Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ng??i u?ng R??u không say

Ng??i u?ng R??u không say
Có nh?ng ng??i u?ng c? chai r??u m?nh không say, nh?ng có nh?ng ng??i ch? ch?m nh? m?t ly r??u vang c?ng l?n ra say bét nhè. V?y nguyên nhân là sao ?

Bí m?t ng??i u?ng nhi?u r??u bia không say

Nhi?u cá nhân u?ng r??u t?t h?n nh?ng ng??i khác v́ h? s? h?u m?t gene ??c bi?t, các nhà khoa h?c M? tuyên b?.

T? lâu loài ng??i ?ă bi?t ?? u?ng có c?n có th? tác ??ng t?i hành vi và ho?t ??ng th?n kinh c?a chúng ta. Tuy nhiên, cho t?i nay các nhà khoa h?c v?n ch?a hi?u rơ nh?ng c? ch? sinh h?c ??ng sau tác ??ng c?a chúng. Nhi?u nghiên c?u ch?ng minh r?ng có m?t s? gene khi?n con ng??i thích u?ng r??u, bia và có kh? n?ng vô hi?u hóa tác ??ng c?a ch?t c?n. Tuy nhiên, xác ??nh các gene ?ó không ph?i vi?c d? dàng.

"Nh?ng ng??i c?c k? nh?y c?m v?i ch?t c?n có th? r?i vào tr?ng thái say sau khi u?ng m?t c?c r??u vang, c̣n nh?ng cá nhân có th? h? g?c nhi?u ng??i trong b?a ti?c b?ng ch?t c?n d? tr? thành k? nghi?n r??u", Robert Swift, m?t chuyên gia tâm lư c?a ??i h?c Brown (M?), cho bi?t.

Các chuyên gia sinh h?c c?a ??i h?c California (M?) ti?n hành thí nghi?m v? kh? n?ng ch?u ??ng ch?t c?n ??i v?i ru?i ?n trái cây. H? cho chúng ti?p xúc v?i ch?t c?n r?i ch?n l?c nh?ng con t?nh táo nh?t. K?t qu? phân tích gene cho th?y nh?ng con ru?i t?nh táo nh?t s? h?u m?t gene mà nh?ng con kia không có. H? g?i gene ?ó là “Happy Hour” Gi?ng nh? con ng??i, gene c?a ru?i gi?m ???c gói trong nh?ng c?p nhi?m s?c th?, trong ?ó có nhi?m s?c th? gi?i tính. ? con cái, c?p nhi?m s?c th? gi?i tính là XX, trong khi ? con ??c là XY. Chính v́ s? t??ng ??ng v? c?u trúc gene gi?a ng??i và ru?i nên nhóm nghiên c?u cho r?ng “Happy Hour” c?ng t?n t?i trong c? th? chúng ta.

"Nh?ng ng??i s? h?u gene ?ó có th? ch?ng l?i tác ??ng c?a ch?t c?n nên u?ng ???c nhi?u r??u và bia", ti?n s? Ulrike Heberlein, tr??ng nhóm nghiên c?u, phát bi?u. Ông kh?ng ??nh r?ng vi?c phát hi?n gene “Happy Hour” có th? d?n t?i bi?n pháp m?i trong n? l?c ?i?u tr? ch?ng nghi?n r??u. "Chúng ta có th? t?t gene ?? t?ng m?c ?? nh?y c?m ??i v?i ch?t c?n c?a ng??i nghi?n r??u, khi?n h? không th? u?ng ???c nhi?u nh? tr??c. Hi?n nay chúng ta có nhi?u lo?i thu?c làm ???c ?i?u này", ông gi?i thích.

Trong c? th? ng??i có m?t protein có kh? n?ng kích thích s? phát tri?n c?a t? bào. Nhân t? t?ng tr??ng bi?u b́ – tên c?a protein này – có vai tṛ quan tr?ng ??i v?i s? phát tri?n c?a ung th?. Các nhà khoa h?c tin r?ng “Happy Hour” có kh? n?ng kh?ng ch? ho?t ??ng c?a nhân t? t?ng tr??ng bi?u b́. M?t s? lo?i thu?c ch?ng ung th?, nh? Tarceva và Iressa, c?ng có tác d?ng t??ng t?.

Nhóm nghiên c?u cho bi?t, khi nh?ng con chu?t u?ng Tarceva, chúng tr? nên nh?y c?m h?n ??i v?i ch?t c?n và u?ng ít h?n. Tuy nhiên, khi ???c ti?p xúc v?i các ?? u?ng không có c?n, l??ng ch?t l?ng mà chúng ??a vào c? th? không h? thay ??i so v?i khi ch?a dùng thu?c. Nh? v?y, tr??c m?t các nhà khoa h?c có th? dùng Tarceva và Iressa ?? ?i?u tr? ch?ng nghi?n r??u.

suntory whisky yamazaki library

Minh Long (theo Telegraph

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status