Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

L? H?i Bia Heiniken

L? H?i Bia Heiniken
L? H?i Bia ???c t? ch?c hàng n?m t?a Vi?t Nam. Có thông l? t? n?m 2010 các l? h?i bia luôn ???c s? ?ng h? nhi?t t́nh c?a ng??i dân Vi?t Nam c?ng nh? toàn th? gi?i. M?t mùa L? H?i m?i l?i s?p b?t ??u, chúng ta ??ng l? b? qua nhé. Cheer !

L? H?i Bia Heiniken t? ch?c hàng n?m

XEM GIÁ BIA NH?P KH?U CÁC LO?I :  T?I ?ÂY 

Sau ?ây là m?t s? h́nh ?nh và thông tin v? L? H?i Bia hàng n?m và vài bu?i Party ?ón n?m m?i c?a bia Heiniken.

Alfred Heineken ?a? t??ng no?i: “Heineken không chi? la? bia Heineken co?n la? niê?m ?am mê va? s?? sa?ng khoa?i”. ?u?ng nh? tinh thâ?n cu?a nha? sa?ng lâ?p, Heineken không ng??ng sa?ng ta?o ra nh??ng s?? kiê?n ?ô?c ?a?o va? ?ô?t pha?, chinh phu?c ha?ng triê?u kha?n gia? trên thê? gi??i, gi?? v??ng vi? trí cu?a mô?t th??ng hiê?u bia ha?ng ?â?u.

bia4

Nh?ng cu?c “cách m?ng” v? bao b́ c?a th??ng hiê?u bia Heineken cao c?p qu?c t? luôn nh?n ???c s? chào ?ón n?ng nhi?t t? ng??i hâm m? trên kh?p th? gi?i, khi nh?ng thi?t k? ?n t??ng luôn ?i cu?ng mô?t h??ng vi? tuyê?t ha?o, châ?t l???ng th??ng ha?ng va? nh?ng tr?i nghi?m vô cùng thú v?.

e0dce46ab9e240e91324dc52c6c2a548

Tha?ng 11 na?y, Heineken tiê?p tu?c gi??i thiê?u ra thi? tr???ng Viê?t Nam diê?n ma?o lon m??i ???ng câ?p va? sang tro?ng ????c thiê?t kê? ???c biê?t cho mu?a lê? hô?i cuô?i n?m. Mâ?u thi?t k? lon ?ô?c ?a?o na?y s? chính th?c tr? thành m?u bao bi? th?ng nh?t trên 170 quô?c gia, sau màn ra m?t ??y ?n t??ng t?i thi? tr???ng Vi?t Nam.

?iê?m nhâ?n ???c biê?t nhâ?t trong m?u thi?t k? lon m?i chính là ngôi sao ?? nô?i bâ?t ?? vi? tri? bên hông tra?i cu?a lon, bi?u t??ng cho ch?t l??ng ?ích th?c và ??ng c?p sang tr?ng c?a th??ng hi?u Bia Heineken. Ngoài ra, toàn b? phâ?n nê?n cu?a thân lon b??ng châ?t liê?u aluminium (nhôm) a?nh ba?c giu?p lon Heineken trông hiê?n ?a?i và n?i b?t h?n nh?ng vâ?n gi?? nguyên ne?t ???c tr?ng truyê?n thô?ng cu?a th??ng hiê?u.

Screen-Shot-2013-04-25-at-11.49.26-PM-e8028

Vi?c ra m?t di?n m?o lon m?i s? giúp ??a Bia Heineken lên m?t n?c thang cao h?n v? tính cao c?p và bi?u t??ng nh?ng vâ?n luôn gi?? nguyên châ?t l???ng th???ng ha?ng ?ô?ng nhâ?t. ??c bi?t h?n n?a, vi?c ra m?t m?u lon ?ô?c ?a?o na?y se? la? s?? m? ??u hoành tráng cho chu?i s? ki?n “Heineken t?ng b?ng mùa l? h?i”, s? ki?n ?ang hâm nóng d?n b?u không khí r?n ràng và náo nhi?t c?a mùa l? h?i cu?i n?m t?i Vi?t Nam.

image001
?ây c?ng s? là m?u bao b́ th?ng nh?t toàn c?u thay th? cho m?u lon in n?i hi?n t?i c?a Heineken

Heineken-2

Ngôi sao ?? c?ng chính là ư t??ng ch? ??o c?a chu?i s? ki?n “Heineken t?ng b?ng mùa l? h?i”: Tái hi?n không khí l? h?i c?a 5 châu l?c ngay trên ???ng ph? Vi?t Nam, mang ??n cho ng??i hâm m? tr?i nghi?m ?ón mùa l? h?i t?ng b?ng nh?t trong n?m cùng th? gi?i.

Ha?nh tri?nh ?ô?c ?a?o na?y s? kéo dài xuyên su?t t? tháng 11.2013 ??n ??u tháng 1.2014 v?i 5 s?? kiê?n hoa?nh tra?ng ta?i ca?c tha?nh phô? l??n: ?à N?ng (9.11), Nha Trang (23.11), C?n Th? (7.12) và k?t thúc v?i 2 tra?i nghiê?m â?n t???ng t?i TP.HCM và Hà N?i trong ?êm 31.12, n?i các ?oàn di?u hành ??i di?n cho n?m châu l?c s? t? h?i trong m?t s? ki?n chào m?ng n?m m?i l?n nh?t t? tr??c ??n nay.

L?n ??u tiên, ng??i hâm m? Heineken s? ???c sô?ng trong m?t không gian l? h?i ??c ?áo ch?a t?ng có t?i Vi?t Nam và ???c tr? thành nh?ng ngh? s? tŕnh di?n t?i các s? ki?n.

Khán gi? s? là nh?ng s? gi? c?a tinh hoa l? h?i t? các châu l?c trên th? gi?i trong trang ph?c di?u hành ???c thi?t k? riêng vô cùng ?n t??ng, trên n?n nh?c c?a nh?ng giai ?i?u ??c tr?ng và ??y sôi ??ng c?a mô?i châu l?c.

Không d?ng l?i ?ó, m?i s? ki?n l? h?i c̣n là m?t ?a?i tiê?c âm nha?c bu?ng nô? cu?a ca?c nghê? s? quô?c tê? kê?t h??p cu?ng nghê? thuâ?t bi?u di?n a?nh sa?ng ?i?nh cao.

Trong không gian l? h?i sang tr?ng mang ??m d?u ?n Bia Heineken, khán gi? s? có nh?ng giây phút th?ng hoa ??y c?m xúc và b?t ng? v?i nhi?u ma?n tri?nh diê?n tuy?t v?i t? các ngh? s? n?i ti?ng trong và ngoài n??c. ?ây h?a h?n s? là nh?ng tr?i nghi?m l? h?i ??c bi?t ?n t??ng không th? b? qua trong n?m 2013.


H́nh ?nh mô ph?ng ?oàn di?u hành c?a châu Âu

Vào lúc 18 gi? 30 ngày 9.11 s?p t?i, l? h?i ??u tiên trong chu?i s? ki?n “Heineken t?ng b?ng mùa l? h?i” s? chính th?c ???c khai m?c t?i công viên Bi?n ?ông - TP.?à N?ng.

Nh?ng màn tŕnh di?n âm thanh, ánh sáng ??c ?áo, và nh?ng kho?nh kh?c r?c r? nh?t ??n t? các ?oàn di?u hành trong l? h?i này h?a h?n s? mang ??n cho khán gi? nh?ng tr?i nghi?m khó quên nh?t.

Ch??ng tri?nh hiê?n ?ang thu hu?t h?n 400.000 thành viên ??ng kư tham gia trên internet, va? ?ang nga?y ca?ng “no?ng” trên ca?c ma?ng xa? hô?i.

?? tr? thành m?t trong nh?ng ng??i may m?n ???c ch?n tŕnh di?n di?u hành, giành c? h?i nh?n vé m?i VIP c?a chu?i s? ki?n “Heineken t?ng b?ng mùa l? h?i” ? ?à N?ng và các thành ph? l?n khác, ??c bi?t là 40 su?t tham d? nh?ng l? h?i quô?c tê? l?n nh?t th? gi?i, ngay t? bây gi?, ng???i hâm mô? co? thê? truy c?p vào trang Facebook http://www.facebook.com/heineken ho??c website http://www.heineken.com/vn ?ê? b??t ?â?u tham gia va? chia se? cu?ng ba?n be?.

S?? kiê?n ra m?t di?n m?o m?i k?t h?p v?i ư t??ng ??c ?áo c?a chu?i s? ki?n “Heineken t?ng b?ng mùa l? h?i” n?m nay m?t l?n n?a kh?ng ??nh v? trí tiên phong cu?a mô?t th??ng hiê?u bia dâ?n ?â?u; ??ng th?i ch?ng minh cho n? l?c không ng?ng c?a Bia Heineken trong vi?c ?em ??n cho ng??i hâm m? Viê?t Nam nh?ng tr?i nghi?m ??ng c?p quô?c tê? â?n t???ng va? sa?ng ta?o, mang ??m d?u ?n c?a th??ng hi?u trong mùa l? h?i n?m nay.

Dau an_cho_su_hoan_hao_-_Heineken_1_UTTB

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status