Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Nút r??u vang b?ng g? s?i

Nút r??u vang b?ng g? s?i
Theo báo Sài G̣n Ti?p th? th́ nhi?u ng??i tiêu dùng ng?c nhiên khi g?p nh?ng chai r??u vang ???c ?óng nút b?ng plastic ho?c nút v?n kim lo?i thay cho lo?i nút truy?n th?ng b?ng g? s?i.


Nút chai r??u vang th??ng làm b?ng lo?i g? ǵ và v́ sao ch?n lo?i g? này?

T? th? k? 17, nút chai r??u vang ch? làm b?ng g? s?i. Nh?ng th?i gian g?n ?ây, ngay c? ? Pháp, m?t s? nhà s?n xu?t r??u vang t́m ??n lo?i nút chai b?ng nh?a t?ng h?p ho?c nút v?n kim lo?i. Lư do: có kho?ng t? 7-12% s? chai vang g?p v?n ?? ch?t l??ng do nút chai b?ng g? s?i b? m?c.

Chúng ta bi?t r?ng vang là lo?i r??u không c?t. ??c ?i?m c?a nút chai g? s?i là nó cho phép n?m men bên trong chai "th?" không khí bên ngoài và qua ?ó th?c hi?n quá tŕnh trao ??i ch?t, hay nói cách khác là quá tŕnh ?? vang "già ?i" ??n ?? tu?i quy ??nh v? m?t ch?t l??ng. Ng??i sành r??u vang tr??c khi th??ng th?c th??ng ??a nút chai g? s?i lên m?i ng?i ?? ?ánh giá xem nút chai có b? m?c hay không. ?? không ph?i ch?ng ki?n lo?i nút chai b?ng plastic l?t ?? v? th? truy?n th?ng c?a nút chai g? s?i, các nhà s?n xu?t nút chai g? s?i ph?i nh? các pḥng thí nghi?m ki?m tra ch?t l??ng các lô hàng tr??c khi xu?t kh?i h?m r??u.

Li?u có nên tránh nút chai plastic? Nh?ng nhăn hi?u r??u vang thu?c lo?i trung b́nh nh? ?ó mà gi?m ???c chi phí. Các nhà xu?t kh?u r??u v?n gi? ???c s?n l??ng ? nh?ng qu?c gia mà nút chai g? s?i không ???c ?ánh giá cao. Ch?ng h?n ? Úc, có ??n 30% s? r??u vang ???c ?óng nút chai plastic. M?t s? khác theo g??ng Th?y S? ch?n nút v?n kim lo?i. Ngoài ra, nhi?u nhà s?n xu?t ?ang âm th?m th? nghi?m các ch?t li?u thay th? g? s?. M?t s? ?? ngh? nút chai "k? thu?t" ???c làm t? b?t g? s?i. ?u th? c?a nút chai lo?i này so v?i lo?i plastic là nó cho phép r??u "th?" ???c m?t chút.

Theo anh Lionel Le Gal, giám ??c th??ng m?i c?a Cty Lan Chi t?i Vi?t Nam hi?n kinh doanh r??u vang thông qua th??ng hi?u La Cave, nút vang plastic không ?nh h??ng ??n ch?t l??ng c?a lo?i vang th??ng, có th?i h?n s? d?ng ng?n (1 - 2 n?m). Riêng ??i v?i r??u vang gi? lâu, t?c là t?i thi?u 10 n?m, nhà s?n xu?t v?n c̣n mu?n gi? truy?n th?ng, v?i ?i?u ki?n g? s?i ph?i là lo?i ch?t l??ng cao và không b? nhi?m m?c. ??i v?i nhi?u ng??i, nút chai g? s?i là m?t tiêu chu?n ch?t l??ng cao, là m?t h́nh ?nh mang tính nghi th?c trong các m?i quan h? xă h?i. Theo k?t qu? m?t cu?c th?m ḍ s? thích ng??i u?ng r??u vang ? Pháp do Vi?n nghiên c?u th? tr??ng và d? lu?n qu?c t? th?c hi?n trong n?m 2002, 40% s? ng??i ???c h?i cho r?ng nút chai g? s?i là "không th? thi?u ???c".

Tuy nhiên, gi?i tr? ít nh?y c?m v? t?m quan tr?ng c?a ch?t l??ng nút chai: 27% không quan tr?ng hoá vi?c ch?n chai vang ph?i d?a trên nút chai g? s?i và 25% s? ng??i t? 18-25 tu?i cho r?ng mua chai r??u vang ?óng nút b?ng g? s?i ho?c lo?i nút khác không làm h? b?n tâm suy ngh?. Nh? v?y, b?n có th? yên tâm khi u?ng lo?i r??u vang m?i (t? 1-2 n?m tu?i) ?óng nút chai b?ng plastic. ?i?u quan tr?ng nh?t là b?n hăy th? m?t l?n r?i sau ?ó phán xét ch?t l??ng c?ng ch?a mu?n. G? s?i làm nút chai có c?u t?o là nh?ng t? bào có kích th??c kho?ng 40 micron, t?c t? 15 - 40 tri?u t? bào trong m?t cm3. Ph?i m?t 15kg g? s?i ?? làm ra 1.000 nút chai. M?t cây s?i cung c?p g? làm nút chai vang ???c khai thác kho?ng m?t ch?c l?n trong ṿng 160 n?m (tu?i th? c?a cây). H?ng n?m, trên th? gi?i ng??i ta s? d?ng 18 t? nút chai g? s?i. Ch? riêng n??c Pháp tiêu th? 3 t?.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status