Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ngày c?a Cha

Ngày c?a Cha
Hăy dành nh?ng l?i chúc t?t ??p ??n cha c?a ḿnh, h??ng v? tuy?t h?o c?a ḍng r??u Single Malt s? giúp b?n th? hi?n t́nh c?m trân quư dành t?ng cho cha Happy Father's Day!

XEM GIÁ CÁC LO?I R??U NGO?I :  T?I ?ÂY 

* R?n r?p v?i Ngày c?a cha nh?t v?n là ? n??c M? :

Kh?p các bang ??u có l? h?i trong ngày Father's Day. Tr? con th́ xu?ng ???ng di?u hành, kèn tr?ng t?ng b?ng trong ánh m?t hănh di?n c?a ng??i l?n. ? l? h?i chính c?a thành ph? Kennewick (bang Washington), tr? em s? tha h? vui ch?i nh? trong Ngày qu?c t? thi?u nhi; tranh tài trong các tṛ ch?i v?n ??ng...

* ? m?t s? n??c khác, Ngày c?a cha không r?m r? nh? ? M? nh?ng quà t?ng cha c?ng ???c bày bán kh?p n?i và tinh th?n c?a ngày này ???c các ph??ng ti?n truy?n thông nh?c nh?. T?i Nh?t, m?t s? c?a hàng rao trên m?ng các s?n ph?m dành cho cha. C̣n ? Trung Qu?c, Nhân Dân Nh?t Báo g?i ư nên t?ng nh?ng ng??i cha b?n r?n g?i ng? trên máy bay, th? th? d?c th? h́nh, túi ??ng thu?c vitamin, CD nh?c nh?, giày th? thao, kính râm, c?n câu, d?ng c? làm v??n. T?i Canada, nh?ng t?m g??ng làm cha m?u m?c ?ang ???c tôn vinh trên báo, nh? anh Paul Archer ? Lakefield nhi?u n?m nay ch?m sóc t?n t́nh ??a con thi?u n?ng trí tu?.

10355837 708724579183226_8829237126773955547_n

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status