Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ngu?n g?c r??u Hennessy

Ngu?n g?c r??u Hennessy
Sau h?n 200 n?m t?n t?i và phát tri?n, th??ng hi?u Hennessy ?ă làm n?c ḷng c? th? gi?i sành r??u c?ng nh? ng??i tiêu dùng trên kh?p các châu l?c. Jas Hennessy Co hay Hennessy, là m?t công ty s?n xu?t r??u hàng ??u c?a Pháp và ??ng lănh ??o công ty s?n xu?t hàng hi?u n?i ti?ng Louis Vuitton.

Ngu?n g?c r??u Hennessy và Cognac

L?nh v?c ho?t ??ng chính c?a Hennessy là s?n xu?t và kinh doanh r??u. Công ty có l?ch s? ho?t ??ng lâu ??i và là lo?i r??u yêu thích c?a nhi?u nhân v?t hàng ??u trên th? gi?i. Hi?n nay, m?t n?m công ty bán kho?ng 50 tri?u chai r??u.

Nh?ng b??c phát tri?n ??u tiên
L?ch s? c?a hăng r??u n?i ti?ng th? gi?i này b?t ??u khi m?t quư t?c ng??i Ailen có tên Richard Hennessy b?t ??u kh?i nghi?p t?i Cognac, Pháp vào n?m 1765. M?nh ??t n?i ông này kh?i nghi?p sau ?ó thu?c v? s? h?u c?a Hennessy do nh?ng công tr?ng c?a ông này ??i v?i vua Louis XV.
 

Cognac - tên m?t thành ph? ? vùng Charentes c?a Pháp là lo?i r??u n?ng, ch? bi?n t? nho. Ng??i Pháp quen g?i th? ?? u?ng ??c s?n này là Eau-de-Vie de Cognac/Eau-de-Vie des Charentes. R??u Cognac là r??u ghép, t?c r??u có niên h?n khác nhau ???c pha tr?n và n?i ti?ng th? gi?i v?i nhi?u th??ng hi?u khác nhau nh? Henessy, Remy Martin, Lainé, Larsen, Bonaparte, Tanier, Berville, Bertrand, Gourmont, Maxime Trijol, St-Rémy…

N?m 1794, công ty b?t ??u bán r??u sang th? tr??ng M?. Hennessy sau ?ó gi?i thi?u r??u mang nhăn hi?u Jean Fillioux. N?m 1813, công ty chính th?c có tên là Jas Hennessy & Co. Nhăn hi?u Hennessy tr? nên ph? bi?n trong t?ng l?p quư t?c.

N?m 1840, Hennessy chính th?c l?p tr? s? chính t?i London, doanh s? r??u xu?t kh?u mang l?i 90% t?ng l?i nhu?n c?a công ty. Nhăn hi?u r??u có tên Jas Hennessy & C° và Bras Arme ???c chính th?c gi?i thi?u ra th? tr??ng vào n?m 1856.

N?m 1864, m?t nhà máy s?n xu?t chai chính th?c ?i vào ho?t ??ng. Nhăn hi?u Hennessy ???c ??ng kư ??c quy?n. Ông Maurice Hennessy thi?t l?p ra h? th?ng phân lo?i r??u cognac vào n?m 1865. N?m 1868, nhăn hi?u Hennessy chính th?c v??n ra toàn c?u b?ng vi?c bán r??u vào th? tr??ng Nh?t B?n.

 Ông Maurice Hennessy chính th?c khai sinh ra nhăn hi?u X.O. ???c s? d?ng nh? m?t thu?t ng? toàn c?u c?a r??u cognac. N?m 1872, nhăn hi?u r??u Hennessy chính th?c b??c vào Trung Qu?c. ??n cu?i th? k? 19, Jas Hennessy & Co. ?ă có danh ti?ng trên toàn th? gi?i.

R??u Cognac g?m 2 lo?i chính:

- V.O và V.S.O.P ho?c Réserve: ph?i h?p r??u 4 tu?i r??i v?i r??u 12 - 20 tu?i.

- X.O, Extra, Napoléon, Vielle Réserve, Hors d'Âge: ph?i h?p r??u 6 tu?i r??i v?i r??u 20 - 40 tu?i.
Các m?u t? vi?t t?t nhi?u khi ???c ghi li?n, không có d?u ch?m.

XO là vi?t t?t c?a Extra Old có ngh?a r??u ?? r?t lâu và d? nhiên, bán r?t ??t. VSOP là ch? vi?t t?t c?a Very Special Old Product (S?n ph?m ??c bi?t, ?ă ? r?t lâu), c?ng có th? hi?u là ch? vi?t t?t c?a VerySpecial Old Pale (S?n ph?m ??c bi?t r?t "nh?t nh?t" - do r??u ?? lâu trong h?m, thi?u ánh sáng nên ???c coi là "nh?t nh?t"). VO (very old - s?n ph?m r??u ?ă ?? lâu).Th?i gian c? th? ?? r??u ???c mang các kư hi?u trên là tùy thu?c t?ng hăng s?n xu?t, th??ng r??u VSOP ? t? 7 ??n 10 n?m, XO ? trên 12 n?m.

Th? k? 20 ??y thành công

Công ty b?t ??u chi?n d?ch toàn c?u vào n?m 1905 v?i kh?u hi?u:”Hennessy – hăng khai sinh r??u Cognac n?i ti?ng”. ??n n?m 1930, công ty b?t ??u s? d?ng kh?u hi?u:”Nhà cung c?p n??c c?a s? s?ng (eaux-de-vie) l?n nh?t th? gi?i.” Sau khi gia nh?p Hennessy, ông Gerald de Geoffre de Chabrignac chính th?c thi?t k? bi?u t??ng m?i c?a X.O.Công ty b?t ??u phá k? l?c doanh s? 12 tri?u chai/n?m vào n?m 1967. B??c ??t phá khác c?a công ty di?n ra vào n?m 1971 khi công ty này chính th?c sáp nh?p v?i công ty s?n xu?t r??u sâm panh uy tín Moët & Chandon. S? sáp nh?p này khai sinh ra t?p ?oàn Hennessy danh ti?ng. Hennessy sau ?ó chính th?c tr? thành công ty r??u cognac ??u tiên phá v? k? l?c doanh s? 24 tri?u chai/n?m.N?m 1987, t?p ?oàn nâng t?m uy tín c?a ḿnh trong l?nh v?c hàng xa x? b?ng vi?c sáp nh?p v?i công ty th?i trang hàng ??u n??c Pháp Louis Vuitton n?m 1987.N?m 1992 là m?t m?c r?t quan tr?ng. Th?i ?i?m ?ó ?ánh d?u 120 n?m chai Hennessy XO ??u tiên ???c chuy?n t?i châu Á. T?i th? tr?n Cognac, m?t ṭa nhà mang tên Quais Hennessy ???c xây d?ng v?i nh?ng v?t li?u ch? dùng trong s?n xu?t r??u cognac nh? ?á vôi, ??ng, g?, kính.
Hennessy trong v?n hóa hi?n ??i
Nh?ng ngh? s? hiphop hi?n ??i r?t yêu thích Hennessy và h? th??ng nh?c ??n lo?i r??u này trong nh?ng l?i rap. Nhăn hi?n này ???c ng??i ta nh?c ??n nh? m?t nhăn hi?u hàng hóa h?ng sang.
Nh?ng vùng s?n xu?t r??u Cognac t?i Pháp

T? n?m 1909, các vùng ???c phép s?n xu?t Cognac ph?i do lu?t pháp quy ??nh. Tr??c h?t là các v??n nho, c?n c? vào các nhân t? th? nh??ng, khí h?u và ?? chi?u sáng c?a m?t tr?i th́ có 6 khu v?c ???c phép s?n xu?t Cognac, ?ó là:

Khu Grande Champagne: Khu v?c này bao quanh “th? tr?n” Cognac, ch?t ??t ? ?ây có nhi?u ?á vôi tr?ng, ?? ?i?u ki?n ?? tr?ng các lo?i nho ?? s?n xu?t lo?i r??u m?nh ngon nh?t và có h??ng v? ??c ?áo, nh?ng th?i gian c?n ?? r??u tr??ng thành h?i dài. Chúng ta c?ng không nên nh?m l?n khu Grande Champagne này v?i m?t vùng khác chuyên s?n xu?t lo?i r??u mang tên Champagne n?i ti?ng.

Khu petite Champagne: Thành ph?n th? nh??ng c?a khu này không nh?ng có ?i?m khác v?i khu ??i Champagne, mà v? m?t khí h?u c?ng khác ?ôi chút. V́ v?y v? m?t phong cách th́ r??u s?n xu?t ? vùng này r?t gi?ng lo?i s?n xu?t ? khu Grande Champagne, nh?ng th?i gian tr??ng thành c?a r??u nhanh h?n.

Khu Borderies: là m?t khu s?n xu?t r??u t??ng ??i nh? ? phía Tây - B?c th? tr?n Cognac. Ch?t ??t ? ?ây có l?p sét dày và sâu, nh?ng v? m?t khí h?u th́ l?i gi?ng khu ??i Champagne. R??u c?a vùng này có ??c tính là r?t ?n ??nh, nên ch? y?u ???c dùng làm nguyên li?u ?? ?i?u ch?nh khi pha ch? Cognac.

Khu Fins Bois: là khu v?c s?n xu?t r??u qui mô l?n, có r?t nhi?u nông tr?i và r?ng. ??t ?ai ? ?ây nhi?u s?i ?á, th? nh?ng r??u l?i thành tr??ng nhanh.

Khu Bons bois: vùng này giáp bi?n, trong ??t có nhi?u sét. Ch? có m?t ph?n nh? ??t ?ai tr?ng lo?i nho ?? s?n xu?t Cognac lo?i ngon, c̣n ph?n l?n là dùng ?? s?n xu?t lo?i Cognac giá r?.

Khu Bois Ordinaires: M?t ph?n ??t ?ai vùng này li?n v?i b? bi?n, ??t có nhi?u sa th?ch. R??u s?n xu?t ? ?ây thu?c lo?i xoàng, ch? dùng ?? pha thêm vào r??u Brandy giá r?.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status