Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Martel Ulitimate có m?t Châu Á

Martel Ulitimate có m?t Châu Á
Pernod Ricard – mi?n thu? Châu Á s? gi?i thi?u ḍng s?n ph?m cao c?p nh?t c?a Martell – The Ultimate Jewel – trong các th? tr??ng chính t? tháng 9 ??n tháng 11/2012.

Martell ‘Ultimate Jewel’ có m?t trong kênh mi?n thu? Châu Á

?? k? ni?m 100 n?m Martell Cordon Bleu, Martell b?t tay v?i nhà ch? tác trang s?c Boucheron, m?t trong nh?ng thành viên c?a t?p ?oàn kinh doanh hàng xa x? ph?m cao c?p c?a Pháp – Comite Colbert, ?? t?o nên m?t chai Cognac ??c nh?t vô nh?.

Trong chuy?n công du trong kênh mi?n thu? Châu Á, The Ultimate Jewel s? ???c tr?ng bày trong gian hàng ‘Martell Experience boutiques’ t?i sân bay qu?c t? Hong Kong trong tháng 9 và sân bay qu?c t? Kuala Lumpur trong tháng 10, t?i gian hàng c?a sân bay Changi Singapore t? 01 ??n 15/11.

Tùy viên th??ng hi?u Martell s? chào ?ón các khách hàng ti?m n?ng, c?ng nh? mang ??n cho du khách c? h?i hi?m có ???c chiêm ng??ng ki?t tác này. Nh?ng nhà s?u t?p c?ng nh? nh?ng khách hàng trung thành nh?t s? có c? h?i mua l?i ki?t tác The Ultimate Jewel trong s? ki?n ??u giá s?p t?i.

D? ki?n s? v??t qua 100,000 euro, nh?ng ki?t tác ban ??u s? ???c bán ??u giá vào cu?i n?m nay ?? ?ánh d?u ??nh cao c?a l? k? ni?m ni?m 100 n?m th??ng hi?u Martell Cordon Bleu.

Giám ??c th??ng hi?u cao c?p c?a Pernod Ricard – mi?n thu? Châu Á, Sandrine Tesniere cho bi?t: “The Ultimate Jewel v??t qua b?t c? th? ǵ mà chúng tôi t?ng th?y tr??c ?ây t? Martell v? s? ??c ?áo và sang tr?ng. Có th? mang t?i cho du khách trong kênh mi?n thu? Châu Á c? h?i hi?m có này th?c s? thú v? ??i v?i c? chúng tôi và các gian hàng mi?n thu?, và chúng tôi mong mu?n cung c?p cho c? khách hàng c?a chúng tôi và ng??i tiêu dùng s? ??c ?áo v??t b?c.”

Chai ch? tác th? công ???c mô t? nh? h́nh ?nh thu nh? c?a s? l?ch lăm mang ??m phong cách Pháp, c?ng ph?m tôn vinh truy?n th?ng và s? tinh t?. Làm t? pha lê cao c?p, chai này ???c cho là k?t h?p mô típ ??c tr?ng c?a nhà Martell theo m?t cách lăng m?n, s? d?ng ch?t li?u n?i b?t.

C? chai Martell ???c ch? tác b?ng vàng ?ính m?t viên kim c??ng, ???c hoàn thi?n v?i tên c?a nhà Cognac phía trên h́nh ?nh  ??i di?n cho m?t th? k? : d?u vô c?c ??i di?n cho con s? 100. C? chai làm n?i b?t ngh? thu?t ch?m kh?c vàng thông qua các gordon, m?t trong nh?ng d?u hi?u không th? nh?m l?n c?a nhà Boucheron.

Hoàn thi?n v?i con d?u b?ng vàng tr?ng, n?p b?ng vàng tr?ng ?ính v??ng mi?n b?ng ?á lapis xanh da tr?i, l?y b?m h?ng t? cabochon, m?t d?u hi?u khác bi?t n?a c?a nhà Boucheron.

The Ultimate Jewel ???c gi?i thi?u trong h?p thi?t k? ??c bi?t, s? d?ng màu xanh lam ??c tr?ng c?a Martell, lót b?ng da ḅ màu tr?ng ngà phía trong.

?? t?o nên v?t mang tính s?u t?m, m?t t?m kim lo?i 100 n?m ?ánh d?u s? ki?n này ???c gi?u phía trong m?t ng?n kéo c?a h?p.

Gi?i thi?u v? The Ultimate Jewel

The Ultimate Jewel ???c gi?i thi?u t?i m?t s? ??i t??ng khách hàng l?a ch?n, bao g?m H.S.H Hoàng t? Albert, H.S.H Công n??ng Charlene và H.R.H Caroline de Hanovre, trong l? k? ni?m m?t tr?m n?m Cordon Bleu t?i Hotel de Paris, Monaco, ngày 22 tháng 3 v?a qua. The Ultimate Jewel s? th?c hi?n chuy?n công du ṿng quanh th? gi?i, tr??c khi ???c ?em ra bán ??u giá vào cu?i n?m nay.

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status