Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

H́nh ?nh m?i c?a Cointreau

H́nh ?nh m?i c?a Cointreau


Cointreau mang h́nh ?nh Paris vào phiên b?n gi?i h?n m?i dành riêng cho kênh bán l? du l?ch


cointreau_cointreaulaRemy Cointreau v?a công b? phiên b?n gi?i h?n m?i, chai Cointreau dành riêng cho kênh bán l? du l?ch ???c thi?t k? ?? tôn vinh v?n hóa cocktail.

Cointreau ‘Une soiree a Paris’, s? ???c ra m?t t?i tri?n lăm TFWA Châu Á Thái B́nh D??ng tháng này (gian hàng: E2), chai 1 lít Cointreau ???c bi?n ??i thành m?t c?nh trong ‘Parisian soiree’, g?i lên h́nh ?nh các mái nhà Paris, nh?ng ban công lăng m?n v?i các quán bar phong cách.

Ch? ?? Paris ???c l?a ch?n v́ Cointreau luôn g?n li?n v?i cu?c s?ng ?êm quy?n r?, nh? vào s? phù h?p c?a nó nh? m?t lo?i r??u n?n cho các ḍng cocktail c? ?i?n nh? Sidecar, White Lady, Margarita và Singapore Sling, công ty cho bi?t. G?n ?ây, th??ng hi?u này c?ng t?o ra các lo?i cocktail hi?n ??i c?a riêng ḿnh nh? Cointreaupolitain và Cointreau Fizz.

dita

Chai ‘Une soiree a Paris’ ???c trang trí v?i h́nh ?nh quy?n r? c?a ng??i Paris khoác trên ḿnh nh?ng b? váy cocktail, ??i l?p v?i ???ng chân tr?i Paris, cùng h́nh ?nh tháp Effeil ? phía xa.

Nh?ng nhân v?t c?a l?p áo này s? ???c ra m?t trong m?t ho?t c?nh th?c t?. S? d?ng m?t tr??c c?a ‘Une soiree a Paris’ nh? m?t d?u ?n th?c t?ng c??ng và iPhone/iPad nh? thi?t b? xem, khách hàng có th? ch?n 1 chai , quét qua ?i?n tho?i thông minh và h́nh ?nh s? hi?n lên. ?? t?i v? ?ng d?ng iTune c?n thi?t, khách hàng ch? c?n quét mă QR trên k? tr?ng bày trong gian hàng.

Các nhân v?t trên l?p v? chai, ???c thi?t k? ?? ??i di?n cho các khách hàng c?a Cointreau, s? xu?t hi?n t?i 14 trang web, ???c ??ng t?i th??ng xuyên trên ?ng d?ng. ?ng d?ng này c?ng s? cung c?p các công th?c cocktail và các ?o?n phim h??ng d?n pha tr?n cocktail nh? b? s?u t?p nh? rút ra t? di s?n c?a Cointreau.

Các chai phiên b?n gi?i h?n s? ???c phân ph?i r?ng răi trong kênh bán l? du l?ch toàn c?u v?i các ch??ng tŕnh kích ho?t c?a Cointreau trong các th? tr??ng chính t?i EMEA bao g?m ??c, B?c Âu, Hà Lan, B?, Th? Nh? K?, Hy L?p, Ư, Tây Ban Nha, Nga, ?n ?? và Trung ?ông.

Vi?c bán hàng ?n t??ng nh?m m?c ?ích tái t?o khung c?nh s?ng c?a ng??i Paris và ch??ng tŕnh th? Cointreau Fizz cocktail s? ???c t? ch?c t?i m?t s? sân bay. Ch??ng tŕnh kích ho?t ??u tiên s? là Cointreau Fizz bar t?i sân bay Frankfurt, t? ch?c cùng Gebr Heinemann trong tháng 5 & 6.

Trong cùng kho?ng th?i gian này, phiên b?n gi?i h?n này s? có m?t t?i 10 qu?c gia, m?t ph?n c?a cu?c thi Heinemannschaft c?a các nhà bán l? du l?ch, m?t ch??ng tŕnh khuy?n khích nhân viên d?a trên k?t qu? bán hàng c?a m?t s? l??ng nh? nh?ng th??ng hi?u bán ch?y nh?t t?i các sân bay.

Các ch??ng tŕnh kích ho?t c?ng ???c chu?n b? cho khu v?c Châu Á Thái B́nh D??ng bao g?m Úc, Hong Kongm Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Vi?t Nam.

Alexis Mabille at the Cointreau Prive Paris 2012

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status