Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u

Nt v cch m? r??u vang

Nt v cch m? r??u vang
Nt c hnh tr?, ???c dng kh ph? bi?n trong b?o qu?n vang. Ng??i Hy L?p ? ?ng chai r??u b?ng nt li -e t? th? k? th? 5 tr??c Cng Nguyn v ng??i La M c? ??i c?ng ch?ng l? g lo?i nt ny

 

Snh ?i?u t? nt chai r??u vang

Trong kho?ng 1500 n?m sau ?, khi h?u h?t cc v??n nho l?n ? chu u ? ???c ra ??i, th r??u vang ???c b?o qu?n trong cc thng trn hay bnh, ti da ho?c l? ??t nung ???c b?t kn b?ng v?i hay nt da, ch?t g?. ?i khi cho thm m?t t sp ong. Nt li -e ???c dng cho g?n nh? ton b? cc lo?i vang h?o h?ng trong su?t th? k? 19.

Nt xoy l h?u du? c?a nt li -e, ???c sng ch? b?i Dan Rylands c?a Bamsley vo ngy 10-8-1889. ??n n?m 1926, n ? ???c dng cho cc lo?i r??u m?nh ny ? t?ng ln nhanh chng nh? tnh ti?n d?ng, chi ph th?p c?a nt xoy kim lo?i.

Trong nh?ng n?m 1930, cc cng trnh nghin c?u ? Php ? bc b? quan ?i?m cho r?ng r??u vang th? qua nt li -e v ?i?u ny ? m? ???ng cho vi?c s? d?ng nt xoy ?? ?ng r??u vang. ??n n?m 1959, Le Bouchage Mecanique, m?t cng ty c?a Php ? b?t ??u thay th? nt xoy cho nt li -e.
N?m 1973, b?y nh s?n xu?t r??u vang chnh c?a c ? h?p tc v?i H?c vi?n Nghin c?u Vang c th?c hi?n th? nghi?m v?i 3.000 chai r??u vang ??, vang tr?ng ?ng chai b?ng nt li -e t? nhin v nt xoy.

K?t qu? cho th?y nt xoy gi? ch?t l??ng r??u vang t?t nh? ??c tnh kn hon h?o, s? ?i?u ch?nh thay ??i gas v ??c bi?t, khng h? c TCA ch?t ho h?c gy ra mi th?i trong r??u vang th??ng th?y trong cc chai ??y nt li -e b? h?ng. H?n n?a, vi?c s? d?ng vang c?ng thu?n ti?n h?n khi b?n c th? d? dng ??y l?i chai khi khng u?ng h?t r??u.
Vi?c theo di th? r??u ???c th?c hi?n su thng m?t l?n ? t?ng k?t r?ng nt xoy ??t s? ?i?m cao h?n.

Trong kho?ng th?i gian t? gi?a n?m 1976 t?i ??u nh?ng n?m 1980, 20 tri?u chai r??u vang c ? ???c ?ng b?ng nt xoy. Cng v?i c, Th?y S? l n??c ??u tin ? chu u p d?ng r?ng ri cng ngh? ny. Ti?p ?, New Zealand, M?, Php, ??c, Chil. Gi? th ngy cng c nhi?u qu?c gia v nh s?n xu?t r??u vang chuy?n sang dng nt xoy.
??nh ki?n cho r?ng r??u vang c?n c h?i ?? ? hay lo?i nt li -e t?t h?n cho r??u vang cao c?p by gi? ? tr? thnh l?i th?i. V c l? nh?ng ??ng tc c?m nt li -e ln ng?i ng?i ??y lng m?n c?a ai ? s? s?m ch? cn l m?t cu chuy?n vui trong ti?c r??u.

6 b??c m? nt vang (p d?ng cho lo?i nt li -e)

6-buoc-mo-nut-vang

1. Dng dao c?t ??u b?c ? c? chai. Lau s?ch c? chai tr??c khi m? nt. B?n nn c?t nt chai m?t cch g?n gng d??i mp v?i l??i c?a ci m? nt chai. Ch?c ch?n r?ng ??u rch ???c c?t t?a ra kh?i ph?n nt.

2. C?m ??u xoy nh?n vo chnh gi?a nt li -e. N?u ci m? nt chai ?i vo m?t gc, n s? ph v? nt. Xoay ci m? nt chai vo su trong nt li -e theo chi?u th?ng ??ng vo gi?a nt chai.
3. Khi ??u xoy nh?n ? ng?p g?n h?t th d?ng l?i. G?p ph?n ng?nh t?o l?c ?n b?y vo c? chai.

4. T? t? b?y nt chai ln theo chi?u th?ng ??ng. L?c c?a ?n b?y thch h?p s? ??y nt chia v gi?m thi?u kh? n?ng ph v? nt.
5. D?ng l?i khi nt v?n cn ? m?t ph?n (kho?ng n?a centimet) trong c? chai. N?u rt m?nh ti?p, s? t?o ra ti?ng n? kh ch?u. Ngoi ra, c th? c nh?ng v?n nh? r?i vo bn trong chai.

6. Dng tay nh? nhng rt nt chai ra. Hy dng kh?n (lo?i khng c s?i bng) lau nh? nhng ??u chai r??u. Ch? v?t nt chai ?i. B?n c th? xoay ng??c n ?? ?ng chai l?i n?u khng u?ng h?t.

Các Tin Khác

DMCA.com Protection Status