Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

M?c tiêu Beluga trong n?m 2013

M?c tiêu Beluga trong n?m 2013
Tuy?t ph?m c?a n??c Nga gi? nay ?ă có ch? ??ng trong ḷng ng??i yêu vodka trên th? gi?i. Gi? nay Beluga h??ng ??n m?c tiêu m? r?ng toàn c?u trong n?m 2013 ?? beluga tr? thành m?t trong nh?ng ?? u?ng hàng ??u th? gi?i.

th??ng hi?u vodka ??y tham v?ng – beluga h??ng t?i m?c tiêu m? r?ng toàn c?u trong n?m 2013

Th??ng hi?u vodka phát tri?n nhanh nh?t c?a Nga, Beluga báo cáo t?ng tr??ng hàng n?m ?áng chú ư trong doanh thu c?a kênh mi?n thu?.


belugaBeluga hi?n có m?t t?i các gian hàng c?a 17 trong s? 50 nhà khai thác l?n t?i các sân bay trên toàn th? gi?i, theo công ty. Th??ng hi?u này hi?n ???c bán t?i các sân bay Dubai, London Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Moscow Sheremetyeyo và t?i các trung tâm th??ng m?i hàng không khác trên th? gi?i.
Kho?ng 34% doanh thu bán hàng trong khu v?c mi?n thu? ??n t? các sân bay Moscow, cho th?y t?ng tr??ng +17% trong doanh thu n?m ngoái. V? trí ti?p theo thu?c v? Dubai, theo sau là các thành ph? Istanbul và Kiev.

belugar
T? n?m 2013, Beluga ???c m? r?ng ph?m v? ho?t ??ng và s? ???c gi?i thi?u t?i các sân bay qu?c t? nh? Rome, Sydney, Madrid, Abu Dubai và Doha.
“Chúng tôi ?ă ch?ng minh r?ng vodka Nga v?i h??ng v? quư t?c có th? ???c t?o ra v?i công ngh? m?i nh?t, và có th? tr? thành ḍng r??u xuyên qu?c gia, ???c yêu c?u b?i toàn th? gi?i,” công ty cho bi?t.
Thành công t?i Tri?n lăm th? gi?i TFWA.
N?m ngoái, Beluga Vodka tr?ng bày b? s?n ph?m c?a ḿnh l?n ??u tiên trong m?t gian hàng ??c l?p t?i tri?n lăm th? gi?i TFWA.
?ôi nét v? s? hi?n di?n thành công c?a ḍng s?n ph?m này t?i liên hoan phim Cannes, công ty cho bi?t : “Vi?c tham gia vào tri?n lăm r?t quan tr?ng ??i v?i chúng tôi, khi n?m ngoái th??ng hi?u ?ă ??y m?nh s?n l??ng xu?t kh?u lên ??n +32% và t?ng c??ng s? hi?n di?n trong khu v?c bán l? mi?n thu?. T?i nay, Beluga ???c gi?i thi?u t?i 76 sân bay l?n nh?t Châu Âu và vùng C?n ?ông.”
“K?t qu? c?a vi?c tham gia vào tri?n lăm ?ă d?n t?i nh?ng cu?c g?p g? v?i các ??i tác, và các ??i di?n c?a th? tr??ng n?i ??a t?i Châu Âu, C?n ?ông, Châu Á, Châu Phi và M? Latin. V́ v?y, các ??i di?n hi?n ?ang có k? ho?ch kh?i ??ng d? án ti?p th? l?n t?i các sân bay l?n.”
V? m?t phát tri?n th??ng hi?u, Beluga hi?n ?ang gi?i thi?u hai b? s?u t?p ??c bi?t : Beluga Transatlantic Racing và Beluga Allure.
Beluga Transatlantic Racing ???c cho là ??i di?n cho s? thành công, và tái hi?n chi?n th?ng c?a ??i ?ua thuy?n Synergy. Ḍng vodka này ???c miêu t? là ḍng r??u có kh?u v? tinh t?, h??ng v? t??i m?i v?i ??c tính t? nhiên c?a bi?n.
L?y c?m h?ng t? tinh th?n chi?n th?ng c?a ??i Beluga Polo, Belluga Allure có h??ng v? hài ḥa êm m??t v?i ghi chú nh? c?a bánh ḿ.

Beluga-Gold-Line-41136-8671-city-deluxe-guia-lujo-mundial

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status