Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

H??ng v? Tuy?t H?o P.1

H??ng v? Tuy?t H?o P.1
Hăy cùng th??ng th?c h??ng v? tuy?t h?o sau khi u?ng nh?ng ḍng r??u cao c?p. Công ty Thiên Long bán buôn và bán l? nh?ng lo?i m?t hàng r??u cao c?p, ?em ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m tuy?t v?i nh?t c?a th? gi?i.

Tôi luôn ?i t́m "H??ng v? tuy?t h?o" trong âm nh?c


N?i ti?ng ki?m l?i và “khó tính” - ki?u khó tính ?áng quư c?a m?t ng??i làm vi?c ǵ c?ng chu ?áo. Nh?c s? Qu?c Trung ?ă khi?n nhi?u khách m?i ph?i b?t ng?, khi anh có nh?ng chia s? chân thành ??y thú v?. Qu?c Trung ?ă có nh?ng chia s? ??y thú v? cùng khách m?i v? “H??ng v? tuy?t h?o” trong âm nh?c Qu?c Trung ?ă có nh?ng chia s? ??y thú v? cùng khách m?i v? “H??ng v? tuy?t h?o” trong âm nh?c
Trong bu?i tr?i nghi?m “H??ng V? Tuy?t H?o Trong Âm Nh?c” t? ch?c t?i Maxim’s Club, chúng tôi ?ă có bu?i tṛ chuy?n ??y thú v? v?i nhác s? Qu?c Trung.

  toi-luon-di-tim-huong-vi-tuyet-hao-trong-am-nhac

Anh r?t k? l??ng, nghiêm ng?t, n?u không nói là khá khó tính trong công vi?c. V?y v?i âm nh?c, anh coi tr?ng và ?? cao ?i?u ǵ nh?t?

Tôi coi tr?ng và ?? cao nh?ng ai không ch?p nh?n ?i theo l?i ṃn, luôn n? l?c và có ham mu?n t́m ki?m, th? hi?n ???c nh?ng cá tính riêng c?a ḿnh. Cá tính t?o nên s? khác bi?t trong âm nh?c, khi?n âm nh?c h?p d?n và quy?n r? h?n.

Nói là c?n cá tính, nh?ng ng??i nh?c s? c?ng ph?i dung ḥa cá tính c?a ḿnh v?i khán gi? n?a. Th?m m? âm nh?c c?a khán gi? hi?n nay r?t khác bi?t, nhi?u khi không gi?ng v?i th?m m? âm nh?c c?a ng??i nh?c s?. Anh nh?n xét th? nào v? ?i?u ?y?

N?u th?m m? c?a ng??i ngh? s? mà gi?ng v?i th?m m? c?a khán gi? th́ ?ó s? là… tai h?a! Th?c t?, s? m?nh c?a ng??i ngh? s? là luôn luôn ph?i ?i tr??c khán gi?, ?? ??nh h??ng, h?p d?n ng??i th??ng th?c, kéo m?i ng??i ??n g?n v?i ḿnh ch? không ph?i t́m cách gi?ng v?i ?ám ?ông.

Th?m m? xu?t phát t? môi tr??ng s?ng và c?ng nh? b?t c? m?t lo?i m?ch nha ??n cao c?p h?o h?ng nào, th?m m? c?ng c?n có s? tinh ch? và c? th?i gian ?? t?o ra h??ng v? tuy?t h?o. N?u th?m m? âm nh?c c?a ng??i ngh? s? ?? ?? h?p d?n, làm ng??i khác say mê, nó s? nh? l?c hút ?? ng??i ngh? s? kéo khán gi? ?i theo ḿnh trên m?t ch?ng ???ng dài. Không c?n ph?i lo ḿnh “khác bi?t” v?i khán gi? lúc ban ??u.
Tôi luôn ?i t́m
V?i tinh th?n làm vi?c ??y trách nhi?m,
Qu?c Trung luôn t?o nên cá tính riêng ??y thú v? trong âm nh?c c?a ḿnh

4 c4b38

Anh t?ng nói World Music là tâm huy?t và ?am mê c?a anh. T?i sao anh không ch?n m?t th? lo?i âm nh?c nào khác mà l?i là World Music ?? d?n h?t nh?ng ch?m chút c?a ḿnh vào ?ó?

World Music ???c g?i là th? lo?i âm nh?c không biên gi?i nh? s? pha tr?n gi?a các y?u t? âm nh?c dân gian ? kh?p các vùng mi?n. Ch?ng h?n nh? m?t chút dân ca Vi?t Nam v?n có th? k?t h?p v?i m?t chút dân ca ? R?p, B?c Phi… ?ây là m?t th? lo?i âm nh?c m?, không có gi?i h?n mà c?ng không có công th?c nh?t ??nh nào. Nó mang ??n cho tôi ngu?n c?m h?ng và giúp tôi luôn th?y t? tin khi bi?u di?n ? các festival âm nh?c qu?c t?.

Nh?ng ?i?u anh nói v? World Music khi?n ng??i khác d? h́nh dung ??n các b?c th?y ch?ng c?t m?ch nha ??n vùng Glen Ord, tinh l?c t?ng nguyên li?u ?? ḥa tr?n vào nhau…

?úng th?! S? k?t h?p trong ḍng nh?c World Music c?ng gi?ng nh? khi chúng ta th??ng th?c m?ch nha ??n Glen Ord, nh?p môi ??u tiên s? g?i nh? nh?ng t?ng l?p h??ng quen thu?c v?n g?n li?n v?i kư ?c, ti?p theo sau là s? c?m nh?n v? nh?ng t?ng l?p h??ng ḥa quy?n r?t êm m??t, ??m ?à, cân b?ng ??n ḥan h?o.. Chúng r?t khác bi?t, r?t cá tính, chúng mang m?t màu s?c r?t riêng không l?n vào ?âu và ?ó s? là m?t H??ng V? Tuy?t H?o trong âm nh?c.

Ng??i k?t n?i gi?a nh?c s? và khán gi? chính là ca s?. R?t nhi?u l?n, khi ?ánh giá v? th?m m? âm nh?c c?a các ca s? tr?, anh có nh?c ??n vi?c “??ng h?p t?p v?i vàng”, “hăy ch?m thôi ?? ?i nh?ng b??c dài”, v́ sao l?i th??

Tu?i tr? th??ng v?i. Nh?ng th?t ra, th?i gian luôn có nh?ng giá tr? ??c bi?t c?a nó. Tôi ví d? th? này, b?n không th? có nh?ng gi?t m?ch nha ??n ??m ?à, êm m??t n?u không kiên nh?n ??i ch?.
Tôi luôn ?i t́m
Anh g?i g?m tâm s? cùng các ca s? tr?: trong âm nh?c “??ng h?p t?p v?i vàng”,
“hăy ch?m thôi ?? ?i nh?ng b??c dài”

Nhi?u b?n tr? bây gi? có ch?t gi?ng khá t?t, nh?ng h? v?i quá, ch?a k?p ?? cho ḿnh “ng?m” ?? nh?ng h??ng v? t? cu?c s?ng. ?i?u tôi mu?n nói r?t ??n gi?n, c?ng nh? v?i m?ch nha ??n, hăy th??ng th?c th?t ch?m và ??y trách nhi?m ?? c?m nh?n ???c tr?n v?n h??ng v? tuy?t h?o. C?ng t??ng t? nh? th?, hăy nuôi c?m xúc ?? ?? “chín”, b?n s? ?i ???c b??c ???ng dài. V́ âm nh?c không th? là th? “v?i vàng” mà ???c.

Xin c?m ?n anh!

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status