Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Johnnie walker ra s?n ph?m m?i

Johnnie walker ra s?n ph?m m?i
L?i m?t s?n ph?m ??ng c?p n?a c?a Johnnie walker ra m?t và ch? có 160 chai xu?t ra trên toàn th? gi?i. Tính ??n hi?n nay ?ây là s?n ph?m có giá tr? cao nh?t c?a th??ng hi?u r??u s? 1 th? gi?i Johnnie walker. ?i kèm v?i giá tr? Kh?ng th́ ?ây là s?n ph?m có ???c s? ?ánh giá cao c?a gi?i chuyên môn v? r??u. H́nh th?c có th? là s? k?t h?p c?a King George V và The John, tuy không có s? phá cách nh?ng ch? m?t chút thay ??i ? nút chai l?i ?em ??n s? sang tr?ng quư phái ??n k? l?. Hăy cùng dơi theo nh?ng s?n ph?m ??ng c?p c?a Johnnie walker b?n nhé !

Giá các s?n ph?m c?a Johnnie Walker : Xem T?i ?ây

diageo ra m?t ḍng whisky m?ch nha ??n quư hi?m brora 40 n?m tu?i.

Diageo kênh bán l? du l?ch toàn c?u & Trung ?ông (GTME) v?a phát hành 160 chai Brora 40 n?m tu?i  t? nhà máy ch?ng c?t m?ch nha ??n ?ă ?óng c?a t? lâu – BRORA, ???c bán ??c quy?n trên toàn th? gi?i trong h? th?ng phân ph?i tr?c tuy?n c?a World Duty Free Group, ??t hàng tr??c t?i www.worldofwhiskies.com
???c ?óng chai t? thùng ??n duy nh?t, chai Brora này ???c bán v?i giá 6,995 b?ng Anh – ḍng whisky ??n ??t giá nh?t t?ng ???c tung ra th? tr??ng c?a Diageo.

Ḍng whisky ??n màu vàng nh?t này, ???c ?óng chai ? n?ng ?? thùng 59,1%, t? thùng ??n ???c ch?ng c?t vào n?m 1972, ?ây là ḍng whisky Brora 40 n?m tu?i ??u tiên t?ng ???c ?óng chai, và c?ng là ḍng whisky ??n lâu n?m nh?t, hi?m có nh?t t? nhà máy ch?ng c?t Brora t?ng ???c phát hành. Ḍng whisky này ???c ?óng chai t? nh?ng ǵ ???c coi là xu?t s?c nh?t c?a whisky khói m?nh – l?y t? kho d? tr? n?m 1972.
Chai decanter ???c gi?i thi?u trong h?p g?, theo phong cách c?a nhà máy ch?ng c?t Brora, nhà máy ?ă ?óng c?a t? n?m 1983. H?p g? này ???c ch? tác th? công b?i nh?ng th? th? công riêng c?a N? Hoàng t?i N.E.J Stevenson Ltd, nh?ng ng??i t?ng t?o ra chi?c r??ng c?a Diamond Jubilee b?i John Walker & Sons.
Ḍng whisky này ???c ch?a trong chai decanter pha lê mang bi?u t??ng vàng c?a Scottish Wildcat, ng??i giám h? c?a nhà máy ch?ng c?t ?ă ?óng c?a này, và c?ng là d?u hi?u riêng c?a ng??i sáng l?p nên nhà máy ch?ng c?t này, Công t??c x? Sutherland. Nút pha lê dduwwocj ch?m kh?c con s? 40 và chai decanter v?i c? ??ng kh?c chi ti?t quá tŕnh ch?ng c?t vào n?m 1972.
Giám ??c ti?p th? toàn c?u c?a Diageo GTME, Steve White cho bi?t: “Chúng tôi ?ă ch?n l?a ?? ra m?t ḍng whisky m?ch nha ??n ??t giá nh?t c?a Diageo, Brora 40 n?m tu?i, thông qua quan h? ??i tác ??c quy?n v?i World Duty Free Group UK. Chúng tôi tin t??ng r?ng ch?t l??ng cao và tính ch?t hi?m có c?a ḍng whisky này s? làm vui ḷng & t?o s? thích thú cho các nhà s?u t?p whisky ??n c?ng nh? nh?ng ng??i hâm m?, nh?ng ng??i mu?n b? sung m?t chai whisky vào b? s?u t?p whisky cao c?p ???c ?ánh giá cao c?a h?.”
Tr??ng ngành hàng r??u c?a World Duty Free Group, David de Miguel cho bi?t thêm : “Th?t tuy?t khi ???c h?p tác v?i Diageo trong chi?n d?ch ra m?t toàn c?a c?a ḍng whisky m?ch nha ??n này, ?i?u này cho th?y kh? n?ng c?a chúng tôi trong vi?c không ng?ng mang t?i cho khách hàng nh?ng ḍng whisky ??c ?áo trong gian hàng c?a chúng tôi. Ch?t l??ng ??c bi?t c?a ḍng whisky quư hi?m này s? thu hút nh?ng ng??i sành s?i v? whisky, giúp làm n?i b?t danh ti?ng c?a chúng tôi v?i t? cách là nh?ng chuy?n gia v? whisky v?i chuyên môn t?t nh?t.”
Brora 40 n?m tu?i ???c bán thông qua kênh ??t hàng tr??c t?i www.worldofwhiskies.com, v?i giá bán l? 6,995 b?ng Anh/ chai 70cl, và s? có m?t trong b? s?u t?p l?a ch?n c?a UK World of Whiskies và các gian hàng c?a World Duty Free Groupe t? 21 tháng 04 n?m 2014.

brora 40yo_decanter_case

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status