Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Jack's daniels phiên b?n m?i

Jack's daniels phiên b?n m?i
Jack Daniel’s v?a công b? ḍng s?n ph?m m?i siêu cao c?p c?a Tennessee Whiskey ?? k? ni?m ‘m?i quan h? ??c bi?t’ gi?a hai bi?u t??ng c?a M?, Jack Daniel’s Tennessee Whiskey và Frank Sinatra.

Jack Daniel’s ra m?t phiên b?n ??c bi?t Frank Sinatra t?i Cannes

Sinatra Select, s? ???c bán ??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch, ???c gi?i thi?u t?i Tax Free World Association trong tu?n này t?i m?t cu?c h?p báo v?i s? tham d? c?a Frank Sinatra, Jr., ng??i sau này bi?u di?n t?i s? ki?n ra m?t ḍng s?n ph?m tôn vinh cha ḿnh.

???c ch? tác t? nh?ng thùng r??u ‘Sinatra’ ??c bi?t, Jack Daniel’s Sinatra Select ???c ?óng chai v?i n?ng ?? 90 proof, trong chai dung tích 1 lít ???c thi?t k? ??c bi?t. Bao b́ cao c?p c?ng bao g?m h?p quà t?ng thi?t k? ??c bi?t v?i cu?n sách k? v? câu chuy?n v? m?i quan h? huy?n tho?i gi?a Jack Daniel’s và Frank Sinatra.

B́nh lu?n v? ḍng s?n ph?m ??c bi?t này c?a Jack Daniel’s, Frank Sinatra Jr. cho bi?t “ Cha tôi ch?c h?n s? r?t hănh di?n b?i hi?p h?i”.

“Ḍng Tennessee Whiskey h?o h?ng này, hay Old No. 7 nh? ông v?n g?i, t?ng là m?t ph?n yêu tích trong cu?c s?ng c?a cha tôi, ông c?ng thích chia s? nó v?i b?n bè và gi?i thi?u cho nh?ng ng??i b?n m?i quen. Tôi r?t hài long ???c ti?p t?c là m?t ph?n c?a gia ?́nh Jack Daniel’s, tôi c?m th?y s? ra ??i c?a Sinatra Select là t?ng ph?m tuy?t v?i & thích h?p cho l? k? ni?m l?n th? 100 sinh nh?t cha tôi s?p t?i, n?m 2015,” Sinatra Jr. cho bi?t.

Theo Giám ??c ?i?u hành kênh bán l? du l?ch c?a Brown-Forman, Jim Perry, ư t??ng v? ḍng whiskey cao c?p Jack Daniel’s ?? chào m?ng “Ol’ Blue Eyes” ?ă ???c ?? xu?t trong nhi?u n?m.

“Nó là ki?n th?c ph? bi?n trong c? ngành công nghi?p gi?i trí và trong th? gi?i c?a Jack Daniel’s mà Frank là m?t trong nh?ng fan l?n nh?t & chung th?y nh?t c?a Jack’s. Ông th??ng g?i ḍng whiskey yêu thích c?a ḿnh là ‘Nectar of the Golds’ – ‘Th?c u?ng c?a các v? Th?n’”.

Trong nh?ng cu?c tṛ chuy?n v? phiên b?n ??c bi?t này c?a Jack Daniel’s, gia ?́nh Sinatra luôn tr? l?i r?t nhi?t t́nh.

“Các con c?a Frank ??u là nh?ng nh?ng gi?ng hát ?áng khích l? v?i bi?u hi?n c?a h?. Chúng tôi c?m th?y Jack Daniel’s Sinatra Select s? nhanh chóng tr? thành m?c tiêu s?u t?m cho các bar t?i nhà c?a b?n và khuy?n khích m?i ng??i th??ng th?c ḍng whiskey tuy?t v?i này,”Perry cho bi?t thêm.

Trên các sân kh?u trên kh?p th? gi?i t? nh?ng n?m 1950 ??n nh?ng n?m 1990, Sinatra luôn nâng ly v?i khán gi? c?a ông v?i ly Jack Daniel’s trên tay.

???c l?a ch?n th? công b?i Chuyên gia pha ch? Jeff Arnett, “Sinatra barrels” ???c s? d?ng ?? t?o nên ḍng s?n ph?m – ???c ch? tác ?? mang ??n ??c tính ??y ?? , gam màu h? phách s?m ???c th? hi?n b?i chính whiskey, thêm vào l?p h??ng ?a t?ng c?a l?p g? n??ng trong b? m?t phía trong c?a thùng ?. Nh?ng thùng r??u phong phú h??ng v? này ???c tr?n l?n v?i ḍng Old No.7 Tennessee Whiskey c? ?i?n và ?óng chai ? n?ng ?? 90 proof, k?t qu? cho ra ??c tính ??y ?? các ghi chú c?a g? s?i và gia v?, h?u v? vani c?c k? êm m??t. ??c tính êm, m?nh m? c?a whisky th? hi?n d?u ?n cá tính v?a d?u dàng & v?a c?ng r?n c?a ng??i ?àn ông.

Ngoài kênh Bán L? Du L?ch, Jack Daniel’s Sinatra Select c?ng s? có m?t t?i trung tâm tham quan c?a nhà máy ch?ng c?t Jack Daniel’s t?i Lynchburg, Tennessee trong n?m 2013.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status