Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Macallan Sherry Oak

Macallan Sherry Oak
Macalan ḍng r??u ??ng c?p trên th? tr??ng phân chia ra 2 lo?i : Fine Oak và Sherry Oak Ch?t l??ng và tiêu chu?n c?a c? 2 ??u ???c Macallan kh?ng ??nh là nh?ng h??ng v? tuy?t h?o nh?t. Nh?ng n?u b?n ?ă t?ng th? qua ḍng Sherry oak c?a macallan th́ b?n s? th?y m?t h??ng v? khó có th? t??ng t??ng ???c.

Macallan Sherry Oak

Nhà cung c?p nh?ng ḍng r??u ??ng c?p th? gi?i.

Macallan Sherry Oak ḍng r??u ??ng c?p mà nh?ng ng??i sành r??u trên th? gi?i s?u t?p.

Nh?ng thùng g? s?i lâu n?m quư giá ???c chuy?n t? Tây Ban Nha v? ?? làm r??u. Nh?ng tr??c tiên các thùng này ch?a ???c chuy?n sang Scotland ngay mà ??u tiên ph?i dùng ?? ? r??u vang làm t? nho c?a vùng Jerez - Tây ban Nha và r??u Sherry lâu n?m.

Sau khi ?ă qua r??u nho và r??u Sherry th́ s? ???c ph?i cùng n?ng gió trong ṿng hai n?m. 

Và cu?i cùng nh?ng thùng g? này m?i v??t qua 2000 d?m ?? ??n ???c vùng s?n xu?t c?a nhà Macallan.

Easter Elchies.jpg_JPEG_Image_.png.scaled980

 N?i ?ây c̣n ???c g?i là Thánh ??a Macallan

T?i ?ây, ng??i ta ti?n hành ? r??u và r??u m?i ch?ng c?t s? chín d?n, chín d?n trong các thùng g? này và chuy?n thành lo?i r??u Single Malt ??c tr?ng, màu s?c phong phú, g?i lên h??ng v? trái cây khô và h?i v? cay.
?ó là bí quy?t ?? làm sao cho ra ???c chai r??u Macallan Sherry Oak quư giá.
Món quà tri ân - và là th?c u?ng h?o h?ng cho nh?ng doanh nhân quư t?c

macallan in_lalique_cire_perdue_by_organic_web_design-d5rrvlk

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status