Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Johnny walker & Sons ra m?t Châu Á

Johnny walker & Sons ra m?t Châu Á
S?n ph?m Johnny walker Sons cao c?p ?ă tr?i qua con ???ng dài ?? ??n v?i trung ?ông và Châu Á.


Du thuy?n ‘The John Walker & Sons Voyager’ v?a c?p b?n ?i?m ??n cu?i cùng t?i Dubai ?? ra m?t John Walker & Sons Odyssey trong khu v?c Trung ?ông & B?c Phi.

Ḍng Scotch whisky pha tr?n hi?m có này ???c gi?i thi?u t?i m?t s? ki?n di?n ra trên du thuy?n, ch? tŕ b?i giám ??c ?i?u hành Diageo kênh Bán l? du l?ch toàn c?u & Trung ?ông, Roland Abella, giám ??c ?i?u hành Diageo Paul Walsh và Ch? t?ch Diageo Châu Á – Thái B́nh D??ng, Gilbert Ghostine.
Du thuy?n này ?ă th?c hi?n hành tŕnh xuyên Châu Á – Thái B́nh D??ng và Trung ?ông ?? gi?i thi?u s?n ph?m .

Sons-Voyager 1008 6
T?i Dubai, các khách m?i ??c bi?t ???c chào ?ón ??n v?i ti?c th? n?m whisky, ???c l?y c?m h?ng t? t?m nh́n & tinh th?n kinh doanh c?a Ngài Alexander Walker, ??ng th?i k? ni?m 80 ra ??i c?a m?t trong nh?ng c?i ti?n mang tính ??t phá c?a ông – chai decanter whisky có th? di chuy?n theo chuy?n ??ng c?a bi?n.
Giám ??c ?i?u hành Diageo GTME, Roland Abella cho bi?t: “John Walker & Sons Voyager mang ??n tr?i nghi?m ??nh cao cho nh?ng ng??i am hi?u v? r??u m?nh cao c?p và chuy?n vi?ng th?m t?i Dubai cho phép chúng tôi t? ch?c m?t s? ki?n ??c ?áo cho nh?ng khách hàng khu v?c Trung ?ông c?a chúng tôi, th? hi?n cam k?t c?a chúng tôi trong s? h?p tác v?i h? trong t??ng lai ?? cao c?p hóa kênh bán l? du l?ch trong khu v?c.”

2
“Cao c?p hóa danh m?c hàng hóa là chi?n l??c ?u tiên ??i v?i chúng tôi và chúng tôi ?ă th?y ???c nh?ng k?t qu? tuy?t v?i v?i s? ra m?t c?a m?t lo?t s?n ph?m m?i nh? Johnnie Walker XR 21YO, Johnnie Walker Blue Label The Casks Edition và bây gi? là John Walker & Sons Odyssey. Chúng tôi cam k?t ?áp ?ng nh?ng nhu c?u ??c ?áo, và phát tri?n th? hi?u c?a ng??i tiêu dùng cao c?p trong khu v?c, ??ng th?i phát tri?n nh?ng tr?i nghi?m cao c?p th?c s? h?p d?n cho h?.”
Sau khi ???c ?ón t?i c?ng, khách ???c m?i lên thuy?n g? abras truy?n th?ng ?? ??n v?i John Walker & Sons Voyager neo t?i Dubai Creek Yatch Club. Trên boong thuy?n, khách m?i ???c gi?i thi?u v? di s?n nhà John Walker & Sons & ???c t? v?n v? Scotch whisky pha tr?n b?i ??i s? th??ng hi?u toàn c?u c?a Johnnie Walker – Tom Jones.
Giám ??c ?i?u hành Diageo, Paul Walsh cho biêt: “Khu v?c này là khu v?c chi?n l??c quan tr?ng ??i v?i s? t?ng tr??ng c?a th? tr??ng tiêu dùng cao c?p. T?c ?? phát tri?n và t?ng tr??ng kinh t? ti?p t?c ?áng chú ư. S? t?ng tr??ng m?nh m? c?a th? tr??ng n?i ??a c?ng nh? t?m quan tr?ng c?a Trung ?ông gi?ng nh? c?u n?i kênh du l?ch toàn c?u, ??ng ngh?a v?i vi?c th? tr??ng cao c?p t?i ?ây ?óng vai tṛ quan tr?ng trong vi?c thúc ??y t?c ?? t?ng tr??ng cho Diageo.”
“S? t?ng tr??ng này s? ???c thúc ??y b?i danh m?c s?n ph?m cao c?p & siêu cao c?p, ??c bi?t, b?i Scotch Whisky, v?n d?n ??u doanh s? bán ra c?a chúng tôi trong toàn khu v?c.’
gbWTqyryCInUnlfl7FuvOQ
John Walker & Sons Voyager b?t ??u hành tŕnh vào tháng 9 n?m ngoái, và ?ă c?p c?ng t?i Trung Qu?c, ?ài Loan, Hong Kong, Philippines, Vi?t Nam, Thái Lan, Singapore và Dubai.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status