Mua r??u Johnnie walker, Johnnie walker Gold
Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Johnnie Walker Gold Label

Johnnie Walker Gold Label
Johnnie walker Gold Label Reserver ???c ra m?t n?m 2009 t?i th? tr??ng Vi?t. V?i 100 % s?n ph?m chính hăng trên th? tr??ng cùng m?u mă sang tr?ng, Johnnie walker Gold label ?ă và ?ang có ???c ni?m tin t??ng c?a nh?ng ng??i dân Vi?t.

 

R??u JOHNNIE WALKER GOLD LABEL RESERVE

 

VÀNG ??C BI?T C?A WHISKY

S?c vàng óng ánh v?i h??ng v? êm d?u nh?ng sâu l?ng, Johnnie Walker Gold Label Reserve ???c m?nh danh là tuy?t tác c?a m?i th?i ??i. S?n ph?m ???c t?o ra t? m?t vài lo?i whiky h?o h?ng nh?t c?a Johnnie Walker.
Khi th? nguyên li?u t?t nh?t n?m trong bàn tay c?a b?c th?y

Là ng??i n?m gi? ngh? thu?t pha ch? Scotch Whisky, Nhà Pha Ch? Tr??ng có m?t Kho Tàng Riêng tr? nh?ng lo?i Scotch Whisky th??ng h?o h?ng kh?ng l? mà Johnnie Walker s? h?u trên toàn th? gi?i.

T? Kho Tàng Riêng c?a ḿnh, Nhà Pha Ch? Tr??ng t? tay l?a ra m?t s? lo?i Scotch Whisky h?o h?ng nh?t dành ?? ch? tác Johnnie Walker Gold Label Reserve. Là Johnnie Walker Gold Label, nh?ng ??c bi?t h?n nhi?u b?i ?? hài ḥa trong h??ng v?, s?c r??u vàng óng v?i h??ng v? ngon không ǵ sánh ???c… ?ích th?c vàng ??c bi?t c?a Scotch Whisky.
Ḷ r??u clynelish, ??c nh?t vô nh?

Linh h?n c?a Johnnie Walker Gold Label Reserve, chính là Clynelish, lo?i whisky m?ch nha ??n ?a thích c?a Nhà Pha Ch? Tr??ng. Whisky này hi?m ??n m?c th? k? tr??c, ch? có m?t s? ít khách hàng có th? ??t mua.

“Kh?p th? gi?i không có m?y ḷ r??u ???c nh? Clynelish. Whisky là ra ? ?ây có màu s?c và h??ng v? xa hoa ?áng ng?c nhiên. Và sau 200 n?m k? t? m? ch?ng c?t ??u tiên, th?t khó tin là ch?t l??ng whisky Clynelish v?n không m?y may thay ??i. Qu? là r?t hi?m có!” – Jim Beveridge, Nhà Pha Ch? Tr??ng c?a Johnnie Walker (2007)

M?t con d?u m?t chu?n m?c hoàn h?o

Ch? ??n khi Nhà Pha Ch? Tr??ng hoàn toàn yên tâm r?ng, trong m?i gi?t whisky c?a Johnie Walker Gold Label Reserve ??u ch?a ??ng di s?n vàng c?a Johnnie Walker, ông m?i t? tay ?óng D?u Ch?ng Nh?n B?i Nhà Pha Ch? Tr??ng – ??m b?a cao nh?t v? ch?t l??ng và ?ích th?c c?a Johnie Walker.
H??ng v? m? măn

C?u k? nh?ng r?t hài ḥa, ng?m Johnnie Walker Gold Label Reserve ??u tiên mang ??n cho ng??i th??ng th?c c?m giác ?a xúc c?m – t? cái ng?t tṛn ??y c?a m?t ong sánh cùng h??ng th?m c?a trái cây, ?âu ?ó chút v? g? tùng, v? chanh và khói. K?t thúc b?ng m?t d? v? n?ng nàn, êm ái nh? kem kéo dài có th? làm hài ḷng ngay c? kh?u v? c?a ng??i khó tính nh?t. ngon ??n th?, v́ Johnnie Walker Gold Label Reserve ph?i x?ng ?áng v?i di s?n vàng c?a gia ?́nh Johnnie Walker.

Johnnie-Walker-Gold-Label-display.docx

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status