Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ki?m ti?n nh? u?ng r??u

Ki?m ti?n nh? u?ng r??u
Ngh? Hot c?a nh?ng cô gái Vi?t t?i Nh?t. Nh?ng con ???ng ki?m nhi?u ti?n qua men r??u có ch?ng c?ng là con ???ng d? sa ngă n?u không gi? ḿnh nghiêm kh?c.

U?ng r??u ra ti?n - ngh? "Hot" c?a thi?u n? Nh?t

C?ng gi?ng các quán nh?u Vi?t Nam tuy?n “n? ti?p viên ngo?i h́nh tr? ??p” ?n m?c h? hang ?? câu khách nh?u, ngh? ti?p viên ? Nh?t ?̣i h?i các cô ph?i tr?, xinh, khéo nói chuy?n và bi?t u?ng R??u ??t ti?n v?i khách.

Ti?p tân m?t th?i là công vi?c b? khinh r? ? Nh?t B?n, nay l?i là m?t trong nh?ng ngh? “v??ng” cho gi?i ph? n? th?i suy thoái kinh t? ? x? s? m?t tr?i m?c.

Không “?i khách s?n”

C?ng gi?ng nh? các quán nh?u ? Vi?t Nam tuy?n “n? ti?p viên có ngo?i h́nh tr? ??p” ?n m?c h? hang ?? câu khách nh?u, ngh? ti?p viên ? Nh?t ?̣i h?i các cô ph?i khéo nói chuy?n, u?ng r??u ??t ti?n v?i khách. Mari Hamada, 17 tu?i, nói: “Khi c̣n tr?, ch? có u?ng r??u v?i ?àn ông m?i ki?m ???c ti?n”.

Các ti?p viên m?c váy d? h?i ch?c ch? ? nh?ng h?p ?êm, ch? khách “kêu” ng?i bàn cùng. H? ph?i bi?t tung h?ng nh?ng câu ?ùa t?c t?u c?a khách, gi?i t? v? l? l?i, nhơng nh?o ?? gây s? chú ư c?a nh?ng ông khách s?n sàng “boa s?p”. H? ph?i tr?, xinh m?i ???c tr? l??ng cao ?? có th? ?óng ti?n h?c cho tr??ng ho?c h?c ngh? ho?c ?? dành chu?n b? làm ?n, m? ti?m kinh doanh…

H? có th? h?n ?i ch?i v?i khách ngoài gi? làm vi?c, nh?ng không nh?t thi?t ph?i “bán dâm”, dù các t? ch?c ph? n? và tôn giáo báo ??ng r?ng ti?p viên có th? b? ép quan h? xác th?t v?i khách và sau này tr? thành ng??i c?a nh?ng ???ng dây bán dâm ng?m.

Các ti?p viên nói hi?m có chuy?n h? cùng khách “?i khách s?n”, v́ công vi?c ph?c v?, “nh?u t?i b?n” ??n t?n khuya ?ă v?t ki?t s?c c?a h?. Sau gi? làm vi?c, h? c̣n ph?i gi? l?i h?a ?i ch?i v?i khách và ch? v? ??n nhà lúc r?ng sáng là l?n ra ng? su?t ngày. C̣n khách mu?n “ch?i gái” th́ thích t́m ??n nh?ng ? bán dâm.

“Công chúa th?i hi?n ??i”

Nh?ng ngày ???c “óp” (off, các ti?p viên quán nh?u Vi?t Nam c?ng s? d?ng ch? “óp” này) h? tranh th? ng? bù. Serina Hoshino, 24 tu?i, cho bi?t cô ki?t s?c v́ u?ng quá nhi?u r??u m?nh, th?c khuya cùng nh?ng cu?c h?n ḥ v?i khách sau gi? làm vi?c. Nh?ng ???c cái là m?i tháng cô ki?m ???c 16.000USD, nhi?u h?n m?c l??ng c?a nhi?u cô gái cùng tu?i nh?ng 10 l?n.

Các ti?p viên th??ng ???c x?p h?ng “sao” tùy theo cô gái có ???c ḷng khách hay không. Các “sao” có khi ???c ch? quán bar ho?c v? tr??ng m? ti?c sinh nh?t ?? các khách “m?i” t?i m?ng ch? ti?c nh?ng quán “vô mánh”. Ho?c treo ?nh “sao” to b?ng ng??i th?t bên ngoài quán ?? câu khách, v?n có th? là nh?ng nhân viên ?n l??ng, doanh nhân.

Mineri Hayashi c?a h?p ?êm Celux ?ă ???c b?u nh? th?, ?nh cô th?t to ???c treo ngoài c?a vào ngày cô ???c ch? quán t? ch?c m?ng sinh nh?t: các khách “m?i” c?a cô ??u ??n d? ti?c, t?ng quà cho cô nh?ng ch? quán “trúng mánh”, ki?m ???c h?n 60.000USD t? b?a ti?c này. Hayashi nói ngh? này r?t vui và em gái cô m?i 17 tu?i c?ng mu?n n?i nghi?p.

Nhi?u thi?u n? Nh?t xem ra tin r?ng ngh? u?ng r??u có th? giúp các cô ki?m d? dàng 100.000USD/n?m, riêng các “siêu sao” có th? ki?m 300.000USD/n?m. Ngay c? ti?p viên làm vi?c bán th?i gian và lănh l??ng th?p c?ng ???c tr? ít nh?t 20USD/gi?, nh?ng v́ kinh t? suy gi?m ch? c̣n 16USD/gi?.

Th? v?n c̣n cao so v?i nh?ng ngh? khác làm vi?c ban ngày. V́ th?, ngày càng có nhi?u thi?u n? mu?n làm ti?p viên. Theo th?m ḍ v?i 1.154 n? sinh trung h?c c?a Vi?n Nghiên c?u v?n hóa Tokyo, ngh? ti?p tân ??ng h?ng 12 trong 40 ngh? ph? bi?n, trên c? công ch?c (h?ng 18) và y tá (h?ng 22).

Riêng t?i Tokyo có kho?ng 13.000 c? s? gi?i trí v? ?êm có n? ti?p viên, g?m nh?ng h?p ?êm ch? dành riêng cho gi?i chính khách ho?c lănh ??o các công ty, xí nghi?p. Các ti?p viên c?ng xu?t hi?n ? nh?ng quán b́nh dân.

T?i “khu ?èn ??” Kabuki-cho ? Tokyo luôn có ng??i tuy?n ti?p viên cho các quán. Có cô ???c m? d?n t?i, ?i?u ch?a h? x?y ra khi ?ây là m?t ngh? không ???c xă h?i tôn tr?ng. Kentaro Miura, ?i?u hành 7 h?p ?êm ? khu này, cho bi?t ngày càng có nhi?u thi?u n? có tŕnh ?? giáo d?c khác nhau làm ngh? ti?p viên: “H? không l??ng l? khi tr? thành ti?p viên, v́ ?ó là ngh? chóng ki?m ra ti?n”.

V?n tin chuy?n “Cô bé L? lem”

Ngh? ti?p tân “v??ng” c?ng nh? n?n v?n hóa b́nh dân: các b? phim truy?n h́nh nhi?u t?p b?t ??u mô t? các n? ti?p viên là nh?ng ph? n? l?p nghi?p thành ??t. Các ti?p viên c?ng ?ă vi?t nh?ng cu?n sách ?n khách, k? l? cách qu?n lư ??ng ti?n ki?m ???c ho?c “ngh? thu?t nói chuy?n v?i ?àn ông”. M?t t?p chí chuyên gi?i thi?u th?i trang ti?p viên ?ă thu hút ???c nhi?u n? ??c gi? “ngoài ngành”.

Nh?ng th?c t? l?i khác: h? th??ng làm vi?c nhi?u gi? v?i m?c l??ng th?p và v? trí công vi?c không ?n ??nh, nh?t là ??i v?i các cô không có b?ng ??i h?c. Ngay c? tr??c cu?c suy thoái kinh t?, g?n 70% thi?u n? Nh?t t? 20-24 tu?i ch? ???c làm nh?ng công vi?c ít l??ng và không b?o ??m lâu dài, theo m?t th?m ḍ v? nhân l?c lao ??ng c?a chính ph?. Khi suy thoái th́ t́nh h́nh càng t? h?n.

Nh?ng các thi?u n? v?n tin chuy?n “Cô bé L? lem” có th? ??n v?i ḿnh, nh? ?ă x?y ra v?i Eri Momoka, bà m? m?t con 27 tu?i t?ng “cày” ?? thoát nghèo tr??c khi tr? thành nhân viên c?a m?t kênh truy?n h́nh và ?ă m? ???c m?t ti?m bán qu?n áo, m? ph?m. Momoka th??ng nh?n ???c mail c?a nhi?u cô bé h?c ti?u h?c mu?n ???c nh? cô. Momoka nói: “V?i m?t cô bé, ngh? ti?p tân c?ng nh? m?t công chúa th?i hi?n ??i”.

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status