Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

John Walker & Sons Voyage

John Walker & Sons Voyage
Thuy?n bu?m Montigne, cung c?p b?i Prometheus Marine cho chuy?n công du – ‘The John Walker Sons Voyage’ – d? án ??c bi?t tham v?ng.

Thuy?n bu?m Montigne, cung c?p b?i Prometheus Marine cho chuy?n công du – ‘The John Walker & Sons Voyage’ – d? án ??c bi?t tham v?ng

Prometheus, công ty kinh doanh du thuy?n sang tr?ng hàng ??u Singapore, v?a cung c?p gói d?ch v? t? v?n hàng h?i cao c?p – ???c coi là ??nh cao c?a s? phát tri?n trong ngành cung c?p d?ch v? hàng h?i – nh?m gi?i thi?u ḍng whisky pha tr?n m?i c?a Johnnie Walker.

‘Odyssey’, ???c mô t? nh? ḍng ‘triple malt l?y c?m h?ng t? k? nguyên vàng c?a ngành du l?ch bi?n’, ???c phát tri?n b?i chuyên gia pha ch? Jim Beveridge, t? nh?ng ghi chú vi?t tay c?a ngài Alexander Walker. H?n h?p pha tr?n m?i này ???c gi?i thi?u t?i m?t s? khách hàng ch?n l?c trong khu v?c Châu Á – Thái B́nh D??ng b?i ??i s? th??ng hi?u Tom Jones, trên siêu du thuy?n ‘Montigne’, thuy?n bu?m ba c?t tr? tuy?t ??p dài 57m ???c ??c bi?t cung c?p b?i Prometheus Marine cho ‘The John Walker & Sons Voyager’, m?t d? án ??c bi?t ??y tham v?ng.

Prometheus Marine ?ă h?p tác cùng v?i Diageo, công ty kinh doanh hàng tiêu dùng cao c?p – chuyên s?n xu?t nh?ng th??ng hi?u hàng ??u th? gi?i nh? Johnnie Walker, t? tháng 10 n?m 2011, khi công ty ???c liên h? & yêu c?u t́m ki?m m?t du thuy?n phù h?p cho d? án này. Vào tháng 3 n?m nay, công ty ?ă ???c Diageo thuê ?? cung c?p các d?ch v? t? v?n v? t?t c? các v?n ?? liên quan ??n hàng h?i liên quan ??n chuy?n công du trong khu v?c này.

Nh?ng th? thách trong d? án c?ng khá l?n. Prometheus Marine ?ă hoàn thành tour trinh sát t?t c? các c?ng mà Montigne s? c?p b?n, ?? ??m b?o tính an toàn & phù h?p, và ?? chu?n b? các th? t?c hành chính cho s? xu?t hi?n c?a du thuy?n t?i t?ng c?ng. M?t s? v?n ?? trong ?ó bao g?m vi?c s? d?ng c?ng bi?n th??ng m?i v?i s? ?nh h??ng ?áng k? c?a th?y tri?u ( v?n là v?n ?? l?n ??i v?i du thuy?n có m?n thuy?n th?p nh? ‘Montigne’), ng??i ta ph?i ch? t?o m?t l?i ?i ??c bi?t cho các lo?i c?u c?ng này, cùng v?i vi?c s?p x?p ??c bi?t ?? b?o v? du thuy?n ??t giá này. C?ng xu?t hi?n r?t nhi?u khó kh?n trong vi?c hoàn t?t c?c th? t?c hành chính, ??c bi?t t?i Th??ng H?i, Trung Qu?c, n?i g?n nh? không có s? vi?ng th?m nào c?a các du thuy?n nh? Montignac, v́ v?y s? s?p x?p này ???c coi nh? ‘l?n ??u tiên’.

Ngoài ra, du thuy?n cao c?p Montignac c?ng tr?i qua m?t s? thay ??i v? n?i th?t, ??c bi?t cho d? án Voyager, bao g?m vi?c t?o ra các khu gi?i trí b? sung, tân trang các cabin, ??c bi?t ‘th??ng hi?u hóa’ boong thuy?n cho Diageo, th?m chí là s? thay ??i tên t?m th?i cho du thuy?n này. K?t qu? là ?i?m nh? neo siêu sang tr?ng cho ḍng whisky pha tr?n ??c ?áo m?i, trong ?ó, m?i không gian trên thuy?n ??u k? v? câu chuy?n sáng t?o c?a chính nó c?ng nh? di s?n th??ng hi?u Johnnie Walker.

Craig Marcombe, t?ng giám ??c kiêm chuyên gia t? v?n hàng h?i c?a Prometheus Marine, ng??i ch?u trách nhi?m  trong d? án này, cho bi?t, “Prometheus Marine r?t vui m?ng ???c tham gia vào d? án ??c bi?t này. M?c chúng tôi làm vi?c trong l?nh v?c t? v?n ch? y?u v? hàng h?i, nghiên c?u tính kh? thi hàng h?i và qu?n lư d? án, cam k?t c?a chúng tôi trong hành tŕnh ‘The John Walker & Sons Voyager’ ph?n ánh s? ?a d?ng v? kinh nghi?m và chuyên môn c?a chúng tôi trong ngành t? v?n hàng h?i trong b?i c?nh r?ng nh?t có th?.”

Thuy?n bu?m Montignac s? th?c hi?n hành tŕnh t? Th??ng H?i ??n Mumbai trong ṿng 6 tháng. Các qu?c gia khác và du thuy?n này s? ghé th?m bao g?m : ?ài Loan, H?ng Kong, Philippines, Vi?t Nam, và Singapore vào ??u tháng 1 n?m 2013.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status