Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Kh?i ngu?n r??u vang

Kh?i ngu?n r??u vang
R??u vang hay c̣n g?i là r??u nho có t? nh?ng n?m nào tháng nào ng??i ta v?n c̣n m? h?, ch? bi?t r?ng th?c u?ng nhân t?o này là m?t ph?n không th? thi?u trong cu?c s?ng hàng ngày ng??i dân Hy L?p.

 

 

Kh?i ngu?n c?a r??u nho ??u tiên !

Chúng ta u?ng r??u nho hàng ngày và ?ôi khi các b?n t? h?i r??u nho xu?t x? t? ?âu. N?u ki?m tra trên internet th́ chúng ta s? ???c ??a v? th?i gian c?a th?n tho?i Hy L?p v?i v? th?n r??u nho Dyonisus, m?t v? th?n vui t??i và xinh ??p ho?c v? ?? qu?c Ba T? hùng m?nh trong truy?n thuy?t 1001 ?êm. Tuy nhiên là m?t ng??i công giáo ngoan ??o và ?ă ph?m vô s? t?i l?i th́ tôi thích nh?t là truy?n thuy?t làm r??u c?a Ông Noah.

Theo kinh c?u ??c th́ chính Ông Noah là ng??i u?ng ly r??u vang ??u tiên và c?ng là ng??i ??u tiên làm ra th? n??c u?ng th?m ngon và quy?n r? này.

vtcnews-wine-5-7-12

Câu chuy?n k? r?ng, trong th?i th??ng c?, th? gian này ?ă có l?n ph?i qua qua m?t tr?n l?t kh?ng khi?p, m?t c?n ??i h?ng th?y, khi?n cho t?t c? m?i sinh v?t s?ng trên m?t ??t ??u b? h?y di?t. ?ó là v́ h?i ?y nhân lo?i tr? thành sa ??a, t?i l?i ??n n?i Chúa mu?n h?y b? h?t ?i, ?? t?o d?ng m?t l?p ng??i m?i, thanh s?ch h?n, thay th? vào ?ó.
Ch? có m?t gia ?́nh c̣n trung thành v?i Chúa là gia ?́nh ông Noah, nên Chúa bèn b?o ông ?óng m?t chi?c thuy?n th?t l?n, ch?a ??y ?? l??ng th?c và v?t d?ng, r?i tuy?n l?a trong các loài sinh v?t, m?i loài hai con, m?t ??c m?t cái ?? ??a xu?ng thuy?n. Khi m?i vi?c ?ă hoàn t?t, Chúa cho m?a l? r?i liên ti?p trong 40 ngày và 40 ?êm, làm ch́m ng?p và gi?t ch?t t?t c? m?i v?t. ( híc..)
Khi m?a t?nh va n??c l?t rút d?n ?i, gia ?́nh ông Noah l?i ??t chân xu?ng ??t li?n ?? cày c?y ch?n nuôi, ti?p t?c cu?c s?ng. Lúc ?y ông th?y có r?t nhi?u cây nho m?c hoang d?i kh?p n?i và nh?ng chùm nho chín m?ng th́ th?t là th?m tho ngon ng?t. Ông sai con cháu ?i hái v? ?? ?n d?n. Nho ?em v? nhi?u ??n n?i ?n không h?t, ông bèn ép l?y n??c u?ng.

M?t hôm ông có vi?c ph?i ?i khá lâu. Khi v? ??n nhà th́ tr?i nóng b?c, ông v?a m?t l?i v?a khát nên ngh? ngay ??n chum n??c nho ng?t mát mà ông ?ă c?t ?i ?? dành. Ông l?y ra u?ng ?ng ?c m?t h?i cho ?ă khát. Nh?ng quái l?i, ch?t n??c nho quen thu?c m?i khi h́nh nh? ?ă bi?n ??i khác h?n, t? mùi ??n v?. Có ?i?u càng u?ng càng th?y phê, kèm theo ?ó là m?t c?m giác s??ng nh? ng??i ?i trên mây nên ông c? m?m môi u?ng măi cho ??n khi bu?n ng? th́ ?ánh m?t gi?c dài khoan khoái.
Và t? hôm ?ó, ?? có ???c th? n??c u?ng ?em l?i cho ḿnh thích thú nh? v?y, ông c? ?em trái nho ra ép l?y n??c, r?i c?t vào ch? mát cho nó lên men, ?? th?nh tho?ng l?y ra u?ng d?n.
Nh? v?y, theo câu chuy?n truy?n k? này th́ ông Noah chính là ng??i ??u tiên ?ă t́nh c? mà khám phá ra cách làm r??u vang.
Có l? c?ng v́ v?y mà các nhà th? ngày nay ??u dùng lo?i n??c nho lên men kèm v?i bánh thánh dành cho các con chiên trong các d?p l?.
Chuy?n tích là nh? v?y, tôi l?i hay có thói quen sau khi ??c m?t câu chuy?n th́ hay rút ra t? ?ó m?t bài h?c ǵ ?ó cho cu?c s?ng. Có 2 ?i?u theo tôi có th? c?m nh?n ???c t? câu chuy?n này :
1. N?u ta tin Chúa th́ s? có r??u vang u?ng dài dài !
2. ??ng s? s? b? ph?m vào cám d? ǵ ?ó sau khi u?ng r??u vang v́ tr??c khi có r??u vang th́ Ông Adam và Bà Eva c?ng ?ă ph?m t?i r?i.

vtcnews-wine-5-7-01

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status