Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Hennessy

Hennessy
Hennessy ḍng Cognac cao c?p hàng ??u th? gi?i. Công ty Thiên Long v?i b? dày và s? tin t??ng c?a khách hàng t?i Hà N?i g?n 20 n?m, chuyên cung c?p các ḍng r??u ngo?i chính hăng nh?p kh?u. Hennessy cognac ?ă ?i cùng công ty t? nh?ng ngày ??u thành l?p và ?ă ???c nh?ng ng??i dân Vi?t tin dùng. Hăy là ng??i tiêu dùng sành ?i?u v?i s?n ph?m Hennessy.

HENNESSY V.S.O.P

* Xu?t x?: Pháp
* Dung tích: 700ml
* ?? c?n: 40°

N?m 1817, ??c Vua t??ng lai George IV c?a n??c Anh (khi ?ó ch?a lên ngôi) ?ă ?? ngh? Hennessy cung c?p cho Ngài m?t lo?i r??u mà ông mô t? theo ??t hàng là “Very Superior, Old and Pale cognac” và th? là Hennessy ?ă s?n xu?t lo?i r??u vi?t t?t theo ??t hàng c?a Hoàng Gia Anh là “V.S.O.P.” (V = Very, S = Superior, O = Old, P = Pale). ??n th? k? 19, nhăn hi?u Hennessy V.S.O.P. pha ch? v?i kho?ng 60 lo?i r??u nho “Aux-de-vie” cao tu?i t?i thi?u 15 n?m và ch? dùng nho c?a 4 v??n nho hàng ??u trong khu v?c Cognac mà thôi.
Hennessy VSOP (Very Superior Old Pale) là s? pha tr?n t?ng h?p c?a h?n 60 lo?i eau-de-vie khác nhau ???c ? trong nh?ng thùng g? s?i lâu n?m. Hennessy VSOP có màu s?c vàng nâu, là s? pha tr?n c?a v? g? s?i và v? cay. Bên c?nh ?ó, ng??i u?ng c̣n có th? c?m nh?n ???c h??ng v? c?a mùi m?t ong và cam th?o.

     Hen

Hennessy X.O 70cl (700ml)

Ngu?n g?c

EXtraOrdinary, Extra Old. X.O ???c sáng t?o vào n?m 1870 b?i Maurice Hennessy. Lúc ??u, lo?i r??u này ch? ???c dùng trong ḍng h? Hennessy. Sau ?ó, Hennessy X.O ???c th??ng m?i hóa, và ???c v?n chuy?n sang Ireland và Th??ng H?i vào cùng n?m 1872. Hennessy X.O, m?t phiên b?n thu?c ḍng eXtra Old, ???c gi?i thi?u chính th?c vào n?m 1947. Hennessy X.O m?nh m?, nam tính và hào phóng v?i h??ng g?, h??ng hoa cay n?ng. Ngày nay, Hennessy X.O v?i nh?ng nét ??c s?c phong phú tr? thành bi?u t??ng cho s? sang tr?ng v?i thi?t k? là m?t chi?c b́nh thon c? vô cùng ??c bi?t và g?i c?m.

??c ?i?m

N?ng nàn, có nhi?u ch?t c?t và ph?c c?m, Hennessy X.O là s? k?t h?p gi?a v? cay c?a cây s?i, da thu?c cùng v?i h??ng hoa d?u ng?t và trái cây chín m?ng. ?n t??ng ??u tiên chính là h??ng v? m?nh m? c?a h?t tiêu và racio sau nhi?u n?m lo?i r??u này ???c ch?ng c?t. Cân b?ng, ph?c c?m v?i d? v? sâu l?ng kéo dài, ?ó chính là Hennessy X.O.

                                            Hen xo

Cách th??ng th?c

M?t cách truy?n th?ng, X.O ???c th??ng th?c trong nh?ng b?a n?n nh?. Tuy nhiên, ngày càng có nhi?u ng??i khám phá ra nh?ng nét ??c ?áo và thích thu khác c?a X.O khi th??ng th?c v?i ?á. ??n gi?n là b? thêm 1 ho?c 2 viên ?á, l?c nh? và càm nh?n nh?ng h??ng th?m tuy?t v?i.

G?c ng??i Anh, Sir Corkman Richard Hennessy, n?m 1865, r?i Anh ?em m?t gia sàn k?t sù l?p ḷ r??u cho b?n bè ḿnh u?ng. Ngày nay hăng r??u h?ng trung MOET và CHANDON xin gia nh?p Hennessy. Tích s?n công ty có ??n 200 ngàn thùng tônnô (toneaux) (t??ng ???ng 60 tri?u chai). Ph?n l?n r??u ???c xu?t sang Hoa K?. ??c bi?t hăng này l?i có n?i chuyên làm thùng tônô b?ng g? limousine oak cho nh?ng ḷ cognac n?i danh t?i Cognac x? Pháp.

Danh h?ng nh? sau: Bras Arme (Cánh tay B?c = t??ng ???ng 3 Stars), lo?i VSOP, lo?i Bras d’Or (cánh tay Vàng = t??ng ???ng VS) M? r?t thích lo?i này. Lo?i X.O có mùi th?m nh? nh? bông trái plum (?ào tím) (t??ng ???ng VSOP). C̣n lo?i Extra ít khi th?y t?i th? tr??ng M?.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status