tôn American Oak và ?óng chai ? nhà máy r??u Pulteney 185 tu?i n?m ? phía B?c c?a l?c ??a n??c Anh

Murray cho bi?t, dù cho l?ch s? c?a nó có lâu ??i nh? th? nào th́ nó v?n ch? ???c bán v?i giá 75 b?ng Anh (120 ?ô la) m?t chai và ti?ng t?m c?a nó không ???c nhi?u ng??i bi?t ??n b?i l? ? nó thi?u ?i “kh?i c? tài chính c?a m?t v? vua whisky”.

                Old-Pulteney-whisky

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status