Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Làm ??p b?ng r??u

Làm ??p b?ng r??u
R??u có l? t? duy c?a m?i ng??i luôn ch? ngh? dùng ?? u?ng mà ch?a ai ng? m?t công d?ng khác c?a nó là làm ??p.

Làm ??p b?ng r??u

B?n ?ă bao gi? ngh? ??n vi?c làm ??p b?ng r??u, d?u ?n hay nh?ng th? v?n ???c coi là ch? dùng làm thu?c ch?a? Hăy th? m?t vài công th?c d??i ?ây, b?n s? b? b?t ng?.

Mua ???c m?t l? kem d??ng da ??t ti?n, mác ngo?i ??y nh?ng ch?a ch?c ch? em ?ă yên tâm s? d?ng v́ trong ḷng c̣n canh cánh n?i lo li?u lo?i này có h?p v?i da ḿnh hay không, có gây d? ?ng hay không. Trong khi ?ó, thiên nhiên hào phóng ban t?ng c? m?t kho báu m? ph?m mà n?u chúng ta không bi?t t?n d?ng th́ th?t u?ng phí!

R??u D?a chu?t - m? ph?m d??ng da tuy?t v?i.

Ngoài cách ??p m?t n?, D?a chu?t c̣n ???c dùng ?? ngâm r??u. D?a chu?t c?t ra ngâm trong r??u tr?ng, ?? ng?m ch?ng m?t tháng s? có tác d?ng làm mát da, tr? b?ng n?ng, làm lành các ch?ng viêm s?ng, gi?m ?au và tr? da nh?n.

U?ng r??u d?a chu?t h?ng ngày giúp tr?ng da, gi?m các v?t nh?n và t?y s?ch n?t tàn nhang. Cách pha ch? r?t ??n gi?n: R?a s?ch d?a chu?t, ?? ráo n??c, c?t nh? và nghi?n nát. ?em ngâm r??u theo t? l? 1/3. Bu?c kín mi?ng l? ?? ch?ng 3 - 4 tu?n, l?c sang m?t l? m?i r?i c?t tr? trong t? l?nh. Pha r??u này vào n??c ?? t?m c?ng có tác d?ng t?t.

16-Cong-thuc-lam-ep-voi-ruou-vang


N?u da b?n b? r?p n?ng, có th? làm m?t n? d?a chu?t: Nghi?n nh? d?a chu?t, tr?n v?i b?t g?o và n??c ?? ??p da và gi? nguyên trong 15 phút r?i r?a s?ch b?ng n??c l?nh. Kem m?t n? này có tác d?ng làm d?u da, gi?m m?n ng?a.

V́ d?a chu?t có tác d?ng làm se da nên không nên dùng cho ng??i da khô. Nh?ng b?n có làn da nh?n có th? dùng n??c ép c?a D?a chu?t ?? làm m?t n? hàng ngày ?? gi?m ti?t bă nh?n, c?ng da r?t t?t.

R??u tr?ng ch?ng m?t m?i, ki?t s?c, làm ??p da:

Tr?ng ???c ?ánh trong r??u cho t?i khi s?i b?t th́ thêm ???ng vào. ?? dung d?ch này vào m?t c?c sành, cho c?c vào n?i n??c ?un cách th?y, hâm nóng r??u ?? u?ng.

R??u tr?ng có tác d?ng kích thích tu?n hoàn máu, làm ?m ng??i khi tr?i l?nh, ra m? hôi và gây bu?n ng?. Ng??i ta g?i ?ây là r??u làm ??p.

R??u nho sát khu?n, thanh l?c c? th?:

Các nghiên c?u khoa h?c cho th?y nho có tác d?ng kháng khu?n và u x?. N??c c?t Nho có tác d?ng sát khu?n và làm ch?c r?ng. M?i ngày u?ng m?t c?c r??u Nho có tác d?ng gi?m cholesterol trong máu. Nh? tác d?ng kích thích trao ??i ch?t, ?i?u ki?n u?ng ?i?u ??.

Ng??i ta c̣n dùng n??c ép Nho t??i ho?c khô ?? r?a m?t, có tác d?ng giúp se da, lành m?n nh?t và sát khu?n. ?n nhi?u nho giúp ch?t c?n bă, ??c h?i trong c? th?, l?i ti?u và nhu?n tràng.

D?u v?ng (mè) làm m?m da, ??p tóc:

D?u V?ng có tác d?ng nuôi d??ng và b?o v? tóc r?t t?t. M?i ngày xoa d?u v?ng lên da ??u có th? ng?n ch?ng r?ng tóc. Nên làm tr??c khi ?i ng?, trong nhi?u ngày liên t?c.

Có th? xoa d?u V?ng tr?n v?i n??c ép c? G?ng lên da ??u và tóc. Mài m?t nhánh G?ng, v?t l?y n??c, tr?n v?i d?u V?ng theo t? l? 1/1, khu?y ??u. Dùng h?n h?p này xoa da ??u có tác d?ng tr? gàu và ch?ng r?ng tóc.

G?ng c̣n có tác d?ng kích thích l?u thông máu trên da ??u giúp tóc phát tri?n ch?c kh?e. ?n nhi?u V?ng ?en rang c̣n giúp ng?n ng?a tóc b?c s?m. D?u v?ng c̣n giúp làm m?m da, thoa sau khi t?m ho?c tr??c khi xông h?i.

Geisha facial Shizuka Day Spa

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status