Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Macallan phiên b?n m?i

Macallan phiên b?n m?i
?? ?ng h? các ngh? s? có ti?ng trên th? gi?i. Macallan cho ra s?n ph?m gi?i h?n m?i mang t?a ?? ReMix. Là s?n ph?m qu?ng bá th??ng hi?u nh?ng c?ng là m?t ḍng Macallan gi?i h?n ???c các nhà ?ánh giá chuyên môn c?a Single Malt coi tr?ng. Tuy v?y ?? s? h?u m?t chai ReMix ngon c?a Macallan mang chút h??ng v? ngh? s? chúng ta c?ng s? ph?i b? ra m?t kho?n là 1.700 USD m?t s? ti?n không h? nh?. Nh?ng s? r?t ?m ḷng nh?ng ng??i yêu ngh? thu?t .

 

B?ng Giá m?i c?a Macallan : ?n vào xem

Daido Moriyama phiên b?n gi?i h?n m?i c?a The macallan

The Edrington Group v?a ra m?t phiên b?n gi?i h?n c?a whisky The Macallan ?? k? ni?m 75 n?m sinh nh?t c?a nhi?p ?nh gia ???ng ??i Daido Moriyama & tôn vinh nh?ng ?óng góp c?a ông cho l?nh v?c ngh? thu?t này.

V?i 500 chai ???c s?n xu?t & bán ??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch Châu Á.
Phiên b?n gi?i h?n này mang tên ‘The Macallan Masters of Photography: Capsule Edition – Daido Moriyama ‘Remix, Remixed’ . Tác ph?m này mang d?u ?n ki?t tác c?a Daido Moriyama t? cu?n sách n?i ti?ng cùng tên , ‘Remix’. M?i cu?n sách ??u mang ch? kư tay c?a nhi?p ?nh gia.

???c l?a ch?n b?i Chuyên gia v? whisky nhà Macallan – Bob Dalgarno, ḍng whisky này ???c tr??ng thành trong các thùng sherry khô ? r??u l?n ??u ( thùng s? 15,245) mang ??n s?c s?m cho ḍng Macallan này ( ?óng chai ? n?ng ?? 58,9% ABV).


Ḍng whisky màu anh ?ào s?m này ???c cho là m?t trong nh?ng phiên b?n whisky ??n có màu s?m nh?t t?ng ???c phát hành ?o theo thang màu 75 trên b?ng màu c?a Macallan. H??ng m?i ???c mô t? b?ng c?m t? ‘sang tr?ng và m?nh m?’ v?i h??ng nho khô, qu? sung, chà là và ?inh h??ng, t?ng c??ng b?i h??ng táo chin, anh ?ào ?en, chocolate, g?ng và g? tr?m. V? tr?n m??t, v?i v? cay nh? c?a v? cam, d?u chanh và g?ng, g?, gia v?, ??nh h??ng, ???c n?i ti?p b?i v? ng?t c?a m?t, v?i ?? ng?t sâu và v? chocolate ??ng. H?u v? kéo dài & ?m áp.

Giám ??c ph? trách m?ng whisky m?ch nha ??n c?a Edrington, Ken Grier cho bi?t: “Chúng tôi l?y c?m h?ng cho phiên b?n The Macallan Masters of Photography này v?i s? ki?n ??c quy?n ??c bi?t cùng s? hi?n di?n c?a Daido Moriyama, h? tr? b?i The Macallan t?i The Tate Modern, mang tiêu ?? ‘Menu’. 350 khách cùng tham d? & l?a ch?n các t?m ?nh c?a Daido Moriyama theo s? thích cá nhân c?a h?, nh?ng t?m ?nh sau ?ó s? ???c ?óng thành m?t cu?n sách b́a l?a mang ch? kư tay c?a Daido Moriyama.”

Ông cho bi?t thêm : “?i?u này ?ă t?o nên m?t ?n t??ng th?c s?, chúng tôi ti?p t?c chúc m?ng thành qu? này b?ng vi?c sáng t?o ra m?t phiên b?n gi?i h?n khác bi?t. Chúng tôi nh?n th?y s? ?am mê trong quan ?i?m ??y thách th?c c?ng nh? phong cách ch?p ?nh c?a Moriyama. S?c ?nh h??ng c?a ông ??n toàn b? gi?i ch?p ?nh c? ? Nh?t c?ng nh? th? gi?i ngày càng m?nh m? & sâu s?c, chúng tôi thích d?u ?n cu?c s?ng c?ng nh? công vi?c c?a ông trong phiên b?n m?i nh?t này.”
Phiên b?n gi?i h?n này s? có m?t trong các gian hàng DFS t?i sân Changi Singapore, Terminal 1,2 và 3, tham gia vào Tri?n lăm ‘Masters of Wines & Spirits World Traveller Showcase’ di?n ra t? gi?a tháng 11/2013 ??n cu?i tháng 2/2014.


T? tháng 1/2014, phiên b?n gi?i h?n này c?ng s? ???c tr?ng bày t?i các gian hàng bán l? du l?ch l?a ch?n khác. The Macallan Masters of Photography : Capsule Edition – Daido Moriyama ‘Remix, Remixed’ ???c bán v?i giá 1,750 ?ôla M?.

macallan remix-2_600

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status