Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

N?ng ?? c?a r??u vang là ǵ

N?ng ?? c?a r??u vang là ǵ
Chúng ta có th? n?m nh?ng v? vang ngon và nh?ng v? vang không ngon, tuy r?ng ch?a th? phân bi?t nhi?u nh? nh?ng chuyên gia nh?ng ?a s? chúng ta ??u c?m nh?n ???c n?u v? vang không ngon. Nh?ng ?? có ???c chai vang ngon ?i?u c?t y?u nh?t là vang ???c ? trong g? ǵ và n?ng ?? bao nhiêu. Hôm nay ta th? t́m hi?u v? n?ng ?? c?a r??u vang nhé.

 

T́m hi?u v? n?ng ?? c?n trong r??u vang ?? làm ra m?t chai r??u vang ngon.

 

B?i v́ khi r??u ??t t?i 14º c?n th́ n?m men s? ng?ng phát tri?n và ch?t. V́ th? r??u vang có n?ng ?? trên 15º h?u h?t là có pha thêm c?n

R??u vang có 4 thành ph?n chính: tannin, c?n, axít và mùi v?.

R??u Vang ???c làm t? các lo?i nho nguyên ch?t và ???c lên men m?t cách t? nhiên. V́ nho v?n có hai ??c tính t? nhiên là ???ng và men nên n??c nho ???c ép ra, tr?i qua m?t quy ch́nh ch? bi?n s? tr? thành r??u vang. Tuy nhiên các s?n ph?m r??u vang mà chúng ta th??ng th?c ngày nay thiên nhiên không th? t? làm ra ???c mà nó chính là nh? vào bàn tay c?a con ng??i. Chính con ng??i ?ă làm cho quy tŕnh s?n xu?t r??u vang tr? nên ngày m?t hoàn thi?n h?n.

111913 bordeaux_450

1. C?N

C?n là s?n ph?m c?a quá tŕnh lên men ???ng t? nhiên trong nho. ??n gi?n là r??u vang không th? thi?u c?n. Hàm l??ng ???ng trong nho s? quy?t ??nh n?ng ?? c?n c?a r??u. ? ??c, th?i ti?t mát nên nho r?t khó chín, hàm l??ng ???ng r?t ít do v?y r??u ch? có n?ng ?? c?n t? 7º - 8º. Tuy nhiên ? nh?ng n?i có khí h?u ?m, n?ng ?? c?n s? ph? thu?c không hoàn toàn vào ???ng mà c? n?m men. B?i v́ khi r??u ??t t?i 14º c?n th́ n?m men s? ng?ng phát tri?n và ch?t. V́ th? r??u vang có n?ng ?? trên 15º h?u h?t là có pha thêm c?n.

Quá tŕnh chuy?n ??i ???ng thành c?n là m?t b??c s?ng c̣n trong quá tŕnh s?n xu?t r??u. Nhi?u nhà làm r??u vang hi?n ??i luôn t?p trung vào vi?c ki?m soát quá tŕnh lên men. Quá tŕnh lên men luôn sinh nhi?t v́ v?y h? ki?m soát quá tŕnh lên men trong nhi?t ?? mát ?? gi? nh?ng h??ng v? t??i mát c?a trái cây. So sánh nh?ng lo?i r??u lên men t? nhiên ?? th?y rơ ?i?u này. M?c dù, quá tŕnh lên men luôn di?n ra t? nhiên nh? vào n?m men s?n có trong nho nh?ng m?t s? nhà làm r??u thích dùng men nuôi ?? t?o ra nh?ng ??c tính r?t riêng cho r??u nh? r??u Beaujolais có mùi chu?i.

Cach thuc_phan_biet_va_thuong_thuc_ruou_vang1

2. TANNIN

Ch?t tannin trong r??u ???c chi?t xu?t t? h?t, v? và cu?ng nho. ?ây là m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh th?i gian ? r??u vang tùy theo hàm l??ng tannin có trong r??u nhi?u hay ít. Nó là m?t ch?t b?o qu?n t? nhiên có trong nho. Tannin làm nên k?t c?u và là thành ph?n chính c?a r??u. Có th? c?m nh?n ch?t tannin trong ṿm mi?ng, chát gi?ng nh? c?m giác u?ng n??c trà ??c.

Tannin là thành ph?n quan tr?ng trong vi?c ? r??u ?? h?n là r??u tr?ng. Nó nh? là m?t ch?t b?o qu?n và s? nh?t d?n. Khi r??u c̣n tr? th??ng có mùi th?m c?a hoa qu?, mùi v? c?a r??u s? phát tri?n ?a d?ng theo th?i gian. ?i?u này nh?n th?y rơ trong nh?ng chai r??u ngon ?? lâu n?m. Khi m?c ?? tannin ??t t?i ?? cân b?ng, không l?n át các v? khác, lúc ?ó là th?i ?i?m lư t??ng nh?t ?? u?ng và không nh?t thi?t ph?i ? r??u ?? thêm n?a.

Tannin c?ng có nh?ng ??c tính khác nh? chát ??c bi?t có trong nh?ng chai r??u vang r?t tr? hay êm nh? trong r??u Beaujolais…

03 ruou-vang-phap_1356674425

3. AXÍT

T?t c? các lo?i hoa qu? ??u c?n ch?t axít nh? táo, chanh, xoài, k? c? nho. Axít là ch?t làm cho hoa qu? t??i ngon. N?u không có nó th́ trái cây s? tr? nên quá ng?t và làm ta phát ng?y, c̣n n?u ít quá th́ c? nh? là u?ng xirô trái cây có ???ng.

Gi?ng các lo?i trái cây, r??u vang c?ng c?n axít . N?u quá ít nó s? tr? nên chán ng?t và ngán ng?m, ??c bi?t là r??u ng?t . C̣n n?u quá nhi?u axít s? tr? nên chua g?t và không th? u?ng ???c. M?c ?? axít có th? c?m nh?n ???c b?ng mi?ng b?i v? chua trong r??u, c? th? là hai bên ??u l??i.

M?t s? lo?i axít nh? axít acetic là lo?i axít d? bay h?i, n?u có m?t l??ng nh? chúng c?ng có th? làm bay h?t h??ng v? c?a r??u. N?u quá nhi?u, r??u s? chua gi?ng v?i ch?t aceton th?m chí là chua nh? d?m. R??u vang có hàm l??ng axít cao th́ th??ng ???c bi?t là s?n xu?t ? x? l?nh nh? phía B?c n??c Pháp, n??c Anh hay New Zealand. C̣n n?u r??u có l??ng axít th?p th́ thu?c các n??c có th?i ti?t ?m h?n nh? ? Úc, n?i mà ch?t axít trong nho th??ng th?p ch? ?? ?? ??m b?o cho quá tŕnh axít hóa.

toc3

4. MÙI V?

V? c?a r??u r?t ?a d?ng, nó tùy thu?c vào gi?ng nho ( ???c tr?ng ? ?âu, v? thu ho?ch, th?i ti?t n?m ?ó th? nào, th?i ?i?m thu ho?ch, qui tŕnh s?n xu?t, ... ). Ngoài ra, v? c?a r??u c̣n b? ?nh h??ng c?a m?t s? y?u t? sau:

- V? NG?T

Rơ ràng là n?u quá tŕnh lên men b? hăm l?i th́ m?c ?? t?ng c?a n?ng ?? c?n s? ít ?i. V́ v?y trong r??u vang v?n c̣n m?t l??ng ???ng . K? c? khi quá tŕnh lên men không b? can thi?p th́ h?u h?t l??ng ???ng trong r??u là 1g/l. B?i m?t s? h?n h?p ???ng ng?n c?n , ch?ng l?i s? phát tri?n c?a n?m men nên hàm l??ng ???ng c̣n l?i s? quy?t ??nh ?? ng?t c?a r??u. Tuy nhiên, cho dù nh?ng lo?i r??u khô nh?t c?ng ch?a m?t hàm l??ng ???ng nh?t ??nh. H?u h?t nh?ng lo?i r??u khô ??u có l??ng ???ng ít nh?t t? 2g/l ??n 25g/l, l??ng ???ng trong r??u càng nhi?u th́ r??u càng ng?t h?n.

- G? S?I

Nhi?u lo?i r??u ???c tr??ng thành trong thùng g? s?i th?m chí m?t s? lo?i c̣n lên men trong thùng r?i. G? s?i ???c l?y t? nhi?u ngu?n (nh?ng ch? y?u là t? r?ng c?a Pháp ho?c M?) s? cho r??u nh?ng ??c tính khác nhau.Nh?ng nói chung r??u nuôi tr??ng thành trong thùng g? s?i s? có v? c?a b?, cà phê, caramel, vali, v? cay và b? nâu.

G? S?i Pháp cho nhi?u h??ng b? c̣n s?i M? cho mùi vali và h??ng vi ??m ?à h?n. M?c dù nói v?y nh?ng có r?t nhi?u bi?n ??i trong ph?n ?ng hóa h?c này . T?t c? ph? thu?c vào thùng s?i ?ó c? hay m?i, s? d?ng l?i bao nhiêu l?n, r??u vang ???c nuôi trong thùng bao nhiêu lâu, r??u ch? ???c nuôi tr??ng thành trong thùng s?i hay là ???c lên men trong thùng s?i, thùng s?i ?ó ?ă ???c x? lư th? nào….

Thùng s?i ???c ??t xung quanh b?ng v? bào c?a g? s?i s? cho mùi khói và mùi n??ng. C̣n thùng s?i nào ???c s? d?ng k? thu?t ?óng thùng b?ng h?i n??c th́ s? cho h??ng v? c?a th?c ?n làm t? ng? c?c.

- N?M BOTRYTIS

N?m Botrytis là m?t lo?i m?c có l?i cho nho, sinh s?ng trên v? nho chín. Nho b? nhi?m n?m Botrytis trông r?t x?u, b?c màu và nh?n nheo. Nh?ng r??u làm t? lo?i nho này r?t ngon nh? r??u c?a vùng Sauternes. Botrytis làm gi?m lu?ng n??c và t?ng hàm l??ng ???ng trong nho. V́ th? s?n l??ng r??u c?ng s? gi?m và giá s? cao.

Botrytis th??ng xuât hi?n ? nh?ng vùng có nhi?u n??c và s??ng mù nh? vùng Sauternes ? Bordeaux và xung quanh vùng Neusiederlersee ? Úc. ? ?ó, bu?i sang s??ng mù nhi?u làm cho nho ?m ??t, n?ng bu?i chi?u làm tan s??ng mù và se m?t nho. N?u nh?ng n?i nào th?i ti?t quá ?m ??t, s??ng mù bao ph? su?t ngày th́ ch?c ch?n nho s? b? th?i r?a và m?t lư do n?a làm giá r??u cao là khi thu ho?ch nh?ng lo?i nho này c?n r?t c?n th?n và c?n nhi?u ng??i ?i t?ng g?c hái t?ng chùm nho ch? không ???c dùng máy ?? thu ho?ch. R??u vang ???c làm t? nh?ng lo?i nho này có mùi r?t th?m c?a hoa qu?, ng?t và r?t sánh.

- MEN

Trong nhi?u lo?i r??u, men là nhân t? chính t?o ra h??ng v? cho r??u. Khi r??u ?ă lên men hoàn toàn nó th??ng b? v?n ??c và c?n, t?o ra b?i nh?ng t? bào men ?ă ch?t. Chính v́ th? ng??i ta dùng nhi?u k? thu?t khác nhau ?? l?c c?n ra kh?i r??u. N?u r??u ch?a c?n trong th?i gian dài s? làm t?ng ?? béo, có mùi v? c?a bánh ḿ và bánh biscuits. K? thu?t này ???c dùng ?? t?ng thêm s? sâu s?c cho nhi?u lo?i Champagne, c?ng nh? Muscadet, r??u tr?ng Burgundy (bao g?m c? m?t s? Chablis) và m?t s? r??u vang tr?ng khác. Ngoài ra c̣n có m?t s? v? khác nh?: khoáng ch?t, ??c tính c?a vùng ??t và v? m?ng tây.

barolos-wine-cellars

 

B?n v?n ???c khuy?n cáo: R??u không t?t cho s?c kho?. ??i v?i r??u vang, ?i?u ?ó hoàn toàn ng??c l?i. Nhi?u nghiên c?u khoa h?c trên th? gi?i ?ă ch?ng minh, r??u vang là lo?i th?c u?ng h?p d?n và t?t cho s?c kho? con ng??i.

N?ng ?? c?n trong r??u vang ch? vào kho?ng 11-14,5%, th?p h?n kho?ng 4-5 l?n so v?i r??u m?nh, có n?ng ?? t? 40-75. R??u vang, ??c bi?t là vang ??, mang l?i nhi?u l?i ích cho s?c kho? n?u b?n u?ng ?i?u ??, kho?ng 200ml/ngày.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status