Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

John Walker & Sons Odyssey

John Walker & Sons Odyssey
Johnny walker cho ra m?t s?n ph?m con c?ng theo ư t??ng c?a Alexander walker. V?i s? pha tr?n tuy?t v?i c?a John Walker Sons Odyssey mang ??n nh?ng tr?i nghi?m thú v? trong ḷng ng??i s?u t?p.

hành tŕnh m?i b?t ??u khi john walker & sons ra m?t h?n h?p pha tr?n sang tr?ng m?i

Diageo, ch? s? h?u John Walker & Sons, s? tung s?n ph?m m?i – John Walker & Sons Odyssey, ḍng Scotch whisky pha tr?n siêu cao c?p, l?y c?m h?ng t? t?m nh́n & b? óc kinh doanh c?a m?t trong nh?ng ng??i tiên phong c?a công ty – ngài Alexander Walker.

Odyssey s? ra m?t trong kênh bán l? du l?ch b?t ??u t? 01 tháng 9 t?i sân bay Changi, Singapore và Pudong, Th??ng H?i, theo sau là hàng lo?t ch??ng tŕnh ra m?t trong kh?p các gian hàng bán l? du l?ch toàn c?u. Giá bán l? d? ki?n 950 ?ôla M?.

Ḍng s?n ph?m m?i k? ni?m 80 n?m ra ??i c?a m?t trong nh?ng thành t?u ??i m?i ?áng chú ư nh?t c?a ngài Alexander Walker – chai decanter whisky có th? di chuy?n phù h?p v?i chuy?n ??ng c?a bi?n.

Giám ??c ti?p th? Diageo, kênh Du l?ch Toàn c?u & Trung ?ông, Steve White cho bi?t: “C?i ti?n m?i thú v? này th? hi?n cam k?t c?a chúng tôi nh?m ?áp ?ng nh?ng nhu c?u ??c ?áo ??ng th?i phát tri?n th? hi?u c?a ng??i tiêu dùng cao c?p trong kênh Bán l? du l?ch Châu Á.”

“Theo ch? ?? hàng h?i c?a ‘triple malt’ – John Walker & Sons Odyssey ???c l?y c?m h?ng t? các ghi chú pha tr?n ban ??u c?a ngài Alexander Walker, t?o nên s? c?i ti?n v??t b?c và s? thay ??i cá nhân ??t phá ?áng nh? .”

“Ra m?t John Walker & Sons Odyssey trong kênh Du l?ch Toàn C?u Châu Á tr??c chi?n d?ch ra m?t toàn c?u th? hi?n cam k?t c?a chúng tôi nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?a du khách trong khu v?c ??i v?i Scotch whisky pha tr?n siêu cao c?p.”

“Di s?n, ch?t l??ng c?a ngh? th? công, phong cách hi?n ??i, và cách tân tiên ti?n là quan tr?ng nh?t ??i v?i ng??i tiêu dùng cao c?p và chúng tôi tin r?ng John Walker & Sons Odyssey h?i t? t?t c? các y?u t? này.”

“L?ch s?  ??c ?áo và câu chuy?n ??ng sau s?  sáng t?o c?a s?n ph?m này s? h?p d?n nh?ng ng??i sành r??u th?c s?, nh?ng ng??i hi?u rơ giá tr? c?a s?  sang tr?ng.”

Công ty mô t? Odyssey nh? m?t ḍng ‘triple malt’ ??c ?áo l?y c?m h?ng t? k? nguyên vàng c?a ngành du l?ch bi?n. ???c phát tri?n b?i B?c th?y pha ch?  Jim Beveridge, s? d?ng nh?ng ghi chú vi?t tay c?a ngài Alexander, ḍng whisky này ???c pha tr?n và hôn ph?i trong thùng g? s?i Châu Âu, t?o nên m?t lo?i ?? u?ng mang ??c tr?ng tuy?t v?i c?a John Walker & Sons, v?i h??ng v? tṛn ??y, s?  êm m??t ??c bi?t, công ty cho bi?t.

“Tôi t́m ki?m m?t s? nhà máy ch?ng c?t t?i Scotland ?? ch?n ra ba ḍng whisky hoàn h?o dùng cho pha tr?n John Walker & Sons Odyssey,” Beveridge cho bi?t. “Chúng c?n ph?i có xu?t x? và ph? h? chu?n m?c ?? t?o ra h??ng, mùi v? và c?m giác mà ngài Alexander ?ă t́m ki?m khi ông t?o nên h?n h?p pha tr?n ban ??u g?n 100 n?m tr??c ?ây.”

?? c?ng c? cho h?n h?p pha tr?n ??c ?áo này, Odyssey ???c gi?i thi?u trong chai pha lê decanter ??ng c?p, thi?t k? ?? n?m b?t nh?ng chuy?n ??ng và c?m xúc c?a bi?n. Khi ??y nh? nhàng, chai xoay l?ch lăm, qua l?i khi h?p ???c b?t m?, quay m?t ṿng tṛn 360 ??. “ Khi ? tr?ng thái ngh?, chai s? luôn h??ng lên trên, th? hi?n s? tôn kính v?i ??nh h??ng kiên ??nh & s? ti?n b? th? hi?n b?i chính ngài Alexander,” công ty cho bi?t.

“John Walker & Sons Odyssey là s? k? ni?m th?c s? v? hành tŕnh cu?c s?ng tuy?t v?i . Ngoài vi?c t? ḷng tôn kính t?i ngài Alexander, nó c?ng vinh danh nh?ng ng??i gi? vai tṛ thay ??i ??t phá, ?ă truy?n c?m h?ng cho m?t th? h?, thi?t l?p các tiêu chu?n m?i và tr? thành h́nh m?u trong c?ng ??ng c?a h?, t?o ra s? thay ??i tích c?c v?i th? gi?i xung quanh.” White cho bi?t.

Ḍng whisky pha tr?n này này ?ă giành huy ch??ng vàng t?i cu?c thi R??u vang & R??u m?nh qu?c t? uy tín, di?n ra tháng 7 v?a qua.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status