Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Nhăn r??u c?a William Grant & Sons

Nhăn r??u c?a William Grant & Sons
Nh?ng s?n ph?m c?a William Grant Sons n?i b?t trong n?m 2012 và v??t ch? tiêu doanh s? trên th? gi?i. Dù ch?a ph?i nh?ng nhăn r??u n?i ti?ng nh?t trên th? gi?i nh?ng William Grant Sons ?ă và luôn là s? l?a ch?n c?a r?t nhi?u ng??i sành r??u trên th? gi?i.

William Grant & Sons ghi nh?n k? l?c n?m v?i tr?ng tâm làm m?i t?p trung vào các s?n ph?m ??c quy?n

William Grant & Sons công b? phá v? k? l?c n?m 2012 trong kênh bán l? du l?ch v?i b? s?n ph?m ???c chu?n b? cho IAADFS Duty Free Show Châu M? di?n ra vào tháng t?i ( Gian hàng :100).
T?t c? các th??ng hi?u ṇng c?t – bao g?m Glenfiddich, The Balvenie, Grant’s, Tullamore Dew và Hendrick’s Gin – t?ng tr??ng theo giá tr?, v?i kh?i l??ng bán ra ?áng chú ư v??t m?i mong ??i, công ty cho bi?t.


?i?m n?i b?t trong n?m 2012 bao g?m:
-       Glenfiddich tr? thành ḍng Scotch whisky m?ch nha ??n ??u tiên có doanh s? bán ra ??t h?n 1 tri?u thùng trong m?t n?m (ngu?n : IWSR).
-       Grant’s Blended Scotch di chuy?n lên phía trên, v??t m?t J&B, tr? thành th??ng hi?u Scotch whisky pha tr?n l?n th? 3 trên th? v?i v? giá tr? c?ng nh? kh?i l??ng bán ra (ngu?n: IWSR).
-       William Grant & Sons ???c IWSC b?u ch?n là ‘nhà máy ch?ng c?t c?a n?m’ n?m th? 5 liên ti?p.
-       S? m? c?a Trung tâm tham quan m?i dành cho du khách c?a Tullamore Dew – v?i k? ho?ch ??u t? l?n cho nhà máy ch?ng c?t m?i.
T?i Orlando show n?m nay, William Grant & Sons s? t?p trung vào m?t s? phiên b?n ??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch.


The Balvenie


The Balvenie s? ra m?t b? s?n ph?m ‘Triple Cask’, bao g?m ḍng 12 n?m, 16 n?m và 25 n?m.
???c ch? tác dành riêng cho kênh bán l? du l?ch, b? s?n ph?m m?i cung c?p ba ḍng whisky ??n m?i ???c tr??ng thành trong ba ki?u thùng g? truy?n th?ng nh?t – thùng bourbon ???c ??a r??u vào ? l?n ??u, thùng bourbon và sherry ?ă t?ng ? r??u – t?t c? sau ?ó ???c ??a vào thùng ch?a b?ng g? (Tun) hay c̣n ???c bi?t ??n nh? quá tŕnh hôn ph?i c?a r??u.
Quá tŕnh hôn ph?i m?i này c?a The Balvenie ???c th?c hi?n t? ‘công th?c’ tinh t? qua nhi?u n?m ???c sáng t?o b?i B?c th?y v? M?ch Nha – David Stewart.
David Stewart nh?n xét: “The Balvenie n?i ti?ng v?i h??ng v? phong phú, s? êm m??t sang tr?ng và ??c tr?ng ng?t ngào c?a m?t ong, v́ v?y tôi luôn chú ư ??n nh?ng h??ng v? này khi ch? tác whisky. Tôi ng?i hàng tr?m thùng r??u cho m?i ḍng trong b? s?n ph?m, ?? ch?c ch?n r?ng chúng tôi có th? n?m b?t ???c c?ng nh? mang t?t c? nh?ng ??c ?i?m n?i b?t này c?a Balvenie ??n v?i nh?ng khách hàng am hi?u & yêu thích s?n ph?m c?a chúng tôi.”
Trong Orlando show s? có m?t bài thuy?t tŕnh v? The Balvenie Tun 1401 Lô s? 7, và các phiên b?n ??c quy?n khác trong kênh bán l? du l?ch, ???c th?c hi?n b?i David Stewart. Ḍng s?n ph?m này s? có m?t trên th? tr??ng trong su?t quư I n?m 2013.
Sau khi chuy?n r??u t? các thùng ? ??c bi?t này sang thùng ‘hôn ph?i’ nh?, ch?t l?ng c̣n l?i ???c ?? trong tr?ng thái ngh? trong ṿng vài tháng tr??c khi ?óng chai. The Balvenie Tun 1401 l?y tên t? thùng hôn ph?i truy?n th?ng nhà Balvenie mà nhi?u ḍng whisky lâu n?m t?ng ???c ‘hôn ph?i’.

the balvenie


Glenfiddich


S? ra m?t phiên b?n ??c quy?n Glenfiddich Age of Discovery trong kênh bán l? du l?ch ???c coi là m?t trong nh?ng thành công l?n trong n?m 2011-2012 ??i v?i William Grant & Sons. Công ty s? công b? phiên b?n m?i vào n?m 2013.
M?t l?n n?a tr? thành s?n ph?m ??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch, ???c thi?t k? cho b? s?n ph?m quà t?ng, Glenfiddich Age of Discovery Red Wine Cask Finish c?ng là ḍng whisky 19 n?m tu?i, ???c ch? tác ?? k? ni?m chuy?n thám hi?m c?a Charles Darwin b?ng tàu HMS Beagle n?m 1831 kh?i hành t? Plymouth, Anh. Nhà bác h?c ng??i Anh ???c tuy?n m? b?i thuy?n tr??ng c?a tàu HMS, Robert Fitzroy, ?? ghi l?i câu chuy?n t? nhiên & ??a ch?t mà h? g?p trong chuy?n du hành.
Glenfiddich Age of Discovery Red Wine Cask Finish là ḍng Scotch whisky m?ch nha ??n hoàn thi?n trong các thùng g? s?i t?ng ???c s? d?ng trong s?n xu?t vang ?? Nam M?. Các lo?i nho Malbec, Merlot và Cabernet Sauvignon cùng k?t h?p v?i g? s?i mang ??n s? ‘êm m??t’ b? sung b?i các ghi chú cay ?m áp, h??ng v? ng?t ngào c?a anh ?ào ?ào.
Chuyên gia v? m?ch nha nhà Glenfiddich, Brian Kinsman – th? h? chuyên gia m?ch nha th? 6 trong l?ch s? th??ng hi?u – ?ích thân l?a ch?n t?ng ḍng whisky m?ch nha ??n ?? t?o nên Age of Discovery.
Phiên b?n gi?i h?n này s? ???c bán trong kênh bán l? du l?ch toàn c?u b?t ??u t? quư I n?m 2013, gia nh?p cùng Age of Discovery Madeira Cask và Age of Discovery Bourbon Cask Reserve.
?? ?ánh d?u m?c 125 n?m ra ??i nhà máy ch?ng c?t Glenfiddich, William Grant & Sons ?ă ra m?t phiên b?n quà t?ng m?i Glenfiddich 125th Anniversary Edition.
??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch, phiên b?n gi?i h?n m?ch nha ??n này ???c ch? tác b?i Brian Kinsman, ?i kèm v?i nút chai b?ng ??ng tán trong h?p quà t?ng, cùng v?i gi?y ch?ng nh?n s?n ph?m.

glenfiddich special reserve 12 yo single malt scotch whiskey 44729 1280x800


Hendrick’s Gin


William Grant & Sons k? ni?m ‘m?c t?ng tr??ng v??t b?c’ c?a Hendrick’s Gin trong kênh bán l? du l?ch, thúc ??y b?i ch??ng tŕnh khuy?n măi mang tính ‘sân kh?u’ cao c?p và các ho?t ??ng góp ph?n làm n?i b?t quá tŕnh s?n xu?t c?ng nh? h??ng v? c?a Hendrick’s.
Khái ni?m Barber Chair – gh? c?o râu, ???c ??a ra n?m ngoái t?i Duty Free Show Châu M?, ???c ??a vào các th? tr??ng chi?n l??c khác trong kênh bán l? du l?ch toàn c?u, và ???c ph? bi?n t?i b?t c? n?i nào ch?y ch??ng tŕnh, công ty cho bi?t.
Theo sau phiên b?n gói quà t?ng ??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch Tea Time, William Grant & Sons ?ang tung ra phiên b?n m?i Teatime Pack cho n?m 2013 t?i Orlando.
Tullamore Dew
B??c ti?n ?áng k? c?a Tullamore Dew trong các sáng ki?n mang tính chi?n l??c tr?ng tâm c?a th??ng hi?u : s? phát tri?n và kh?i ??ng toàn c?u c?a ch??ng tŕnh ??nh v? th??ng hi?u m?i, s? phát tri?n và ch??ng tŕnh xúc ti?n ban ??u c?a n?n t?ng truy?n thông toàn c?u ‘Irish True’, s? nâng c?p thi?t k? bao b́ c?a Tullamore Dew Original, và s? phát tri?n liên t?c c?a ngôi nhà m?i c?a th??ng hi?u v?i s? ti?p qu?n Trung tâm tham quan dành cho du khách c?a Tullamore Dew.
N?n t?ng truy?n thông Irish True, ph??ng ti?n quan tr?ng t?o nên s? khác bi?t, hi?n ?ang ???c tri?n khai trên toàn b? h? th?ng bán l? du l?ch toàn c?u t?i Châu M?, trong n?m 2013.

hendricks gin 02


Grant’s


??i v?i ḍng whisky pha tr?n Grant’s, tr?ng tâm ti?p t?c là ??nh h??ng cao c?p hóa th??ng hi?u v?i vi?c tri?n khai ch??ng tŕnh xúc ti?n cho phiên b?n 25 n?m dành riêng cho kênh bán l? du l?ch, phiên b?n cao c?p 12 n?m, và các ḍng whisky ???c hoàn thi?n trong các lo?i thùng khác nhau, trong ?ó làm n?i b?t chi?u sâu và ch?t l??ng c?a th??ng hi?u.
?? h? tr? b? s?n ph?m hoàn ch?nh c?a Grant’s whisky, William Grant & Sons v?n ti?p t?c cài ??t hàng lo?t affiche qu?ng cáo b? s?n ph?m m?i t?i các sân bay chính trên toàn c?u, t?o các ‘sân kh?u’ trong gian hàng v?i m?t lo?t ho?t ??ng th? n?m cao c?p.

brands-grants-family-reserve-header


Sailor Jerry


Sailor Jerry Rum ti?p t?c ?à t?ng tr??ng v?i kênh phân ph?i gi?i h?n ??n các ??a ?i?m n?i danh m?c s?n ph?m ???c h? tr? b?i s? hi?n di?n m?nh m? c?a kênh bán buôn & bán l? trong th? tr??ng n?i ??a, theo William Grant & Sons. C? hai ??u ???c h? tr? b?i ch??ng tŕnh khuy?n măi ?n t??ng và các ho?t ??ng th? n?m.
Ch??ng tŕnh kích ho?t khái ni?m h́nh x?m ngh? thu?t Flash n?m ngoái ?ă ???c tri?n khai trong tháng 3 t?i sân bay qu?c t? JFK, hi?n ?ang ???c kh?i ??ng trong toàn b? kênh bán l? du l?ch toàn c?u trong n?m 2013.
William Grant & Sons c?ng t?ng d?n s? l??ng th??ng hi?u không-ph?i-whisky trong danh m?c s?n ph?m, bao g?m Milagro, Reyka, Hudson và Monkey Shoulder. Ch??ng tŕnh tri?n khai c?a nh?ng th??ng hi?u m?i này ???c b?t ??u ki?m soát vào n?m 2013.

Sailor Jerry Spiced Rum Jasons Scotch whisky reviews 1

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status