Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ngu?n g?c c?a r??u whisky

Ngu?n g?c c?a r??u whisky
Whisky ???c pha tr?n chi?m 90% t?ng s? whisky ???c s?n xu?t ? Ireland. Hăng Jameson và Killbeggan n?i ti?ng v?i các s?n ph?m whisky pha tr?n c?a ḿnh. Các lo?i whisky ???c ch?ng c?t nguyên ch?t c?ng r?t n?i ti?ng và ??c bi?t.

Quê h??ng c?a r??u whisky

Whisky Ireland là m?t trong nh?ng lo?i whisky th??ng h?ng trên th? gi?i. Công ngh? n?u R??u ? Ireland xu?t hi?n s?m h?n nhi?u các n??c khác ? châu Âu và có th? là do nh?ng ng??i truy?n giáo mang vào ḥn ??o này. T? Whisky ???c nh?c ??n l?n ??u tiên vào n?m 1736 xu?t phát t? uisce beatha trong ti?ng Gaelic t?i Ireland và có ngh?a là "n??c c?a s? s?ng" (uisce: "n??c", beatha: "s?ng"). Khái ni?m này ?ă ph? bi?n ngay t? th? k? 16 / th? k? 17 nh?ng th?i ??y ng??i ta hi?u ??y không ch? riêng là Whisky mà c̣n là nh?ng lo?i r??u ch?ng c?t khác có thêm ?? gia v?.

N? hoàng Elizabeth ?? nh?t (1533-1603) t?ng là m?t fan c?a r??u whisky Ireland. Bà có h?n m?t h?m ch?a r??u whisky Ireland và ?? u?ng này tr? thành lo?i ?? u?ng th?i trang c?a Anh. Vào th? k? 18, Nga hoàng Peter (1672-1725) tuyên b? r?ng 'trong t?t c? các lo?i r??u trên th? gi?i, h??ng v? whisky Ireland là s? 1'. T?i n?m 1755, Samuel Johnson cho t? whisky vào t? ?i?n c?a ḿnh, ông b́nh lu?n r?ng 'Lo?i r??u c?a Ireland ??c bi?t d? phân bi?t b?i h??ng v? d? ch?u và nh? nhàng'. Vào th? k? 19, whisky Ireland gi? v? trí là lo?i whisky ???c ?u chu?ng nh?t th? gi?i, và vào n?m nh?ng 1880, sau khi lo?i cây ?? n?u r??u cognac b? phá hu? th́ whisky Ireland tr? thành lo?i r??u ph? bi?n nh?t th? gi?i.
Theo lu?t pháp Ireland th́ t?t c? các lo?i r??u ??u ph?i ch?a trong thùng và l?u d??i h?m ít nh?t ba n?m tr??c khi ???c ?em bán.

Whisky ???c pha tr?n chi?m 90% t?ng s? whisky ???c s?n xu?t ? Ireland. Hăng Jameson và Killbeggan n?i ti?ng v?i các s?n ph?m whisky pha tr?n c?a ḿnh. Các lo?i whisky ???c ch?ng c?t nguyên ch?t c?ng r?t n?i ti?ng và ??c bi?t. R??u Whisky m?ch nha ???c làm 100% t? m?m lúa m?ch và ???c ch?ng c?t riêng. Whisky ???c làm t? ngô ho?c lúa ḿ th́ nh? h?n các lo?i c̣n l?i. Nghành công nghi?p s?n xu?t r??u whisky c?a Ireland b? thi?t h?i n?ng n? trong th? k? 20. S? ra ??i công ngh? n?u r??u m?i c?a Coffey cho phép các s?n ph?m ch?ng c?t tinh khi?t h?n ?ă cho phép các nhà máy s?n xu?t r??u khác s?n xu?t ???c whisky v?i chi phí hi?u qu? h?n. Trong khi ?ó ng??i Ireland không ch?u s? d?ng công ngh? c?a Coffey mà v?n dùng các n?i ch?ng c?t b?ng h?i, hi?u qu? th?p h?n nh?ng cho ch?t l??ng và h??ng v? t?t h?n, nh?ng không th? c?nh tranh ???c v? giá thành.

Trong nh?ng n?m chi?n tranh giành ??c l?p 1919-1921, các nhà máy s?n xu?t r??u c?a Ireland không ti?p c?n ???c v?i th? tr??ng bên ngoài, và sau khi giành ???c ??c l?p t? n??c Anh, th́ ng??i Anh ?ă ?óng c?a th? tr??ng ??i v?i nh?ng ng??i s?n xu?t r??u c?a Ireland. Th? tr??ng tiêu th? whisky Ireland l?n th? hai là Hoa K? c?ng b? ?óng c?a trong th?i k? 1920-1933 do l?nh c?m u?ng r??u. C?ng trong giai ?o?n này xu?t hi?n nhi?u r??u giá gán mác whisky Ireland, làm t?n h?n ??n danh ti?ng ch?a whisky Ireland và ?i?u này c?ng làm cho m?t th? h? ng??i M? quay l?ng l?i v?i whisky Ireland. Cu?i cùng chi?n tranh th? gi?i l?n th? hai phá hu? n?t nh?ng ǵ c̣n l?i c?a ngành công nghi?p whisky c?a Ireland. Sau ??i chi?n th? gi?i l?n th? hai, ch? c̣n l?i 7 nhà máy r??u sót l?i t? 160 nhà máy r??u n?m 1880.

Ngày nay ch? c̣n l?i 3 nhà máy r??u ? Ireland c̣n ho?t ??ng là Midleton, Cooley và Bushmills. Midleton và Cooley n?m ? C?ng hoà Ireland (phía nam), c̣n Bushmills th́ n?m ? B?c Ireland. T?t c? whisky c?a Ireland ???c làm ra t? 1 trong 3 nhà máy này. Trong khi Midleton và Cooley v?a ch?ng c?t r??u và v?a n?u r??u t? lúa ḿ, th́ nhà máy Bushmills ch? ch?ng c?t r??u. Theo truy?n th?ng, Whisky c?a Ireland th??ng ???c ch?ng c?t 3 l?n ?? ??m b?o s? ??m ?à c?a r??u.

M?t s? lo?i r??u Whisky n?i ti?ng c?a Ireland:

Bushmills, ???c s?n xu?t t?i nhà máy Bushmills ? B?c Ireland.
Clontarf là m?t ví d? c?a lo?i r??u ???c s?n xu?t b?i bên th? ba.
Connemara, là m?t s?n ph?m ??c tr?ng c?a nhà máy Cooley, có h??ng v? r?t ??c bi?t
Greenore ???c s?n xu?t t? ng? c?c t?i Cooley.
Green Spot v?n ???c s?n xu?t theo ph??ng pháp ch?ng c?t b?ng h?i  c?a Midleton, s?n xu?t riêng cho hăng Mitchell's of Dublin.
The Irishman c?ng thu?c lo?i r??u do bên ba s?n xu?t
Kilbeggan ???c pha ch? ? nhà máy Cooley
Ngoài ra c̣n nhi?u tên tu?i khác nh?: Knappogue Castle, Michael Collins, Powers, Rebreast, Tullamore Dew...

Whisky Museum by GaiaDeEreos

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status