Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ng??i ??p choáng v?i Chivas 25 n?m

Ng??i ??p choáng v?i Chivas 25 n?m
Chivas regal 25 years old ??p h?n nh?ng ng??i ??p.


Các ng??i ??p “chao ??o” v́ Chivas Regal 25

(2Sao) - Nh?ng ng??i ??p, khách quư, doanh nhân n?i ti?ng ?ă ???c tr?i nghi?m nh?ng c?m giác c?a “ông hoàng, bà chúa” trong bu?i lauching Chivas Regal 25 t?i Hang Tr?ng, V?nh H? Long.
Tu?n tr??c, Di s?n thiên nhiên th? gi?i v?nh H? Long ?ă ?ón chào các v? khách quư, nh?ng doanh nhân n?i ti?ng cùng nh?ng ngôi sao c?a showbiz Vi?t trong s? ki?n ra m?t s?n ph?m 25 n?m mang ??m d?u ?n di s?n c?a th??ng hi?u Chivas Regal t?i Vi?t Nam.

 

Hang Tr?ng, thu?c qu?n th? di s?n v?n hóa thiên nhiên v?nh H? Long v?n gi? ???c v? hoang x?, tuy?t ??p và vô cùng bí ?n ?ă ???c l?a ch?n làm ??a ?i?m t? ch?c s? ki?n ?áng nh? này.


Thành ph?n khách tham d? r?t ?a d?ng, trong ?ó n?i b?t nh?t là nh?ng ng??i ??p trong làng gi?i trí nh? NSND Lê Khanh, V? Thu Ph??ng, Hà Anh, Thái Hà, Lă Thanh Huy?n, Darren Hosie (??i di?n Chivas Brothers), các doanh nhân thành ??t, ngh? s?, ??o di?n… Cùng v?i ph?n tŕnh di?n: ngh? s? saxophone Quy?n V?n Minh, ca s? Ánh Tuy?t.

M?t ?i?m ??c bi?t c?a bu?i ti?c là khách tham d? ???c ch?m sóc chu ?áo t? khi ? m?t ??t cho ??n khi vào hang. ??i v?i hành khách t? Hà N?i, s? ???c ??a ?ón ??n b?n du thuy?n b?ng limousine, du thuy?n ??a khách ??n Hang Tr?ng, khách qua ?êm trên v?nh trên du thuy?n sang tr?ng b?c nh?t.

M?i ng??i nâng ly chúc m?ng trong khung c?nh lăng m?n, sang tr?ng c?a ??a ?i?m ??c bi?t mang n?ng d?u ?n di s?n v?n hóa, phù h?p v?i ??c tính c?a lo?i th?c u?ng ???c xem là di s?n c?a Scotland.

Ḍng 25 n?m là s?n ph?m cao c?p nh?t c?a Chivas Regal, lo?i th?c u?ng này ph?i m?t ít nh?t 25 n?m ? trong thùng g? s?i tr??c khi ???c ??a ra pha ch? & ?óng chai. M?i ng??i ??u d?t dào c?m xúc chúc m?ng nhau bên khung c?nh sang tr?ng, l?ch lăm.

              Chi-VaS-1
                                                                                  Thái Hà

                 Chi-VaS-10
                      V? Thu Ph??ng g?i c?m trong chi?c ??m tr?ng và ?eo contact len màu xanh n??c bi?n


Các ng??i ??pThái Hà, V? Thu Ph??ng và Lă Thanh Huy?n


NSND Lê Khanh cùng ch?ng, ??o di?n Ph?m Vi?t Thanh


Khung c?nh bu?i ti?c ???c t? ch?c t?i Hang


các ng??i ??p cùng c?ng ly và ? trong bu?i ti?c

                Chi-VaS-9
                                        Ca s? Ánh Tuy?t v?n d?u dàng mà day d?t cùng nh?ng b?n t́nh ca

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status