Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Johnnie walker và Paris

Johnnie walker và Paris
Johnnie walker Blue Label ḍng s?n ph?m cao c?p trên toàn th? gi?i. Trong tháng này Johnnie walker có 1 ch??ng tŕnh ??c bi?t cho nh?ng khách hàng t?i Paris, ?ó là kh?c tên c?a m?i v? khách lên chai khi mua s?n ph?m r??u ??ng c?p này. N?u b?n ?ang ? Paris ??ng b? l? d?p này nhé .

diageo ??a mô h́nh gian hàng ‘?a giác quan’ johnnie walker blue t?i paris cdg

XEM GIÁ CÁC LO?I R??U JOHNNIE WALKER KHÁC  : T?I ?ÂY

Diageo kênh bán l? du l?ch toàn c?u & Trung ?ông (GTME) và Hi?p h?i các nhà phân ph?i t?i các c?ng hàng không (SDA) v?a khai tr??ng gian hàng Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky t?i sân bay Paris Charles de Gaulle. Gian hàng này ???c m? t? tháng tr??c và s? ch?y ??n cu?i tháng này.

johnnie walker_0514_300

N?m t?i Terminal 2E, c?a M, gian hàng này là gian hàng ??u tiên trong chu?i các gian hàng ‘pop-up’ s?p t?i t?i các sân bay trên toàn th? gi?i. ??a ?i?m chính xác c?a các gian hàng khác s? ???c công b? sau.

johnnie walker_0514_600


Gian hàng này bao g?m qu?y bar th? n?m n?i du khách có th? ch?m vào, n?m th?, và c?m nh?n các y?u t? t?o nên h?n h?p pha tr?n Johnnie Walker.

Blue-Label


Gian hàng v?i ba b?c t??ng trên m?t c?u trúc công. B?c t??ng ??u tiên gi?i hi?u cách mà Johnnie Walker Blue Label ???c ? trong các thùng g? s?i quư hi?m. B?c t??ng th? hai t?p trung vào ngh? th? công phía sau Johnnie Walker Blue Label và b?c t??ng th? ba bao g?m m?t ?oan phim ng?n gi?i thi?u cách m?t ḍng whisky pha tr?n ???c s?n xu?t.

Khách hàng mua m?t chai Johnnie Walker Blue Label có th? kh?c thông ?i?p riêng lên thân chai mi?n phí. 

Giám ??c ti?p th? Diageo kênh bán l? du l?ch toàn c?u & Trung ?ông, Steve White cho bi?t: “Gian hàng ‘?a giác quan’ tiên phong này n?i ti?p s? thành công n?i b?t c?a tri?n lăm Johnnie Walker Blue Label t?i London, Miami và Changi. Thông qua ch??ng tŕnh ra m?t này và các ch??ng tŕnh cài ??t khác cho các sân bay trên toàn c?u, chúng tôi ?ang t?ng c??ng cam k?t v? ??i m?i trong kênh bán l? du l?ch b?ng vi?c ?em ??n m?t tr?i nghi?m mua s?m sang tr?ng & ??c ?áo.”

Giám ??c ti?p th? c?a SDA Core Business, Sandrine Mercier cho bi?t thêm: “Chúng tôi r?t vui ???c mang t?i cho các khách hàng c?a chúng tôi m?t tr?i nghi?m ??c ?áo th?t s? trong giam hàng tiêu bi?u c?a Mi?n thu? Paris. Gian hàng pop-up này cho phép h? khám phá nh?ng th? m?i l?, ??c ?áo & ??c bi?t t?ng c??ng ??nh h??ng ‘Tr?i nghi?m mua s?m ??nh cao’ c?a chúng tôi, th? giúp chúng tôi tr? nên khác bi?t v?i các sân bay khác.”

Johnnie-Walker-Blue-Terrace

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status