Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

L? H?i r??u Whisky hàng n?m

L? H?i r??u Whisky hàng n?m
Hàng n?m Singapor ??u t? ch?c nh?ng s? ki?n , l? h?i v? whisky mà c? th? gi?i ??u bi?t ??n. Nh?ng s? ki?n này gi?i thi?u v? các ḍng whisky m?i có các b??c thành công và nh?ng lo?i whisky l?n ??u xu?t hi?n tr??c công chúng, cùng v?i ?ó là tôn vinh nh?ng whisky danh ti?ng thành công r?c r? trong n?m v?a qua.

 

L? H?i Whisky hàng n?m ???c t? ch?c t?i Singapor

 

XEM GIÁ R??U NGO?I CÁC LO?I : T?I ?ÂY

Trong h?i men khi b?n nghe th?y t? Beerfest có th? b?n nh? ??n s? ki?n Bia hàng ??u t?i Singapore, ??ng v́ say ?? khi?n b?n b? l? và quên m?t các lo?i r??u mà n?m ngoái ???c gi?i thi?u t?i ?ây.
Không h? e s? , m?t l?n n?a ḍng r??u này tr? l?i và cùng m?t lo?i các lo?i Whisky và R??u vang khác n?m nay ???c tŕnh bày b?i Beam Suntory. Trong ?ó m?t cocktail m?i ??y sáng t?o c?ng ???c ra m?t t?i Beam Suntory Cocktail Bar. Nh?ng n?u b?n ?ang t́m ki?m m?t ly r??u m?nh - m?t th? ǵ ?ó v??t xa kh?i t??ng t??ng c?a b?n ?? nh?m nháp th́ ?ă có Morrison Bowmore nhà ch?ng c?t (MBD) ??i s? th??ng hi?u toàn c?u cho Gordon Dundas s? có m?t ?? chia s? nh?ng tr?i nghi?m v? r??u và l?i khuyên ??m tính ngh? thu?t cho nh?ng Scotch whisky ?ă ???c ?ánh giá cao. T?ng giám ??c Kan Otsuka ??n t? Nabedana Nhà máy bia c?a Fudoh Sake c?ng s? tham d?, n?i ông s? ??a du khách vào m?t cu?c hành tŕnh qua th? gi?i ?a d?ng c?a r??u Sake v?i các g?i ư v? cách th??ng th?c r??u m?nh truy?n th?ng c?a Nh?t B?n.

Ngoài nh?ng lo?i whisky b?n không ?? ư, b?n s? t́m th?y m?t s? lo?i whisky m?ch nha ??n Scotch n?i b?t - ph?i th? bao g?m các phiên b?n gi?i h?n m?i nh? Auchentoshan Trinh Oak, Cask Bowmore The Devil và Glen Garioch Vintage 1999 Sherry Cask, c?ng nh? d? tr? các Yamzaki Distiller và d? tr? các Hakushu Distiller. Các vùng c?ng s? gi?i thi?u nh?ng h??ng v? r??u whisky Ailen c?a các lo?i Cooleys t? nhà máy r??u, nhà máy ch?ng c?t ???c c?p phép lâu ??i nh?t ? Ireland và nhăn hi?u khác nh? Kilbeggan, Greenore và Connemara. 
B?n có th? t́m th?y danh sách ??y ?? các lo?i r??u m?nh t?i Beerfest Asia R??u & Whisky Experience.

suntory-beam-beerfest-asia-608x400

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status