Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Hăy th??ng th?c bia m?i ngày

Hăy th??ng th?c bia m?i ngày
U?ng Bia v?a ?? m?t cách khoa h?c không nh?ng có th? th?a c?n nghi?n bia c?a b?n m?i ngày mà c̣n giúp cho s?c kh?e b?n nâng cao m?t cách ?áng k?. Xem bia mang l?i nh?ng ǵ cho b?n nhé !

Th??ng th?c bia m?i ngày, nâng cao s?c kh?e


B?n yên tâm ?? th??ng th?c bia m?i ngày Nhi?u nghiên c?u khoa h?c g?n ?ây ?ă xác nh?n bia có nhi?u ích l?i v?i s?c kh?e tinh th?n v?i nhi?u lư do ?? u?ng d??i ?ây.

1. Gi?m b?nh tim

Nh?ng vitamin B6 ???c t́m th?y trong bia giúp ng?n ng?a s? phát tri?n c?a các homocysteine -  m?t acid amin có liên quan ??n b?nh tim. Th?c t?, có quá nhi?u  homocysteine trong c? th? s? khi?n b?n d? b? b?nh v? m?ch máu và tim m?ch ghé th?m.

Nhi?u nghiên c?u cho th?y 30-35% nam gi?i u?ng bia v?i l??ng v?a ph?i có kh? n?ng gi?m các c?n ?au tim. Nguyên nhân là nh? Polyphenol, m?t ch?t ch?ng oxy hóa  hi?n di?n nhi?u trong bia và trong r??u vang ??.

beer

2. Gi?m r?i ro b?nh ti?u ???ng

U?ng bia làm t?ng m?c ?? lipoprotein lên cao, ??ng th?i chúng c?ng t?ng cholesterol t?t, làm gi?m n?ng ?? insulin trong c? th?. ?i?u này r?t t?t ?? tránh b? ti?u ???ng v́ nó làm gi?m c? h?i phát tri?n b?nh.

3. Gi?m nguy c? s?i th?n

Tuy không ph?i là 100% lư do h́nh thành s?i th?n là do di truy?n và ch? ?? ?n u?ng nh?ng nguyên nhân này c?ng chính là nguyên nhân chính khi?n s?i th?n ghé th?m b?n.

S?i th?n th??ng có th? gi?m ??n 40% ? nh?ng nam gi?i trung niên. Và lư gi?i cho ?i?u này, các nhà khoa h?c nghi ng? r?ng chúng nh? m?t ph?n do r??u, n??c hay hoa bia.

4. Gi?m m?t ng?

M?t ng? ???c coi là m?t r?i lo?n ph? bi?n c?a con ng??i. M?t gi?c ng? ?êm t?t s? r?t có l?i cho c? th? và tâm tr?ng c?a b?n. Nh?ng nghiên c?u ?ă ch? ra, d??i ?nh h??ng c?a bia khi u?ng, chúng s? có xu h??ng làm cho b?n bu?n ng? nhanh h?n.

5. Ch?ng ung th?

Các hoa bia có trong bia ch?a xanthohumol, m?t ch?t ch?ng oxy hóa m?nh m?. N?ng ?? c?a xanthohumol t? nhiên trong bia có th? giúp c? th?  ng?n ch?n s? phát tri?n c?a các kh?i u trong giai ?o?n ??u.

6. Ch?ng loăng x??ng

Hoa bia có trong bia ch?a phyto-estrogen, m?t h?p ch?t có th? giúp gi?m ch?ng nóng ran và loăng x??ng ? ph? n? sau măn kinh. Tuy có ích l?i nh? th? nh?ng bia không nên ???c l?m d?ng ?? s? d?ng nh? là m?t li?u pháp thay th? cho ?i?u tr? b?ng estrogen.

7. Gi?m Cholesterol

Tiêu th? m?t l??ng bia trung b́nh ?ă ???c ch?ng minh t?ng cholesterol HDL và làm gi?m m?t ?? lipoprotein (LDL) - m?t "cholesterol x?u" ? ph? n? sau măn kinh.

nguoiduatin-C14271003Obamabeer2


8. T?ng huy?t áp

Ph? n? tiêu th? 2 ho?c 3 c?c bia/ tu?n cho th?y  gi?m 14%  nguy c? huy?t áp cao. Nó c?ng có tác d?ng ngay c? v?i nh?ng b?nh nhân b? huy?t áp cao măn tính.

M?t c?c bia trung b́nh ch?a 150 calo, không có ch?t béo, không có cholesterol, không có caffeine, và ch?a 92% là n??c.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status