Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Macallan ḍng r??u cao c?p

Macallan ḍng r??u cao c?p
Có th? b?n ?ă t?ng u?ng 1 chai Macallan, nh?ng b?n có bi?t r?ng ḍng r??u cao c?p này có 2 lo?i. 1 là Fine Oak, 2 là Sherry Oak. ???c ?ánh giá là có mùi v? ngon h?n, Sherry Oak giúp Macallan ??ng v?ng trên ḍng r??u Single Malt nh? mùi v? và ch?t r??u. Hăy cùng nhau xem qua m?t chút v? hai lo?i Macallan này nhé.

Macallan s? ??ng c?p th?t s?

XEM GIÁ R??U MACALLAN CÁC LO?I :  T?I ?ÂY

Macallan là m?t trong nh?ng lo?i r??u ???c nhi?u gi?i th??ng và ?ánh giá cao nh?t th? gi?i.

Danh ti?ng có m?t không hai này ???c xây d?ng d?a trên cam k?t c?a nh?ng b?c th?y ch? tác r??u m?nh và thùng r??u g?. H? là nh?ng ngh? nhân th?c s? không th? thi?u ??i v?i tên tu?i Macallan k? t? khi th??ng hi?u này ra ??i cách ?ây g?n hai th? k?.
Vi?c luôn t́m ki?m s? hoàn h?o m?t cách ??y nhi?t huy?t c?a các b?c th?y này ?ă ??m b?o ch?t l??ng nh?t quán c?a th??ng hi?u Macallan t? n?m 1824. Ngày nay ông Bod Dalgarno, ng??i làm r??u Macallan và ông George Espie ng??i s?n xu?t các thùng r??u Macallan là hi?n thân c?a s? t?n t?y và ??nh cao ngh? nghi?p ???c tích l?y và phát tri?n qua nhi?u th? h?.

macallan-ngon-nhat1

Sáu bí quy?t t?o nên ch?t l??ng

N?n t?ng t?o nên ki?t tác Macallan và nh?ng thùng g? ??ng r??u tuy?t v?i ?ó là sáu bí quy?t c?a Macallan. Nh?ng nhân t? ??c nh?t vô nh? k?p h?p l?i ?ă t?o cho Macallan tr? nên ??c bi?t ??n nh? v?y.

Y?u t? th? nh?t: Thánh ??a Macallan. C?n nhà c?a thái ?p th?i vua Jim ?? nh?t, c?n nhà phía ?ông c?a Elchies hănh di?n nh́n sang khu ch?ng c?t r??u Macallan t?i Speyside Scotland ???c xây d?ng n?m 1700, là thánh ??a c?a Macallan.

Y?u t? th? 2: nh?ng c?t ch?ng r??u nh? nh?n huy?n bí. Nh?ng c?t ch?ng c?t r??u b?ng ??ng nh? nh?n có h́nh thù ??c ?áo và luôn khiêu g?i s? hi?u k? c?a Macallan giúp thu gom ???c nh?ng h??ng v? m?i nh?t, ??c ?áo nh?t c?a Macallan.

Y?u t? th? 3: ph?n chi?t ngon nh?t. “Ph?n chi?t” là l??ng r??u ???c chi?t ra t? các c?t ??ng ch?ng c?t, Macallan ch?n l?y phân ?o?n ngon nh?t. Ch? 16% tinh túy nh?t trong s? này ???c ch?n l?a ?? ??a vào các thùng g? s?i.

Y?u t? th? 4: nh?ng thùng g? s?i ??c bi?t ?? ? r??u. Theo ông George Espie, ngh? nhân b?c th?y trong ch? tác thùng ? r??u c?a Macallan, th́ m?i thùng ? r??u ph?i ???c s?n xu?t th? công và ph?i ???c ch?n l?c r?t k? l??ng. Nguyên t?c không thay ?ôi trong vi?c l?a ch?n nh?ng thùng g? s?i ??c bi?t này ???c tuân th? nghiêm ng?t ?ă giúp t?o ra r?t nhi?u màu s?c và mùi v? tuy?t v?i ??c tr?ng khác nhau cho t?t c? các lo?i r??u Macallan.

whisky-barrels-hamruou1

Y?u t? th? 5: màu t? nhiên c?a Macallan. ??i v?i Macallan, chúng tôi luôn yêu c?u màu c?a r??u ph?i th?t t? nhiên. Màu c?a Macallan là s? ḥa quy?n gi?a r??u và g?, ?i?u ?ó ???c minh ch?ng qua hàng lo?t s?n ph?m c?a Macallan.

Y?u t? th? 6: không có r??u nào sánh b?ng Macallan. B?c th?y ch?ng c?t Macallan, Bob Dalgarno, luôn ?? m?t và quan sát r?t k? l??ng nh?ng thùng ? r??u ?ang trong các giai ?o?n ? và ông ph?i ch?n ?úng th?i ?i?m khi m?i thùng ? ??t ???c ?i?m chín mùi hoàn h?o ?? quy?t ??nh ?óng chai. Chính ngh? thu?t ??nh cao trong vi?c k?t h?p gi?a r??u và g? t?i nên ch?t l??ng tuy?t v?i c?a Macallan, lo?i whisky ngon nh?t th? gi?i.

?ôi nét v? Macallan Sherry Oak

Macallan là m?t trong nh?ng lo?i Single Malt ???c t??ng th??ng và ?ánh giá cao nh?t th? gi?i, và nó ti?p t?c là m?t chu?n m?c qua ?ó các s?n ph?m whisky khác ???c ?ánh giá.

Th?t v?y, tác gi? cu?n s? tay r??u và là chuyên gia r??u whisky n?i ti?ng th? gi?i Michael Jackson ?ă nh?n xét : “Không có lo?i r??u Malt nào ???c th? nh?n r?ng kh?p v? ??ng c?p nh? Macallan”.

nick-veasey-the-macallan-sherry-oak-12-years-old-limited-edition-series-1-620x413

Ngu?n g?c c?a r??u Macallan Sherry Oak

??ng c?p v??t tr?i c?a Macallan Sherry Oak ???c h́nh thành t? ngu?n g?c có m?t không hai c?a nó. Quá tŕnh ch?ng c?t ???c liên t?c ??t d??i s? giám sát c?a các b?c th?y Macallan v? ch?ng c?t r??u và ch? tác các thùng g?.

Macallan Sherry Oak ???c ? ??c bi?t trong thùng g? s?i ch?n l?a k? t? Jerez, Tây Ban Nha, các cây g? s?i ph?i tr?i qua m?t hành tŕnh dài ?? tr? thành thùng ??ng r??u. T? nh?ng thân g? quư giá ?ó, các thanh g? s?i ???c các bàn tay th? công t?i vùng Candiz c?a Tây Ban Nha, n?i mà truy?n th?ng ??t g? tr??c ?ây ?ă làm thay ??i tính ch?t hóa h?c c?a g? và b? sung vào ?ó thành ph?n r?t quan tr?ng trong quá tŕnh ? r??u.

Các thùng này ch?a ???c chuy?n sang Scotland ngay mà ??u tiên dùng ?? ? r??u vang làm t? nho c?a vùng Jerez, Tây ban Nha và r??u Sherry lâu n?m. Sau cùng là ?? cho dày d?n v?i n?ng gió trong ṿng hai n?m. Và ch? sau ?ó nh?ng thùng g? này m?i v??t qua 2000 d?m ?? ??n ???c vùng s?n xu?t r??u Macallan.

T?i ?ây ng??i ta ti?n hành ? r??u và r??u m?i ch?ng c?t s? chín d?n, chín d?n trong các thùng g? này và chuy?n thành lo?i r??u Single Malt ??c tr?ng, màu s?c phong phú, g?i lên h??ng v? trái cây khô và h?i v? cay.

image

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status