Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

K? nhân n?m th? r??u vang ng??i Vi?t

K? nhân n?m th? r??u vang ng??i Vi?t
K? nhân n?m r??u vang t?i Vi?t Nam, v?i ??u l??i có th? nh?n bi?t ???c trên 10.000 mùi khác nhau

K? nhân n?m th? r??u vang

Tô Vi?t là con trai nhà ngo?i giao Tô T??ng, sinh ra ?ă có n?ng khi?u ??c bi?t v? ng?i và n?m. Nh?ng ph?i ??n n?m 1984, khi r?i Vi?t Nam t?i Pháp theo h?c Th?c s? Lu?t và công pháp qu?c t? t?i ?H Nice, anh m?i có c? h?i phát hi?n ra kh? n?ng ?y c?a ḿnh. ?ó là khi anh ???c m?i ??n lănh ??a nho c?a m?t ng??i b?n cùng l?p và th??ng th?c th? n??c u?ng ???c t?o ra b?i nh?ng trái nho c?ng m?ng trong v??n.

C?ng nh? t?t c? m?i ng??i, l?n ??u tiên n?m r??u vang Tô Vi?t ch? c?m giác chua chua chát chát ? ??u l??i. V? sau, càng nhi?u l?n th? n?m, c?ng v?i hi?u bi?t thêm v? v?n hóa r??u nho, anh m?i hi?u, v́ sao ng??i ta thích thú th?c u?ng này ??n v?y. Vang không ch? ch?a ??ng trong nó giá tr? dinh d??ng mà c̣n giá tr? v?n hóa, l?ch s?, nh?ng hành trang x?ng ?áng ?? con ng??i ph?i t́m hi?u, khám phá.V́ th?, anh ??ng kư tham d? l?p ?ào t?o chuyên gia n?m th? r??u vang c?a tr??ng Du l?ch - Khách s?n ? Nice. T?t nghi?p khóa h?c, anh chính th?c chia tay ngành lu?t và tr? thành m?t trong nh?ng chuyên gia th? n?m r??u vang hàng ??u th? gi?i.

Hàng n?m, Tô Vi?t cùng nhi?u chuyên gia r??u vang trên th? gi?i ???c m?i ??n nhi?u qu?c gia tham gia các cu?c thi r??u vang qu?c t?. T?i nh?ng cu?c thi này, m?i chai vang ??u ???c b?c kín b?i gi?y tr?ng và ?ánh s? thách th?c m?i chuyên gia ph?i phát huy t?i ?a kh? n?ng th?, n?m c?a ḿnh. M?i ngày, m?t chuyên gia th? r??u ph?i th? n?m 70 - 100 lo?i vang, m?t n?m th? kho?ng vài ngh́n lo?i, trong khi ph?i gi? ??u óc luôn minh m?n, t?t c? giác quan t?nh táo, ?? ??a ra ???c nh?ng thông tin chính xác. H?c cách th?, n?m v?i Tô Vi?t là quá tŕnh tích l?y hàng ngày, hàng tháng, hàng n?m. B?t ??u t? vi?c h?c cách quan sát vang b?ng m?t th??ng, r??u trong hay ??c, r?c r? hay x?n r?i h?c cách ng?i b?ng m?i. Ng?i c?ng không ??n gi?n, b??c ??u chuyên gia ph?i ng?i r??u b?t ??ng trong ly, sau ?ó l?c cho vang sóng sánh và hít m?nh ?? c?m nh?n. N?m b?ng mi?ng là giai ?o?n cu?i xác ??nh chính xác h??ng v? r??u và s? hài ḥa gi?a ba y?u t? c?u thành c?a vang là chua, ng?t và chát.

Th??ng th?c vang là ngh? thu?t

Tô Vi?t cho bi?t, m?t chuyên gia th? n?m r??u vang tr??c h?t ph?i là ng??i yêu thích và am hi?u l?ch s? c?a nó. S?ng lâu n?m ? Pháp, anh may m?n khi ???c làm h?c tṛ c?a Frank Thomas, chuyên gia r??u gi?i nh?t châu âu n?m 2000. Anh c?ng t?ng làm vi?c cho nhi?u khách s?n 4 sao ? Pháp, có th?i gian làm vi?c v?i t?p ?oàn Khách s?n Hotel du Vin c?a chuyên gia r??u gi?i nh?t châu âu 1996, nh́ th? gi?i 1992và 2004, ông Gerard Basset t?i Anh.

???c s?ng trong x? s? r??u vang, cùng v?i nông dân ch?m sóc và thu ho?ch nho, Tô Vi?t thu?c ḷng nh?ng ??c ?i?m c?a nho, ??t tr?ng nho, các lo?i nho trên th? gi?i, hay các k? thu?t canh tác và c? nh?ng bí quy?t ?? t?o ra nh?ng lo?i vang khác nhau t? nh?ng lo?i nho khác nhau. Không sách v? nào quư giá b?ng nh?ng bài h?c th?c t? ?y. ?ó chính là nh?ng bí quy?t khi?n tài n?ng c?a Tô Vi?t ???c b?i ??p và th?ng hoa.

Tô Vi?t cho r?ng, r??u vang có l?ch s? lâu ??i gi?ng nh? b?t c? m?t n?n v?n hóa nào. U?ng vang là ta ?ă u?ng vào m?t n?n v?n hóa, l?ch s? lâu ??i cùng v?i nh?ng truy?n thuy?t c?a ng??i Ai C?p, La Mă hay Hy L?p. Vang c?ng là m?t th?c th? s?ng, ???c ví von b?ng nh?ng tính t?, nào là ??m th?m, m?m m?i, l? l?i.Vang c?ng có nh?ng cá tính khác mà ph?i là ng??i bi?t th??ng th?c m?i c?m nh?n ???c. Nho ???c tr?ng trên ??t pha sét s? cho lo?i vang u?ng m?m, m??t. Nho tr?ng trên ??t c?n khi u?ng ban ??u th?y khô, c?ng gi?ng nh? th?y tu kh? h?nh nh?ng th?m d?n s? ch?m ??n n?i tâm ??p ??, sâu kín. V́ v?y, th??ng th?c vang là ngh? thu?t, là ph?i l?c ?? vang t?a h??ng, là ph?i ng?m vang vu?t nh? thành ly, là ph?i n?m t?ng gi?t nh?...

Tô Vi?t gi? l?i r?t nhi?u nút chai. “??ng coi th??ng nh?ng chi?c nút chai. Nó ???c c?t, ti?n t? v? c?a cây s?i 25 n?m tu?i. Cây s?i càng lâu n?m, v? càng dày, nút chai càng dài th́ ??ng c?p c?a chai vang s? h?u chi?c nút ?ó càng l?n. Thông th??ng m?t chi?c nút ??ng c?p có chi?u dài kho?ng ch?ng 5,5cm”.

Th??ng th?c vang c?ng là c? m?t ngh? thu?t. Tô Vi?t cho bi?t: “Vang là th?c u?ng ?? chia s?, v?i kh?n tr?i bàn tr?ng và nh?ng chi?c ly s?ch s?. Tôi ch?a u?ng vang m?t ḿnh bao gi?. Nh?ng tôi ngh?, n?u c?n m?t ng??i b?n ?? chia s?, chúng ta có th? t́m th?y ? vang”.

4.000 là s? chuyên gia th?
n?m r??u vang t?i Pháp.

8.000 là s? chuyên gia t?i Nh?t. C̣n t?i Vi?t Nam, s? ng??i ???c ?ào t?o v? chuyên ngành r??u vang và s?n ph?m lên men ? các n??c châu âu (Pháp, ??c) có kho?ng 20 ng??i, t?p trung ? Hà N?i và TP H? Chí Minh.

 Ng?c Khuê (theo báo Ng??i ??i bi?u Nhân dân)

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status